Slovenské zdravotníctvo má opäť problém. V krátkom čase postupne zo slovenského liekového trhu miznú viaceré preparáty, pričom niektoré možno s ohľadom na ich postavenie v liečbe chorôb označiť za kľúčové. Zdá sa, že tento problém už dosiahol hranicu, za ktorou ho možno nazvať závažným. A podobne, ako pri iných problémoch v najhumánnejšom rezorte, aj v tomto prípade mnohí so stopercentnou istotou vedia, kto je za všetko zodpovedný.

Bezmála dva mesiace je v platnosti nový zákon o lieku. Rodil sa komplikovane a podobne sa aj schvaľoval. Každopádne ale bol po rokoch pasivity vládneho pracoviska na Kramároch prvým zásadným krokom, ktorý mal prispieť k zlepšeniu fungovania rezortu. Dnes je však zrejmé, že sa mu to tak celkom nepodarí.

Je cena liekov prinízka?

Jedným zo zásadných princípov, ktoré nový zákon zavádzal, bolo nastavenie cien liekov na Slovensku tak, aby v rámci EU existovala maximálne jedna krajina, kde budú lacnejšie. Opatrenie pre väčšinu ľudí prijateľné a vcelku racionálne. Slovensko zďaleka nie je tak bohatou krajinou, aby si mohlo bez zamyslenia sa dovoliť platiť za lieky sumy, ktoré si pýta farmaceutický priemysel, a ktoré si zrejme môžu dovoliť zaplatiť bohatšie štáty. Ukázalo sa však, že tento princíp má isté úskalia a sú nimi základné ekonomické zákonitosti.

Slovensko predstavuje pre nadnárodné farmaceutické kolosy pomerne malý trh, čo znamená, že ak naša krajina neprejaví záujem o ich produkty cenou presahujúce určitú maximálnu úroveň, tieto firmy z nášho trhu odídu. Obchodovať s krajinou, ktorá im neumožní adekvátny zisk, nie je pre ne rentabilné. A strata malého odberateľa pre ne evidentne nebude bolestivá. Tento scenár sa, bohužiaľ, v čoraz väčšej miere napĺňa.

Farma-firmy začali Slovensko ignorovať a niektoré liekové špeciality zmizli z pultov lekární. Otázkou zostáva, či zmizli aj zo skladov distribučných spoločností. Šušká sa totiž aj o inej príčine nedostatku liekov. Znížená úroveň obratu na slovenskom trhu je okrem cenovej regulácie aj vďaka degresívnej marži pre distribútorov i lekárne demotivujúca. Naopak, motiváciou má preto údajne byť lacný nákup na Slovensku a hľadanie odbytu v krajinách, kde je možné ich predajom získať viac. Možno sa však jedná iba o neopodstatnenú konšpiračnú teóriu.

Zdá sa, že farmaceutický priemysel sa rozhodol s drobnými úpravami zopakovať veľmi inšpiratívny odborársky scenár. Firmy v podstate „dali výpoveď“ a zo Slovenska odišli. Za rukojemníka si opäť zobrali pacienta – hlavného konzumenta svojich produktov. Pred ministerstvom zdravotníctva zodpovedným za poskytovanie zdravotnej starostlivosti tak opäť stojí úloha niekoho finančne uspokojiť.

Snaha ušetriť peniaze na financovanie aj inej než len liekovej starostlivosti, na mzdy, ale aj pre možnosť zníženia doplatkov pacientov, sa obrátila proti autorom zákona. Paralela s výpoveďovou kauzou teda bude mať asi aj rovnaké vyvrcholenie. Ak MZ SR nenájde spôsob, ako dostať na slovenský trh lieky za druhú najnižšiu cenu v Európe, bude Slovensko farma-firmami pravdepodobne prinútené uvoľniť reguláciu a ceny liekov opäť stúpnu.

Je skôr otázkou pre ekonómov, akým spôsobom reagovať na vzniknutú situáciu a kam až pri nedostatku vzácnych finančných zdrojov štátu možno ustúpiť. Cieľom by totiž malo byť blaho pacienta a je možné, že na jeho dosiahnutie bude potrebné splniť finančné nároky výrobcov liekov. Iným riešením sú priame nákupy od výrobcov s obídením sprostredkovateľa, proti čomu sa ale isto tvrdo vzbúria distribučné spoločnosti.

Doplatky ovláda lekár

Druhým princípom liekového zákona malo byť zníženie sumy, ktorú musia pacienti na lieky čiastočne hradené poisťovňou doplácať. Aj toto opatrenie sa však minulo účinkom. Pacienti v niektorých prípadoch doplácajú ešte viac. Príčina tohto javu, s takou obľubou používaného v argumentácii odporcov novej liekovej legislatívy, však s predmetným zákonom takmer nesúvisí. A nesúvisela by vôbec nebyť nešťastného pozmeňováku, ktorým sa do zákona dostala možnosť písať na recept okrem generického názvu aj obchodný názov žiadaného lieku.

Príčina vysokých doplatkov tkvie v zanovitom trvaní mnohých lekárov na svojom práve rozhodovať o farmaceutickej firme, od ktorej musí predpísaný liek pacient obdržať. Napriek tomu, že existujú i bioekvivalentné generické preparáty s nižším alebo nulovým doplatkom. Mnohokrát stačí aj slovne odporučiť ten-ktorý preparát ako najlepší na to, aby si pacient v snahe dobodky dodržať lekárove odporúčania konkrétny liek vyzdvihol.

Takéto odporúčanie sa však neopiera o objektívne dáta, skôr len o osobné skúsenosti lekára, alebo je nebodaj celkom prozaicky motivované zo strany výrobcu. Neinformovaný pacient si potom v domnení, že lepšej alebo rovnako účinnej lacnejšej alternatívy niet, ochotne a zbytočne doplatí.

Najzávažnejšou príčinou vysokých doplatkov  je však enormne vysoká preskripcia liekov. Údaje za rok 2010 na Slovensku, ktoré vlani prezentovalo Fórum nezávislých názorov v kampani „Menej liekov“ hovoria o viac ako 94 miliónoch predaných balení liekov za 1,12 miliardy eur. Doplatky pacientov predstavovali 162 miliónov eur.

Je pritom nesporné, že mnohé z týchto liekov pacienti užívali zbytočne.

Dokazuje to i projekt, v ktorom sa Všeobecná zdravotná poisťovňa zaviazala zvýšiť platby svojim zmluvným lekárom, ak sa im podarí zredukovať množstvo predpísaných liekov o 5 percent. Zvýšenie kapitácie, ceny bodu i limitov po prvom štvrťroku svedčí o tom, že racionalizácia liekovej terapie je možná a, ako uvádza prezident Asociácie súkromných lekárov SR Ladislav Pásztor, bez negatívneho vplyvu na pacienta.

Za lieky sa neušetrí a problémom je nákup vakcín

Neúmerne vysoké množstvo predpisovaných liekov, explicitné uvádzanie obchodného názvu lieku na recepte a odporúčanie konkrétnych väčšinou drahších liekov sú tiež dôvody, prečo finančné úspory, ktoré mala nová lieková legislatíva priniesť, nedosiahnu predpokladanú úroveň.A to je tretí moment, ktorý kritizujú odporcovia nového liekového zákona. Aj tieto okolnosti však s týmto zákonom súvisia len okrajovo, čo by nebolo možné konštatovať, ak by mu rôznymi kompromisnými zásahmi do jeho znenia nebolo znemožnené tieto negatívne javy potlačiť.

Zo strany lekárov vykonávajúcich očkovanie zaznieva ešte jeden problém. Kým doposiaľ si pacient vyzdvihoval vakcínu v lekárni na základe receptu s klauzulou Ad manus medici – Do rúk lekára, dnes lekár musí očkovaciu látku pre pacientov nakúpiť z vlastných zdrojov a jej preplatenie žiadať od zdravotnej poisťovne.  Argumentom odporcov tejto časti zákona je, že nie je ich kompetenciou venovať sa vo svojej praxi obchodnej činnosti.

Táto námietka by nadobudla na sile, keby si v ambulanciách nepodávali kľučky okrem pacientov aj reprezentanti farma-firiem a keby aj nákup zdravotníckeho materiálu, liekov a roztokov obvykle v ambulancii používaných nepodliehal bežným obchodným zákonitostiam. Evidentným a trochu nepochopiteľným motívom rezistencie voči tomuto opatreniu je finančná zainteresovanosť lekára, napriek tomu, že je plne hradená poisťovňou. S trochou nadsádzky sa možno tešiť, že zubári nežiadajú, aby si výplňové hmoty obstarával pacient u dodávateľa výmenou za recept.

Významným argumentom v prospech novej legislatívy je i zabezpečenie správneho zaobchádzania a skladovania vakcíny, ktoré bolo po vyzdvihnutí pacientom viac než diskutabilné. Inou zásadnou záležitosťou, je vyšší komfort pacienta, ktorému starosť s návštevou lekárne a starostlivosťou o vakcínu odpadá.

Chýbajúce lieky, stále vysoká suma doplatkov, nedostatočné šetrenie financií i námietky voči spôsobu nákupu vakcín boli ako problémy predvídateľné. Len jeden z nich však vznikol v dôsledku nových podmienok, ako ich upravil nový liekový zákon. A možno sa s trochou nadsádzky domnievať, že regulovaná cena liekov, či obmedzenie možnosti ovplyvňovať lekárov pri ich predpisovaní privolali na Slovensko pomstu farmaceutických firiem.

Treba si počkať na ďalšie kroky MZ SR, ako sa s touto situáciou vysporiada. A hoci problém je bezpochyby veľmi závažný, odsúdiť nový liekový zákon ako celok by bolo nekorektné. Ako bolo uvedené, mnohé problémy, pre ktoré je považovaný za nevydarený, sú skôr umelo vykonštruované a so zákonom prvotne nesúvisia. Ich riešenie by si skôr zaslúžilo práve sprísnenie liekovej legislatívy.

MUDr. Branislav Sepeši, radiačný onkológ a predseda OZ Fórum nezávislých názorov (www.fnn.sk, www.facebook.com/chcemelepsiefungujuce zdravotnictvo) . V súčasnosti pracuje na Onkologickej klinike SZU v Rooseveltovej nemocnici v Banskej Bystrici.