Zariadenia sociálnych služieb, sociálnoprávnej ochrany detí a zariadenia sociálnej kurately sú pre mnohých našich spoluobčanov, o ktorých sa nemá kto postarať, skutočnými domovmi. Poskytujú im ubytovanie, stravu, ale hlavne ošetrovateľskú a opatrovateľskú starostlivosť, ktorú nevyhnutne potrebujú. Dalo by sa povedať, že do istej miery slúžia ako neoficiálni poskytovatelia zdravotnej starostlivosti (PZS).

K ich najväčším problémom patrí nevyjasnené financovanie poskytovaných služieb a  výkonov. V súčasnosti Sociálna poisťovňa rezort sociálnych vecí prepláca v zariadeniach sociálnych služieb všetku starostlivosť, vrátane zdravotných výkonov. Z praxe vieme, že zdravotné poisťovne zas preplácajú sociálne výkony (opatrovateľskú činnosť) v nemocniciach. A ako tento problém vyriešiť? Nikto predsa nechce aby sestričky v domovoch liečili ľudí zadarmo. Riešenie, chcelo ministerstvo zdravotníctva SR dosiahnuť novelou, kde zdravotným poisťovniam „ponúklo možnosť“ uhrádzať tieto zdravotné výkony. Horúci zemiak je zdanlivo v rukách zdravotných poisťovní, v skutočnosti leží medzi dvoma ministerstvami, ktoré sa nevedia zladiť ani len v komentovaní predloženej novely.

Položme si otázku: Má byť, v prípade zavedenia financovania ošetrovateľskej činnosti z verejného zdravotného poistenia, aj naďalej opatrovateľská činnosť v nemocniciach hradená takisto zo zdravotného poistenia? Budú si nemocnice a spomínané domovy vzájomne platiť? Zdravotné sestry dnes vykonávajú aj opatrovateľskú činnosť, teda polohujú pacientov, kŕmia bezvládnych pacientov, či vykonávajú opatrovateľskú hygienu. Ak by sa použila rovnaká filozofia, nemali by byť tieto činnosti financované z kapitoly sociálnych vecí? To by umožnilo zamestnať profesionálnych opatrovateľov v nemocniciach a odbremeniť zdravotné sestry, ktoré sú dnes, aj kvôli týmto činnostiam, preťažené. No najmä by to bolo systémové a spravodlivé a hlavne by to do systému vnieslo poriadok

Nový štandard zdravotnej starostlivosti

Zavádzame novelou zákona o PZS nový štandard? Podľa novely sa domovy stávajú  poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti. No nie v plnej miere, pretože na nich nekladie rovnaké nároky, aké musia plniť ostatní poskytovatelia, napríklad nemocnice, kúpele a podobne. Zariadenia sociálnych služieb napríklad nebudú musieť v plnom rozsahu plniť podmienky ošetrovania, či sledovať indikátory kvality zdravotnej starostlivosti. Zrejme sa spoľahneme, že si kvalitu zdravotníckych úkonov, mimochodom požadovanú zákonom, ustrážia sami.

Nie je vyriešená ani zodpovednosť za škodu spôsobenú pri výkone povolania, tak ako ju dnes nesú ostatní poskytovatelia zdravotnej starostlivosti. Ak chceme, aby zdravotné poisťovne preplácali výkony v týchto zariadeniach, nemali by spĺňať rovnaké štandardy ako napríklad nemocnice? Každý z nás predsa chce mať istotu, že on alebo jeho blízki, budú ošetrení rovnako, či budú ležať v jednom alebo druhom zariadení. Najmä ak z pohľadu laika, ktorý neštuduje nuansy každého zákona, je predsa poskytovateľ ako poskytovateľ.

Najlepšie výsledky dosiahneme komplexnou liečbou

Na Slovensku sa veľakrát problémy riešia horúcou niťou. Dôkazom je aj množstvo noviel jednotlivých zákonov. Ľudia niekedy už ani netušia, čo ešte platí a čo už nie. Nebolo by lepšie, aby sa na príprave každého zákona, najmä z pohľadu rozsahu problematiky tak rozsiahleho, zúčastnili všetky dotknuté strany? V tomto prípade nejde ani tak o peniaze, hoci na tých často krát vyriešenie problémov stroskotá. Problémom je, že napriek rečiam o snahe riešiť problémy v zdravotníctve systémovo, sme svedkami aj takýchto nesystémových zásahov. A každý nesystémový zásah stojí prostriedky, z ktorých by sa mohli hradiť pacientom výkony v zdravotníckych zariadeniach.