Potreba prijímania nových opatrení na znižovanie deficitu verejných financií je stále akútna. Potvrdzuje to najnovšia daňová prognóza MF, podľa ktorej bude výpadok príjmov verejných financií v roku 2013 vo výške 347 miliónov eur (0,5 % HDP) a 611 miliónov eur v roku 2014 (0,8 % HDP), ako aj prognóza Rady pre rozpočtovú zodpovednosť, podľa ktorej by bez prijatia ďalších opatrení verejný dlh Slovenska v roku 2062 dosiahol 379 % či závery misie Medzinárodného menového fondu z júna 2013, podľa ktorých musí Slovensko ešte dlho prijímať významné kroky zamerané na zvýšenie udržateľnosti verejných financií.

Dlhodobé odďaľovanie konsolidácie znamená spomalenie hospodárskeho rastu, vyššiu nezamestnanosť a následne aj riziká pre demokraciu. S cieľom tieto riziká minimalizovať INEKO vytvorilo webový portál so zoznamom 150 konsolidačných opatrení. Opatrenia je možné zoradiť podľa miery súhlasu hodnotiteľov, konsolidačného dopadu či miery ich priechodnosti. Sú medzi nimi opatrenia, ktoré by mohli zabrať okamžite a teda pomôcť vykryť akútny výpadok príjmov. Ale aj systémové, ktoré umožňujú zvýšiť dlhodobú udržateľnosť verejných financií. V oboch prípadoch sa dá vyberať zo skupiny politicky priechodných opatrení. Ich význam je o to väčší, že vláda pravdepodobne nebude chcieť pred prezidentskými a následne aj parlamentnými voľbami robiť nepopulárne kroky.

Príklady politicky a sociálne priechodných opatrení:

 • Obmedzovať úniky na DPH vyplývajúce z nadmerných odpočtov. Napríklad zabezpečením náhodnosti kontrol (resp. verejného výberu časti kontrolovaných subjektov), intenzívnejším párovaním faktúr na vstupe a na výstupe, kontrolami kamiónov, krížovými kontrolami daňových úradov, zverejnením rebríčka subjektov zoradených podľa objemu odvedenej/vrátenej DPH v pomere k obratu
 • Spustiť intenzívnejšiu transparentnú a efektívnu privatizáciu štátom vlastnených podnikov, resp. podielov v nich a z výnosov splácať verejný dlh, čím by vláda ušetrila na úrokoch (napríklad TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s., distribútori elektrickej energie, Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s., zdravotnícke zariadenia, atď.)
 • Zdobrovoľniť odvody do druhého dôchodkového piliera nad určitú hranicu vymeriavacieho základu (napríklad nad 1,5-násobok priemernej mzdy)
 • Preniesť analýzy rozpočtových dopadov právnych noriem a iných relevantných opatrení na Radu pre rozpočtovú zodpovednosť alebo NBS
 • Pravidelne porovnávať a laickej verejnosti zrozumiteľne zverejňovať ceny liekov, medicínskych prístrojov, špeciálneho zdravotníckeho materiálu atď. nakupovaných nemocnicami a prijímať opatrenia zabraňujúce ich neopodstatnenému rastu
 • Zaviesť odpočítateľné položky na zdravotné a sociálne odvody (alternatívne znížiť sadzby pri nízkych príjmoch) fiškálne neutrálnym spôsobom (napríklad v kombinácii so zvýšením nepriamych, environmentálnych, majetkových daní)
 • Pravidelne pripravovať a zverejňovať analýzy príčin vysokých cien energií v niektorých trhových segmentoch a kroky, ktoré budú smerovať k náprave. Napríklad odstraňovanie výnimiek, posudzovanie odbornosti a nezávislosti regulačného úradu, znižovanie krížových dotácií
 • Pravidelne zverejňovať analýzy efektívnosti stredných a vysokých škôl tak, aby sa jednotlivé subjekty dali porovnávať podľa relevantných ukazovateľov. Budú obsahovať informácie o nákladoch na jednotlivé školy ako aj merateľné výstupy
 • Tam, kde je to možné, zverejniť na jednom mieste predpokladanú návratnosť investícií veľkých verejných projektov
 • Znížiť o pol percenta sadzbu dane z príjmov daňovníkom (fyzickým osobám) súhlasiacim so zverejnením výšky zaplatenej dane a výšky odvodov a zvýšiť sadzbu dane z príjmu ostatným o 1 percento


Ak Slovensko dnes nebude ochotné prijať priechodné opatrenia, zvyšuje sa riziko, že sa neskôr budeme musieť podvoliť drastickým krokom, napríklad:

 • Zvýšiť DPH na 22 percent
 • Vyplácať vianočné dôchodky len pre prípad osôb v dôchodkovom veku ohrozených chudobou
 • Začať predlžovať vek odchodu do dôchodku už v roku 2014
 • Predlžovať vek odchodu do dôchodku rýchlejšie než predpokladá zákon (t.j. z päťdesiatich dní ročne napríklad na sto)
 • Optimalizovať sieť poskytovateľov ústavnej a ambulantnej starostlivosti podľa kritérií kvality a efektívnosti (napríklad rušiť nadbytočné akútne lôžka)
 • Zaviesť spoluúčasť pacienta vo forme percenta z účtovanej ceny, resp. z maximálnej ceny regulovanej štátom
 • Zdaniť súbeh všetkých príjmov a dôchodku z prvého a druhého piliera
 • Znížiť daňový bonus a prídavky na dieťa lineárne tak, že pri mesačnom príjme na člena rodiny vo výške 2,5 násobku životného minima na jednu plnoletú osobu bude zníženie 0, pri príjme na člena rodiny vo výške 5 násobku životného minima bude zníženie 100%
 • Zrušiť daňové zvýhodnenie cestovných náhrad
 • Zrušiť gastrolístky ako aj možnosť započítať pre SZČO výdavky na stravu do nákladov


Rovnako ako v medicíne, aj v ekonomike je prevencia efektívnejším a únosnejším spôsobom riešenia problémov, než chirurgický zásah.

Peter Goliaš, riaditeľ INEKO

Projekt, v rámci ktorého sme webový portál vytvorili, je čiastočne financovaný Think Tank Fund – Open Society Foundations.

Ak sa Vám aktivity a činnosť inštitútu INEKO zdajú prínosné, budeme radi, ak nás podporíte v našej ďalšej práci. Ďakujeme.