Už túto nedeľu sa dozvieme, kto nás bude reprezentovať v parlamente. Okrem delenia naprieč politickým spektrom bude viacerých zaujímať aj delenie naprieč regiónmi. Preto je vhodný čas pripomenúť si „parlamentnú geografiu“ z posledných volieb.

Pravdepodobne neprekvapuje, že absolútne aj relatívne najväčšie zastúpenie v NR SR získali vo voľbách v roku 2010 Bratislavčania, ktorých sa do parlamentu dostalo 52. Po prepočte na počet obyvateľov pripadalo v Bratislave na 1 poslanca len 8 200 obyvateľov. Na opačnom chvoste rebríčka skončil okres Prievidza s jedným poslancom na 139 tisíc obyvateľov. Samozrejme za ním nasledovali ešte mnohé okresy bez svojho zástupcu. Pre porovnanie, v priemere pripadá na jedného poslanca 36 tisíc občanov SR.

Nadpriemerne sa v minulých voľbách darilo aj kandidátom z okolia Bratislavy a Považia. Silnou poslaneckou baštou bolo aj okolie Banskej Bystrice a Zvolena, či trojica malých okresov na severovýchode Slovenska. Naopak, existujú regióny, kde by ste žiadneho zvoleného poslanca s trvalým pobytom nenašli. Celkovo sa vo voľbách  nedostal do parlamentu ani jeden poslanec až z 30 okresov.

Relatívne zastúpenie všetkých okresov je zobrazené na nasledujúcom grafe. Inak povedané, je to počet zvolených poslancov v jednotlivých okresoch Slovenska vyjadrený ako podiel na populácii v danom okrese. Čím tmavší odtieň farby, tým relatívne väčší počet zvolených poslancov.

Parlamentná geografia

Zdroj: mapa_web

Pre jednoduchšie porovnanie na úrovni  regiónov uvádzam aj porovnanie z pohľadu samosprávnych krajov. V nasledujúcom grafe je pre komplexnejší pohľad uvedený nielen relatívny počet zvolených poslancov, ale aj súčasné zloženie NR SR. To je mierne odlišné, keďže za členov vlády a štátnych tajomníkov nastúpili do poslaneckých lavíc ich náhradníci najmä z mimobratislavskách regiónov.

Parlamentná geografia

Zdroj: aa2

Ak by volebné obvody kopírovali hranice samosprávnych krajov, o poslancov by prišiel len Bratislavský kraj. V porovnaní so súčasným stavom v NR SR by najviac získal Prešovský kraj. Otázkou na diskusiu zostáva, či takéto nerovnomerné rozloženie je skutočne dôvodom na zmenu volebného systému z jedno obvodového na viac obvodový. Obzvlášť v malej krajine, kde každý pozná každého.  

Akokoľvek, pri rozhodovaní o tom, koho krúžkovať v nadchádzajúcich voľbách by nemala hrať primárnu rolu regionálna príslušnosť. Dôležitejšie ako miesto trvalého bydliska by mali byť odbornosť, či morálna kredibilita kandidátov.  

PS: V sobotu prajem všetkým šťastnú voľbu.

<

Poznámka: Mestá Bratislava a Košice nie sú delené na jednotlivé okresy

Poďakovanie: Za pomoc s tvorbou prvého grafu ďakujem Martinovi Halušovi