Ukážka z knihy "Daňové a odvodové tipy II. (2013)" (upravené)

Od roku 2013 do roku 2015 sa postupne zvyšujú odvody SZČO na sociálne a zdravotné poistenie, čo je dané jednak zvýšením minimálneho vymeriavacieho základu na 50% priemernej mzdy, jednak zmenou spôsobu výpočtu samotného vymeriavacieho základu.

SOCIÁLNE POISTENIE

Aj v roku 2013 platí, že povinne nemocensky poistená a povinne dôchodkovo poistená je taká SZČO, ktorej príjem z podnikania a z činnosti SZČO (brutto príjem podľa § 6 ods. 1 a 2 zákona o dani z príjmov) je vyšší, ako 12-násobok platného minimálneho základu (§ 21 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení). Vymeriavací základ je daný „po novom“.

Od 1.7.2013 do 30.6.2014 je povinne nemocensky a dôchodkovo poistená SZČO

...ktorej príjem z podnikania a z činnosti SZČO za rok 2012 (na základe daňového priznania za rok 2012) bol vyšší, ako 4716 eur (12 x 393 = 4716).

Takáto SZČO musí od júla 2013 platiť poistné na sociálne poistenie.

Ak ste SZČO (máte živnosť, ste v slobodnom povolaní, ste znalec, prekladateľ, mali ste autorské honoráre atď. - skrátka ak ste za rok 2012 podávali daňové priznanie a v ňom ste uviedli príjem podľa § 6 ods. 1 a 2 zákona o dani z príjmov vyšší ako 4716 eur, musíte od júla 2013 platiť poistné do Sociálnej poisťovne. Ak ste doteraz neboli prihlásení v Sociálnej poisťovni, musíte sa prihlásiť do 8.7.2013.

Vymeriavací základ SZČO od 1.7.2013 do 30.6.2014 na sociálne poistenie

SZČO, ktorá je povinne nemocensky a dôchodkovo poistená, má v uvedenom období vymeriavací základ na sociálne poistenie daný ako:

- podiel pomernej časti základu dane podľa § 6 ods. 1 a 2 zákona o dani z príjmov z daňového priznania za rok 2012,

- ktorý nie je znížený o poistné na povinné verejné zdravotné poistenie, poistné na nemocenské poistenie, poistné na dôchodkové poistenie, príspevok na starobné dôchodkové sporenie, poistné do rezervného fondu solidarity, poistné na poistenie v nezamestnanosti uvedené do výdavkov v daňovom priznaní za rok 2012

- a koeficientu 1,9.

Zároveň platí, že:

Minimálny vymeriavací základ SZČO v roku 2013 na sociálne poistenie

... je daný ako suma 393 eur (50% z priemernej mzdy za rok 2011, čo bola suma 786 eur).

SZČO, ktorá je povinne nemocensky a dôchodkovo poistená, preto v roku 2013 platí do Sociálnej poisťovne odvody najmenej vo výške:

Nemocenské 4,4% z 393 eur = 17,29 eura

Starobné 18% z 393 eur = 70,74 eura

Invalidné 6% z 393 eur = 23,58 eura

Rezervný fond 4,75% z 393 eur = 18,66 eura

Spolu do Sociálnej poisťovne = 130,27 eura

Poznámka: Poberatelia starobných dôchodkov, poberatelia výsluhových dôchodkov, ktorí dosiahli dôchodkový vek a SZČO, ktorým bol priznaný predčasný starobný dôchodok neplatia invalidné poistenie.

Maximálny vymeriavací základ SZČO v roku 2013 na sociálne poistenie

... je daný ako suma 3930 eur (5-násobok priemernej mzdy za rok 2011)

***

Príklad

Živnostník dosiahol za rok 2012 príjem z podnikania 10000 eur. Uplatnil si paušálne výdavky 40% z príjmov (4000 eur), zároveň si od príjmov odpočítal poistné do Sociálnej poisťovne a poistné do zdravotnej poisťovne zaplatené v roku 2012 v celkovej výške 1400 eur. Základ dane tak mal 4600 eur (10000 - 4000 - 1400). V roku 2012 podnikal celý rok.

Pretože príjem z podnikania za rok 2012 (10000 eur) bol vyšší, ako 4716 eur, v čase od 1.7.2013 do 30.6.2014 je tento živnostník povinne nemocensky a dôchodkovo poistená SZČO v Sociálnej poisťovni. Ak do 30.6.2013 nebol prihlásený v Sociálnej poisťovni, musí sa do Sociálnej poisťovne prihlásiť k 1.7.2013 a od júla 2013 platiť poistné na povinné nemocenské poistenie a poistné na povinné dôchodkové poistenie do Sociálnej poisťovne. Prihlásiť sa musí najneskôr 8.7.2013 a platbu poistného za júl 2013 musí uhradiť do Sociálnej poisťovne najneskôr do 8.8.2013.

Vymeriavací základ sa vypočíta nasledovne:

10000 (príjem) – 4000 (výdavky okrem poistného), výsledok deleno 12 (mesiacov podnikania) a deleno 1,9 (koeficient) = 6000/12/1,9 = 263,15 eura

Alebo takýmto postupom:

Zoberie základ dane z príjmov podľa § 6 ods. 1 a 2 zákona o dani z príjmov z daňového priznania za rok 2012 - čo je suma 4600 eur - a k nej pripočíta sumu výdavkov na sociálne poistenie a na zdravotné poistenie (1400 eur) - dostane tak sumu 6000 eur - a tú vydelí 12-timi (12 mesiacov podnikania) a vydelí 1,9 (koeficient). Výsledok je 263,15 eura.

Vymeriavací základ však musí byť najmenej suma 393 eur (pre rok 2013), resp. suma 402,50 eura (pre rok 2014).

Uvedený živnostník tak v čase od 1.7.2013 do 31.12.2013 platí poistné do Sociálnej poisťovne z vymeriavacieho základu 393 eur - platí 130,27 eura mesačne. V čase od 1.1.2014 do 30.6.2014 bude platiť z nového minimálneho vymeriavacieho základu platného od 1.1.2014 a to zo sumy 402,50 eura - od januára 2014 bude platiť do Sociálnej poisťovne 133,77 eura mesačne.

***

TIP: Nová SZČO poistné do Sociálnej poisťovne neplatí

Ak si niekto založí živnosť, neplatí poistné do Sociálnej poisťovne okamžite – ale najskôr až od 1.7. nasledujúceho roka.

Napríklad ak si niekto založí živnosť 13.6.2013, prvýkrát začne platiť odvody do Sociálnej poisťovne najskôr až od 1.7.2014 – aj to len vtedy, ak jeho príjem zo živnosti (príjem podľa § 6 ods. 1 a 2 zákona o dani z príjmov) za rok 2013 presiahne sumu 4830 eur. Ak sa tak nestane a jeho príjem za rok 2013 nepresiahne 4830 eur – bude musieť platiť odvody do Sociálnej poisťovne najskôr až od 1.7.2015 – a to vtedy, ak jeho príjem zo živnosti za rok 2014 presiahne 6-násobok priemernej mzdy za rok 2013.

Nová živnosť tak môže byť spôsob, ako platiť čo najnižšie odvody.

ZDRAVOTNÉ POISTENIE

Každá osoba, registrovaná na daňovom úrade ako osoba s príjmami podľa 6 ods. 1 a 2 zákona o dani z príjmov je zdravotne poistená SZČO – na rozdiel od zákona o sociálnom poistení tak neexistuje limit príjmov, od ktorého by sa na SZČO vzťahovalo zdravotné poistenie. Ako SZČO tak je zdravotne poistený a musí platiť zdravotné poistenie napríklad aj živnostník, ktorý má živnosť, je registrovaný na daňovom úrade – nie je súčasne zamestnanec a nie je ani súčasne poistenec štátu (napr. dôchodca) – aj keď zo živnosti aktuálne nemá žiadne príjmy.

Minimálny vymeriavací základ SZČO v roku 2013

... je rovnako ako v sociálnom poistení suma 393 eur na mesiac (4716 eur pri ročnom zúčtovaní za rok 2013). Minimálny vymeriavací základ pri platení poistného do zdravotnej poisťovne sa však nevzťahuje na takú SZČO, ktorá je súčasne zamestnancom alebo poistencom štátu.

SZČO, ktorá nie je súčasne zamestnancom alebo poistencom štátu, preto v roku 2013 platí do zdravotnej poisťovne preddavky najmenej vo výške 14% z 393 eur = 55,02 eura (osoba so zdravotným postihnutím pri sadzbe 7% z 393 eur = 27,51 eura).

Na základe ročného zúčtovania za rok 2013 jej poistné na zdravotné poistenie bude najmenej 14% z 4716 eur = 660,24 eura (pre osobu so zdravotným postihnutím 7% z 4716 eur = 330,12 eura).

Poznámka: v ročnom zúčtovaní sa od vypočítaného poistného odpočítavajú už zaplatené preddavky, dopláca sa tak len prípadný chýbajúci rozdiel.

Maximálny vymeriavací základ SZČO v roku 2013

... je rovnako ako v sociálnom poistení suma 3930 eur na mesiac (47160 eur pri ročnom zúčtovaní za rok 2013).

Preddavky vypočíta a oznámi SZČO jeho zdravotná poisťovňa

Výšku preddavkov na poistné na zdravotné poistenie si SZČO nevypočíta sám – sumu preddavkov im vypočítajú a oznámia ich zdravotné poisťovne pri ročnom zúčtovaní.

Výšku preddavkov na rok 2013 oznámili zdravotné poisťovne „svojim“ SZČO v súlade s § 28a ods. 11 zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení do 31. januára 2013. V júli 2013 sa tak výška preddavkov na zdravotné poistenie nemení - SZČO platí do zdravotnej poisťovne počas celého roka 2013 rovnakú sumu preddavkov, aké začal platiť za január 2013.

Výšku preddavkov na rok 2014 oznámia zdravotné poisťovne SZČO súčasne s oznámením o výsledku ročného zúčtovania za rok 2012 podľa § 19 ods. 8 a 9 zákona o zdravotnom poistení do 30.9.2013.

TIP: Minimálne odvody na zdravotné poistenie sa netýkajú poistencov štátu ani zamestnancov

Ak si živnosť založí poistenec štátu – napríklad študent, dôchodca, matka na rodičovskej dovolenke – netýka sa ho povinnosť platiť do zdravotnej poisťovne minimálne preddavky, resp. minimálne poistné. Pri relatívne nižších príjmoch tak poistné platí len zo skutočného základu dane. To isté sa týka živnostníkov, resp. iných osôb s príjmami podľa § 6 ods. 1 a 2 zákona o dani z príjmov, ak sú súčasne zamestnancami – čo len na dohodu.

TIP: Pri pozastavení živnosti sa preddavky na zdravotné poistenie neplatia

Ak SZČO pozastaví živnosť, nemusí v čase kedy má živnosť pozastavenú platiť preddavky na zdravotné poistenie. Ak ide o SZČO povinne poistenú v Sociálnej poisťovni, v čase kedy má pozastavenú živnosť neplatí ani poistné do Sociálnej poisťovne.