V hlasovaní 24. septembra 2017 budú predložené tri federálne otázky. Prvou je akceptácia federálnej direktívy o potravinovej bezpečnosti. Ide o proti-projekt ľudovej iniciatívy "Za potravinovú bezpečnosť", ktorú referendový výbor stiahol. Nový ústavný článok, o ktorom sa bude hlasovať, vyžaduje, aby k tomu Konfederácia vytvorila potrebné podmienky. Druhou otázkou je federálna direktíva o dodatočnom financovaní I. piliera (starobné a invalidné poistenie) cez navýšenie dane z pridanej hodnoty. A treťou otázkou predloženou ľudu k schváleniu je Federálny zákon o starobnom sporení 2020. Druhá a tretia otázka spolu súvisia a reforma dôchodkového poistenia môže vstúpiť v platnosť, len ak budú akceptované obe.

Federálna direktíva o potravinovej bezpečnosti

Referendová otázka znie: akceptujete federálnu direktívu zo 14. marca 2017 o potravinovej bezpečnosti? (áno, nie).

Federálna rada a Federálny parlament doporučujú akceptovať zmenu ústavy. Národná rada projekt schválila 175 hlasmi proti 5 a 10 abstencií, Rada štátov hlasovala 36 hlasmi za, 4 hlasmi proti a 4 senátori sa zdržali hlasovania. Pretože obe komory parlamentu projekt schválili, doporučujú hlasovať za. Sedemčlenná federálna rada nepublikuje výsledky hlasovania, to je ich vnútorná kuchyňa. Vláda vystupuje vždy ako celok a navonok neukazuje žiadne rozpory či rozdielne stanoviská.

Ľudová iniciatíva "Za potravinovú bezpečnosť" bola spustená Švajčiarskou úniou poľnohospodárov a bola úspešná. Podpisy boli odovzdané v 2014. Žiadala, aby Konfederácia posilnila zásobovanie populácie výrobkami z domácej poľnohospodárskej produkcie. Federálna rada a parlament síce zdieľajú presvedčenie o dôležitosti potravinovej bezpečnosti, ale boli názoru, že iniciatíva sa príliš sústreďuje na tému domácej produkcie a že nie je jasné, čo presne očakáva od federálnych úradov. Podľa vlády nie je možné uspokojiť potravinové nároky krajiny len z domácej produkcie. Pri riešení problematiky treba brať ohľad na ekonomické, ekologické a sociálne aspekty produkcie a orientovať poľnohospodárstvo na trh, na trvalo udržateľnú produkciu a na integráciu so zahraničím. Parlament vypracoval nový ústavný článok ako proti-projekt. Je formulovaný precíznejšie a dáva viac ťažisko na samotnú potravinovú bezpečnosť, zaručené zásobovanie populácie a trvalo udržateľný rozvoj, ako na domáci pôvod potravín. Keď sa parlament jasne vyslovil, že tento proti-projekt podporuje, referendový výbor stiahol pôvodný text iniciatívy, nakoľko parlamentný proti-projekt uspokojuje ich záujmy a má väčšie šance na schválenie. V takýchto prípadoch nemá zmysel rozdrobiť tému a je lepšie podporiť proti-projekt.

Potravinová bezpečnosť znamená, že populácia má v každej chvíli prístup k potravinám dobrej kvality za rozumnú cenu a v potrebnom množstve. Švajčiarsko je malá bohatá krajina, v ktorej takáto podmienka splnená je. Ale nie je to samozrejmosťou a preto sa otázkou treba zaoberať.

Poľnohospodárstvo a agro-potravinársky sektor združujú všetky články výrobnej reťaze od sadenia semien, hnojenia po spotrebu, cez produkciu, transformáciu a distribúciu potravín. Patrí tam i posledný článok reťaze, ktorým je zhodnotenie potravinárskych odpadov.

Nový ústavný článok dáva právomoci Konfederácii, aby vytvorila podmienky, za ktorých bude zásobovanie krajiny potravinami dobre zabezpečené i dlhodobo. Berie do úvahy celý poľnohospodársko-potravinový cyklus od farmy po tanier a definuje päť pilierov:

1. Základmi poľnohospodárskej produkcie sú poľnohospodárska pôda, voda, a profesionálne know-how. Tieto musia byť dlhodobo chránené. Ochrana pôdy na  dostatočných plochách zabezpečí dlhodobo možnosť produkcie do ďalekej budúcnosti.

2. Dôležitým pilierom potravinovej bezpečnosti je domáca produkcia. Musí byť prispôsobená miestnym podmienkam a nepreťažovať ekosystém. Disponibilné zdroje, ako pôda, voda a výživné látky musia byť využité efektívne. Výrobné úspechy sú rovnako dôležité, ako zachovanie zdrojov.

3. Švajčiarske poľnohospodárstvo musí byť schopné sa presadiť na trhu. Treba menej štátu a viac trhu. Ponuka musí byť orientovaná viac na potreby spotrebiteľov. Aktéri poľnohospodárskeho a potravinového sektora musia využívať príležitosti, ktoré im ponúka trh, či už vnútorný, alebo vonkajší.

4. Švajčiarsko je závislé na dovoze potravín a výrobných prostriedkov pre poľnohospodársku produkciu, ako stroje, palivo a hnojivá. Dobré vzťahy s cudzinou sú dôležitými faktormi potravinovej bezpečnosti. Pri prijímaní rozhodnutí v tejto oblasti, Konfederácia musí brať do úvahy ekonomické, ekologícké a sociálne aspekty a musí rešpektovať medzinárodné obchodné právo.

5. Vo Švajčiarsku asi tretina potravín končí v odpadkovom koši. Zníženie podielu odpadu vďaka informačnej kampani umožní šetriť a zachovať zdroje. Lepšie značiť potraviny z trvalo udržateľnej produkcie prispeje k uprednostneniu spotreby, ktorá menej zaťažuje disponibiliné zdroje. Nejde o diktát spotrebiteľovi, ale o jeho pocit zodpovednosti.

Všeobecne sa očakáva, že táto otázka hladko prejde. Všetci sú voči nej naladení pozitívne alebo neutrálne, proti je len extrémna ľavica: komunisti, anarchisti, dôchodcovia, a jedna jediná odborová organizácia príbuzná solidaritéS, ktorá je najviac vľavo.

Dodatočné financovanie I. piliera zvýšením DPH, reforma dôchodkového zabezpečenia

Reforma dôchodkového zabezpečenia je omnoho kontroverznejšia a zlom pravica - ľavica je viditeľný viac na pravej strane politického spektra. Keď sa má zdvihnúť DPH, je jasné, že sa to mnohým ľuďom nebude páčiť.

Druhá referendová otázka znie: akceptujete federálnu direktívu zo 17. marca 2017 o dodatočnom financovaní I. piliera cez zvýšenie dane z pridanej hodnoty?

Federálna rada i Federálny parlament doporučujú hlasovať za. V Národnej rade bol projekt schválený 101 hlasmi proti 92, 4 poslanci sa zdržali. V Rade štátov bolo 27 hlasov za, 18 proti, nik sa nezdržal hlasovania.

Tretia referendová otázka znie: akceptujete federálny zákon zo 17. marca 2017 o reforme dôchodkového zabezpečenia 2020 ?

Opäť Federálna rada i Parlament doporučujú hlasovať za nový zákon. Hlasovanie v parlamente dopadlo nasledovne, v Národnej rade 100 za, 93 proti, 4 abstencie, v Rade štátov 27 za, 18 proti, nik sa nezdržal.

Tieto dve otázky sú späté tak, že reforma dôchodkového poistenia sa nebude môcť realizovať, ak by ľud na niektorú z otázok odpovedal záporne. Federálna direktíva mení ústavu a preto je k schváleniu nutná dvojitá väčšina ľudu i kantónov. Na schválenie federálneho zákona sa vyžaduje len väčšina ľudu.

Dôchodkové poistenie je najdôležitejšou sociálnou ustanovizňou vo Švajčiarsku. Ako každý dôchodkový systém, stabilita závisí od pomeru dôchodcov k aktívnej populácii, príspevkov do pokladne, výplat dôchodkov a od priemernej dĺžky života. No a práve teraz prichádzajú silné populačné ročníky baby-boomerov do dôchodkového veku. Väčšinou v dobrom zdraví, takže sa im bude ešte dlho dobre dariť. Pritom kapitálové výnosy sú katastrofálne nízke, a tak hrozí, že namiesto úrokov sa bude spotrebúvať samotný kapitál. Pritom systém je nastavený rovnako, ako pred 20 rokmi.

Reforma 2020 má za úlohu ustanoviť novú rovnováhu a garantovať dôchodky pri vývoji spoločnosti počas približne jedného desaťročia. Spočíva v pridanom finančnom toku z DPH, zvýšení dôchodkového veku žien zo 64 na 65 rokov ako u mužov, a vo flexibilnom odchode do dôchodku od 62 do 70 rokov.

Pripomeňme, že švajčiarsky dôchodkový systém spočíva na troch pilieroch. Prvý pilier je federálny a priebežný, a má za úlohu zabrániť totálnej chudobe dôchodcov. Ak niekto závisí len od I. piliera, tak bude pravdepodobne žiť v chudobe aj tak a na úroveň životného minima sa dostane dorovnávaním dôchodku cez komplementárne platby. Druhý pilier je z profesionálnych pokladní a je kapitalizačný. Má zabezpečiť približne rovnakú životnú úroveň ako počas aktívneho veku. Tretí pilier je úplne súkromný a slúži ako doplnok k prvým dvom.

Reforma 2020 sa týka ročných príjmov 21 150 až 84 600 frankov. Dáva záruku minimálnych dôchodkov podľa zákona. 80% pracujúcich má príspevky vyššie, a to buď kvôli politike ich dôchodkovej pokladne v II. pilieri, do ktorej ich zamestnávateľ prispieva viac, alebo zamestnanci prispievajú viac, lebo zarábajú viac. V tejto zóne nad-povinnej si pokladne môžu definovať koeficient konverzie kapitálu na rentu podľa vlastného uváženia, vlastných možností a podľa vývoja ekonomiky.

Generácia rokov 1950-60, ktorá prichádza do dôchodkového veku, predstavuje silné populačné ročníky. K tomu sa pridáva predlžovanie života vďaka lepšej životospráve a zdravotnej starostlivosti. Systém je mimo stavu rovnováhy, výdavky prevyšujú príjmy. Občasné jednorazové príspevky to nevyriešia, ako časť ziskov Národnej banky z predaja zlatých rezerv presmerovaná do dôchodkovej pokladne. Vlani nebola pokladňa I. piliera v deficite už len vďaka úrokom z kapitálu. Bez reformy by už kapitál nenarastal, ale sa spotrebúval a dôchodky by už nemohli byť garantované.

V II. pilieri je situácia tiež vážna. Podľa zákona si pracujúci v pokladniach II. piliera šetria na vlastný dôchodok. Pretože v mnohých pokladniach je nedostatočný kapitál, profesionálne aktívni prispievajú aj na dôchodky bývalých prispievateľov, ktorí sú už na dôchodku. Kapitalizačný pilier sa tak v rozpore so zákonom pomaly mení na priebežný. Toto je spôsobené jednak predvídanou zmenou dĺžky života, ale aj nepredvídaným vývojom na kapitálovom trhu, keď ziskové investície sú čoraz vzácnejšie a uchovávanie hotovosti v banke je penalizované záporným úrokom. Výnosy dôchodkových pokladní sú príliš nízke na garanciu zákonom predpísaných dôchodkov.

Reforma sa snaží naraz riešiť problémy I. i II. piliera. Prvým cieľom je zaručiť finančnú rovnováhu dôchodkových inštitúcií, aby boli v stave vyplácať zákonné dôchodky. Flexibilný odchod do dôchodku medzi 62 a 70 rokmi umožní ľuďom pracovať dlhšie a vylepšiť si dôchodok napríklad po dlhej chorobe, nezamestnanosti, či práci v domácnosti. Dôchodkový vek mužov a žien je harmonizovaný na 65 rokov v trojmesačných etapách medzi 2018 a 2021. Ženy tak budú zrovnoprávnené a budú pracovať o rok dlhšie ako doteraz. 65 rokov bude referenčný rok, keď sa bude dôchodok vyplácať v plnej výške bez zrážok a bez prídavkov.

Pre I. pilier sa Konfederácia zriekne svojho podielu v percente, ktoré je už z DPH odoberané a o ktoré sa delila federálna pokladňa s dôchodkovým a invalidným poistením. Toto celé percento DPH pôjde na dôchodky. Okrem toho sa má DPH zvýšiť o 0.6% v dvoch krokoch nasledovne. Od roku 2018 sa 0.3%, ktoré doteraz šli do invalidnej pokladne, pôjde do dôchodkovej pokladne I. piliera. DPH ešte ostane vo úrovni 8%. Od roku 2021 sa DPH zvýši na 8.3% a celé navýšenie 0.3% bude presmerované do I. piliera. Znížená DPH, ktorá sa aplikuje na predmety bežnej spotreby a hotely, bude zvýšená len o 0.2%.

Konverzný koeficient v II. pilieri, ktorý je dnes zákonom definovaný ako minimálne 6.8%, bude znížený na 6% v štyroch etapách medzi 2019 a 2022. Výška dôchodkov ostane nezmenená, lebo výpadok renty z II. piliera bude kompenzovaný zvýšením dôchodku z I. piliera, a tiež zvýšením poisteného platu a starobných bonifikácií.

Takým spôsobom sa dôchodky prispievateľov do 45 rokov nezmenia. Prispievatelia nad 45 rokov tvoria prechodovú generáciu, ktorí nestihnú dostatočne napojiť svoj účet, aby sa ich zmena konverzného koeficienta nedotkla. Tieto budú mať garanciu už nadobudnutých práv. Teda že ich dôchodok nebude nižší, ako by bol bez reformy.

Dôchodky v I. pilieri sa zvýšia o 70 frankov mesačne, 840 frankov ročne. Pre manželské páry, ktorým sa vypláca 150% dôchodok namiesto dvojnásobného, keby neboli zosobášení, bude nový strop 155% maximálnej individuálnej renty. Pre manželské páry je mesačné zvýšenie dôchodku od 140 do 226 frankov, ročné od 1680 do 2712 frankov. Na financovanie tohto zvýšenia dôchodkov bude zvýšené prispievanie zamestnancov a zamestnávateľov. Dnes to je 10.5% platu, o ktoré sa delia rovným dielom zamestnanec a zamestnávateľ. Od 2021 bude každý z nich platiť o 0.15% viac.

Reforma sa nebude týkať súčasných dôchodcov. Tí, ktorí sú už na dôchodku, budú ho dostávať podľa pôvodného dôchodkového výmeru a pokles konverzného koeficientu sa ich nedotkne. Kompenzačné opatrenia pre nich nebudú nutné a nezúčastnia sa ani financovania tých opatrení priamo. Nepriamo budú platiť vyššiu DPH za všetok tovar a služby ako všetci. Dôchodky z I. piliera budú naďalej valorizované na index cien a platov.

Ženy, ktoré pracovali na čiastočný úväzok a mali nižšie príjmy, ako aj všetky osoby s nízkymi príjmami a bez II. piliera budú mať pri odchode do dôchodku z I. piliera trochu pridané. Budúci dôchodcovia budú menej odkázaní na komplementárne príspevky pre chudobných dôchodcov. Pracujúci vo veku 58 rokov a viac v prípade nezamestnanosti budú môcť ostať vo svojich dôchodkových pokladniach II. piliera a budú mať dôchodok ako ostatní. Dnes sú niektorými pokladňami nútení si vybrať kapitál v hotovosti a prebrať riziko pri hospodárení a investovaní.

Referendový výbor bol proti Dôchodkovej reforme 2020 z troch dôvodov:

- Dôchodkový vek žien sa zvýši na 65 rokov. Pokladníčky, robotníčky, sekretárky budú musieť pracovať o rok dlhšie, pritom ich priemerný plat je nižší, ako u mužov. Pracovať o rok dlhšie znamená tiež zabrať o rok dlhšie pracovné miesto mladším. Ak by prišli o miesto, po 55-ke sa práca hľadá už len veľmi ťažko a nezamestnaní si neprispievajú do II. piliera. Ďalšou etapou bude zvýšenie referenčného veku zo 65 na 67 rokov pre všetkých.

- Dôchodková reforma 2020 vôbec nič neprinesie súčasným dôchodcom. Ani centim navyše. Ide o 2.2 milióna ľudí. Pritom zdravotné náklady sú z roka na rok vyššie. A zvýši sa aj DPH, ktorá je daňou s najväčším anti-sociálnym charakterom.

- Reforma 2020 nezaručuje ani budúcim dôchodcom zachovanie ich dôchodkov. Pre ženy tým, že nedostanú dôchodok počas jedného roka, prídu o 24 tisíc frankov (ich priemerný dôchodok z I. piliera je 2000 Frs). Pri zvýšení dôchodku o 70 frankov by sa museli dožiť 94 rokov, aby sa im kompenzovala tá strata. Muži tiež nepocítia zvýšenie dôchodku, lebo budú musieť čeliť masívnemu poklesu rent z II. piliera. A tí najchudobnejší, ktorým sa vyplácajú komplementárne sociálne dávky, tí neuvidia ani centim, lebo budú stále závislí na dávkach.

Viac informácií je na www.touchepasamaretraite.ch.

To sú krásne ľavičiacke, feministické, demagogické argumenty. Keď sa feministky bili o volebné právo a vôbec univerzálnu rovnoprávnosť, vtedy im nedošlo, že raz bude aj dôchodkový vek rovnaký. Ak žena pracuje o rok dlhšie, nepríde o 24 tisíc frankov, lebo zamestnaná zarobí omnoho viac, ako tie 2 tisícky mesačne. Zarobí tak 2-3 krát viac. Ten rok zamestnanosti navyše prinesie dôchodkovej pokladni 1.2 miliardy ročne. A reforma nebola určená k tomu, aby boli vyššie dôchodky, ale aby sa zabránilo kolapsu systému a aby sa ubránila ako-tak dnešná úroveň štedrých dôchodkov. Ako vidíme, aj s takýmito argumentmi sa podarilo zozbierať dosť podpisov na vyvolanie referenda.

Táto reforma je silne kontroverzná. V jej prospech okrem vlády a parlamentu, ktoré ich počas 5 rokov pripravovali, doporučujú hlasovať len kresťanskí demokrati, buržoázni demokrati (odštiepenci od ľudovcov SVP-UDC), evanjelická strana (kresťanskí socialisti), a UDF (Union démocratique fédérale, kresťanská pravica). Pri UDF je zaujímavá anomália, že vo volebnom materiáli je ich postoj uvedený, akože doporučujú na 2. i 3. otázku hlasovať ÁNO, ale na ich serveri www.udf-suisse.ch doporučujú ÁNO hlasovať len na 2. otázku. Toto sú klasické kresťanské strany, ktoré doporučujú hlasovať za reformu dôchodkov. Spolu s nimi ženevská Obchodná a priemyselná komora, Federácia podnikov a syndikát železničiarov, a tiež viacero občianskych spolkov a združení vytvorených kvôli tomuto účelu, ako "Posilniť I. pilier, posilniť budúcnosť", "Dôchodcovia za dôchodky", "Zabezpečiť financovanie našich dôchodkov", "Ženy za konsolidáciu dôchodkov".

Niektoré strany doporučujú hlasovať ÁNO len za jednu otázku, Zelení za 2. a Liberálni zelení za 3. otázku, inak nevydali doporučenie. To sa stáva, keď sa vnútri strany nezhodnú na jednoznačnom stanovisku.

Všetky ostatné strany od pravice po ľavicu zhodne broja proti dôchodkovej reforme v tejto forme, každá z iných dôvodov. Liberáli, radikáli, Hnutie ženevských občanov, ľudovci SVP-UDC, socialisti, ľavičiari, odborári, a zas spústa občianskych spolkov a feministických združení založených len za týmto jedným účelom. Liberáli a radikáli reforme vyčítajú, že porušuje princíp solidarity v I. pilieri, lebo výhercovia sú poistenci nad 45 rokov. Tiež, že je zle prepočítaná a stav pokladne I. piliera sa po nej zhorší, lebo tých 70 frankov mesačne v priebehu pár rokov spotrebuje efekt zvýšenia DPH odhadovaný na 5.4 miliardy. Riešenie treba nájsť v II. pilieri a nie cez krížové financovanie. Kedysi v 40. rokoch to bol federálny radca Walter Stampfli, liberál, kto bol otcom I. piliera. Pri takom silnom odpore by bolo neobvyklé, ak by reforma uspela. Ale sme len na začiatku referendovej kampane, ktorá môže behom 3 týždňov ešte priniesť prekvapenia.

Ženevské témy

V kantóne Ženeva je hlasovaniu podrobená jedna kantonálna otázka, pozmeniť ústavu v zmysle posilnenia priamej demokracie a znížení počtu podpisov nutných na vyvolanie ľudového hlasovania. S návrhom prišli poslanci. Po novom by na referendum o čiastočnej alebo úplnej revízii ústavy malo stačiť zozbierať podpisy 3% voličov s volebným právom v republike (doteraz 4%). Na legislatívnu zmenu len 2% voličov (doteraz 3%). Na referendum o rozpočte tiež 2% voličov (doteraz 3%). Na prejednanie bodu programu v mestskom zastupiteľstve bude treba pozbierať 16% hlasov v obciach s menej, ako 5 tisíc voličmi, 8% hlasov (ale najmenej 800) v obciach od 5 do 30 tisíc voličmi, a 4% podpisov (minimálne 2400, maximálne 3200) v obciach, kde je počet voličov nad 30 tisíc. Rovnaké počty podpisov sú nutné na vyvolanie referenda o bode prejednanom na obecnom zastupiteľstve.  Doteraz to bolo 20, 10 a 5% voličov. Počty oprávnených voličov sa stanovujú každý rok 31. decembra a sú platné po celý rok.

Zníženie počtu podpisov sa páči všetkým, okrem liberálov - radikálov a kresťanských demokratov. Téma lahodí Hnutiu ženevských občanov, ktoré je najsilnejšou politickou stranou, a SVP-UDC, ktoré je v kantóne dvojkou, a tiež všetkým až po krajnú ľavicu a odbory. Referendum bude pravdepodobne úspešné.

Štyri obecné referendové otázky v meste Ženeva sa všetky týkajú rozpočtových vecí. Rozpočtové škrty pre sociálne veci, kultúru a šport sa stali predmetom referenda. Takisto škrty v rozpočte na medzinárodnú solidaritu, ako aj zníženie príspevkov pri začiatku školského roka. O všetkých otázkach sa bude hlasovať v nedeľu 24. septembra.

Súvisiaci blog: Áno potravinovej bezpečnosti, nie dôchodkovej reforme 2020. Debakel pri mestskom referende v Ženeve.