Na septembrovej schôdzi parlament posunul do druhého čítania vládny návrh novely zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení. Novela zákona o sociálnom poistení bude účinná od 1.1.2014. V druhom a treťom čítaní na októbrovej schôdzi parlamentu možno očakávať niekoľko pozmeňovacích návrhov (napríklad zavedenie odvodových prázdnin pre dlhodobo nezamestnaných, autor článku tiež pripravuje niekoľko návrhov), preto prosím berte informácie uvedené v tomto článku ako orientačné.

Najzaujímavejšie zmeny:

SZČO - nová definícia

Po novom (od 1.7.2014) bude SZČO (samostatne zárobkovo činná osoba) na účely zákona o sociálnom poistení definovaná ako fyzická osoba, ktorá dovŕšila 18 rokov veku a v kalendárnom roku rozhodujúcom na vznik alebo trvanie povinného nemocenského poistenia a povinného dôchodkového poistenia SZČO dosahovala príjmy z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti (s odkazom na § 6 ods. 1 a 2 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov).

Podstata tejto zmeny je v tom, že doteraz bolo rozhodujúce, či fyzická osoba má registráciu na finančnej správe (daňovom úrade) ako osoba s príjmami z podnikania a inej samostatnej zárobkovej činnosti, teda či má pridelené DIČ.

Po novom pre posúdenie, či fyzická osoba je alebo nie je SZČO, nebude podstatná registrácia na finančnej správe (DIČ) ale fakt, či fyzická osoba má (mala) príjmy z z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti.

Praktickým dôsledkom bude, že aj fyzické osoby, ktorých povinnosť registrovať sa na finančnej správe bola otázna a v praxi bolo niektorým osobám tolerované, ak sa na finančnej správe neprihlásili, sa po novom budú jednoznačne posudzovať ako SZČO v prípade, že majú (mali) príjmy podľa 6 ods. 1 a 2 zákona o dani z príjmov.

Poznámka: Aj naďalej sa za SZČO nebude považovať fyzická osoba, ktorá vykonáva osobnú asistenciu fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím.

Zánik a opätovný vznik povinného nemocenského a povinného dôchodkového poistenia SZČO

Povinné poistenie SZČO, ktorá má oprávnenie na výkon činnosti (typicky napr. živnostenský list alebo znalec zapísaný v zozname znalcov) zanikne odo dňa zániku oprávnenia na výkon činnosti (napr. ku dňu vrátenia živnostenského listu, resp. ku dňu prerušenia živnosti, ku dňu vymazania zo zoznamu znalcov a pod.).

Povinné poistenie SZČO, ktorá nemá oprávnenie na výkon činnosti (typicky sú to umelci a autori) zanikne odo dňa, od ktorého táto osoba podľa svojho čestného vyhlásenia nevykonáva túto činnosť, najskôr odo dňa doručenia tohto vyhlásenia Sociálnej poisťovni.

Povinné poistenie (v období 12 mesiacov obdobia "1. júl - 30. jún") u osoby, ktorá opätovne získala oprávnenie na výkon činnosti, opätovne vznikne ku dňu kedy znova nadobudne oprávnenie na výkon činnosti (nový živnostenský list, resp. obnovenie prerušenej živnosti a pod.).

U osoby, ktorá zaniklo povinné poistenie na základe čestného vyhlásenia (umelci a autori), opätovne vznikne povinné poistenie v období "1. júl - 30. jún", odo dňa, od ktorého podľa svojho čestného vyhlásenia vykonáva túto činnosť, najskôr odo dňa doručenia tohto vyhlásenia Sociálnej poisťovni.

Príklad

Pán Adam je živnostník. Od 1.7.2014 bude povinne poistený v Sociálnej poisťovni ako SZČO. K 15.7.2014 sa pán Adam rozhodne ukončiť živnosť a vráti živnostenský list. Od 15.7.2014 pán Adam preto už nebude povinne poistený v Sociálnej poisťovni ako SZČO.

Pani Božena je umelkyňa, má príjmy podľa § 6 ods. 2 zákona o dani z príjmov. Od 1.7.2014 bude povinne poistená v Sociálnej poisťovni ako SZČO. Od 1.9.2014 pani Božena podľa svojho čestného vyhlásenia (ktoré k tomuto dňu doručí do Sociálnej poisťovne) nevykonáva činnosť. Od 1.9.2014 pani Božena už nebude povinne poistená v Sociálnej poisťovni ako SZČO.

Pani Božena začne znova vykonávať umeleckú činnosť k 1.3.2015. K tomuto dňu preto doručí do Sociálnej poisťovne čestné vyhlásenie o tom, že znova vykonáva činnosť a od tohto dňa bude znova povinne poistená SZČO.

Automatický zánik dobrovoľného poistenia

Doteraz platilo, že dobrovoľné nemocenské poistenie, dobrovoľné dôchodkové poistenie alebo dobrovoľné poistenie v nezamestnanosti zaniklo dňom odhlásenia sa z dobrovoľného poistenia, najskôr odo dňa podania odhlášky.

Na zánik dobrovoľného poistenia tak bolo potrebné podať odhlášku z dobrovoľného poistenia.

Od 1.1.2014 dobrovoľné poistenie zanikne aj vtedy, ak dva po sebe nasledujúce kalendárne mesiace dobrovoľne poistená osoba nezaplatí poistné na dobrovoľné poistenie. Samozrejme výnimkou sú prípady (a dobrovoľné poistenie vtedy nezanikne) ak v kalendárnom mesiaci nebola dobrovoľne poistená osoba povinná platiť poistné na dobrovoľné poistenie podľa § 140 - a to vtedy, ak sa jej za celý mesiac vyplácalo materské, ošetrovné alebo nemocenské.

Dobrovoľné poistenie automaticky zanikne od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, za ktorý bolo naposledy zaplatené poistné na dobrovoľné poistenie.

Príklad

Pán Cyril je dobrovoľne dôchodkovo poistený od 1.1.2013. Pán Cyril je živnostník a od 1.7.2014 mu vznikne povinné nemocenské a povinné dôchodkové poistenie. Od júla 2014 tak pán Cyril platí poistné do Sociálnej poisťovne ako povinne poistená SZČO - dobrovoľné poistenie prestane platiť.

Keďže do konca septembra 2014 podľa evidencie Sociálnej poisťovne nezaplatil dobrovoľné poistenie za júl ani za august 2014, automaticky mu zanikne dobrovoľné dôchodkové poistenie k 1.7.2014.

Zmäkčenie podmienok, pri ktorých má zamestnanec nárok na nemocenskú dávku

Jednou zo súčasne platných podmienok nároku zamestnanca na nemocenskú dávku (§ 30 ods. b) je, že zamestnanec nemá príjem, ktorý vstupuje do vymeriavacieho základu zamestnanca za obdobie (resp. v období), v ktorom nevykonáva činnosť zamestnanca, pretože čerpá nemocenskú dávku.

To znamená, že ak napríklad zamestnávateľ vyplatil svojej zamestnankyni počas materskej príspevok pri narodení dieťaťa zo sociálneho fondu - Sociálna poisťovňa nevyplatila materské za mesiac, v ktorom bol príjem vyplatený. Podobne zamestnanec, ktorému končil pracovný pomer a v poslednom mesiaci bol celý mesiac práceneschopný - a zamestnávateľ mu vyplatil odstupné - nemal zo Sociálnej poisťovne vyplatené za tento mesiac nemocenské.

Po novom sa nemocenská dávka nevyplatí len v prípade, ak príjem vyplatený za mesiac, v ktorom zamestnanec bol na PN resp. materskej, súvisel s prácou, ktorú vykonal v čase, kedy poberal materské.

Príklad

Pani Dana je na materskej. Od zamestnávateľa má poskytnuté služobné vozidlo na súkromné účely a to aj v čase, kedy je na materskej. Ide o príjem, ktorý sa započítava do VZ zamestnanca. Po 1.1.2014 existencia takéhoto príjmu nebude dôvodom na nevyplatenie materského, pretože nejde o príjem za vykonanú prácu.

Zmäkčenie podmienok, pri ktorých má nárok na nemocenskú dávku SZČO a dobrovoľne poistená osoba

Jednou z podmienok nároku na nemocenskú dávku v prípade SZČO a dobrovoľne nemocensky poistených osôb je skutočnosť, že zaplatili poistné na nemocenské poistenie najneskôr v posledný deň kalendárneho mesiaca, v ktorom vznikol dôvod na poskytnutie nemocenskej dávky, za obdobie od prvého vzniku nemocenského poistenia SZČO alebo dobrovoľne nemocensky poistenej osoby do konca kalendárneho mesiaca predchádzajúceho kalendárnemu mesiacu, v ktorom vznikol dôvod na poskytnutie nemocenskej dávky. S tým, že toleruje sa dlžná suma nižšia ako 5 eur.

Toto obdobie sa v súčasnosti skúma až 10 rokov dozadu.

Po 1.1.2014 sa obdobie, za ktoré sa skúma, či bolo zaplatené poistné na nemocenské poistenie, skracuje na 5 rokov.

Sprísnenie výpočtu invalidného dôchodku pre osoby od 18 do 20 rokov veku

V prípade poistenca vo veku od 18 do 20 rokov, ktorý:

- nevykonával zárobkovú činnosť,

- bol len dobrovoľne dôchodkovo poistený menej ako jeden rok alebo

- získal obdobie dôchodkového poistenia dodatočným zaplatením poistného za obdobie kratšie ako jeden rok

... sa suma invalidného dôchodku určí výpočtom z osobného mzdového bodu 0,67 (výška vymeriavacieho základu z ktorého sa zaplatilo poistné tak nie je podstatná). Nebude tak možné špekulatívne získať vysoké invalidné dôchodky (vyše 1000 eur mesačne) za krátku dobu dobrovoľného poistenia s vysokým vymeriavacím základom.

Dávka v nezamestnanosti

V praxi sa často stáva, že počas materskej alebo rodičovskej dovolenky matka dieťaťa pracuje, avšak za nižšiu mzdu, resp. odmenu, než mala pred materskou dovolenkou. Napríklad ak pracuje počas MD/RD na dohodu niekoľko hodín týždenne. Od 1.1.2014 bude platiť, že ak denný vymeriavací základ určený z vymeriavacieho základu dosiahnutého v období materskej dovolenky alebo rodičovskej dovolenky, bude nižší ako denný vymeriavací základ zistený z vymeriavacieho základu dosiahnutého pre nástupom na rodičovskú dovolenku, pri výpočte dávky v nezamestnanosti sa použije vyšší denný vymeriavací základ, teda ten, ktorý sa zistí z vymeriavacieho základu dosiahnutého pred nástupom na RD. Výpočet dávky v nezamestnanosti tak bude spravodlivý a odstráni sa negatívny jav popísaný napríklad tu.

Zmena vymeriavacieho základu SZČO

Vymeriavací základ povinne nemocensky poistenej a povinne dôchodkovo poistenej SZČO bude v období od 1.7.2014 (resp. od 1.10.2014 osoby, ktorej bude predĺžená lehota na podanie daňového priznania za rok 2013) určený ako:

- podiel jednej dvanástiny základu dane z príjmov SZČO (§ 6 ods. 1 a 2 zákona o dani z príjmov),

- nezníženého o zaplatené poistné na povinné verejné zdravotné poistenie, poistné na povinné nemocenské poistenie, poistné na povinné dôchodkové poistenie a príspevky na starobné dôchodkové sporenie, ktoré sa platia spolu s poistným na starobné poistenie z povinného dôchodkového poistenia, poistné do rezervného fondu solidarity povinne dôchodkovo poistenej SZČO,

- upraveného o príjmy a výdavky, ktoré sa nezahŕňajú do vymeriavacieho základu,

- a koeficientu 1,6 (od 1.7.2015 koeficient 1,486).

To inými slovami pre výpočet vymeriavacieho základu SZČO znamená:

- základ dane sa nebude deliť podľa počtu mesiacov vykonávania činnosti ale vždy sa bude deliť 12-timi,

- k základu dane sa jednoznačne nebude pripočítavať prípadné poistné zaplatené na dobrovoľné poistenie,

- základ dane sa upraví o prípadné príjmy a výdavky z činnosti osobného asistenta,

- základ dane sa upraví o prípadné príjmy a výdavky dosiahnuté v zahraničí.

Táto zmena je jednoznačne na prospech osôb, ktoré podnikajú len časť roka - na druhej strane však umožní časti SZČO špekulatívne znižovanie odvodov.

Zmena administratívnych povinností SZČO

Na základe údajov, ktorá Sociálna poisťovňa dostáva od Finančného riaditeľstva (daňové priznania) Sociálna poisťovňa bude povinná písomne oznámiť SZČO, že jej vzniklo povinné nemocenské poistenie a povinné dôchodkové poistenie a zároveň jej oznámi aj výšku poistného.

Naopak SZČO už nebude mať povinnosť prihlasovať sa na nemocenské a dôchodkové poistenie, resp. odhlasovať sa z týchto poistení.

Ďalšie zmeny v sociálnom poistení od 1.1.2014

Minimálny vymeriavací základ (SZČO, dobrovoľne poistené osoby) - 402,50 eura

Minimálne poistné SZČO - 133,77 eura

Maximálny vymeriavací základ (okrem úrazového poistenia) - 4025 eur

Od 1.7.2014 bude povinne poistená SZČO, ktorej príjem z podnikania za rok 2013 presiahne sumu 4830 eur

Hranica príjmu pre odvodovo zvýhodnenú dohodu študent do 18 rokov - 68 eur

Hranica príjmu pre odvodovo zvýhodnenú dohodu študent od 18 rokov - 159 eur

*****

Prednášky a semináre na jeseň 2013:

1.10.2013 Daňové a odvodové tipy + zmeny k 1.1.2014, Bratislava

7.10.2013 Daňové a odvodové tipy + zmeny k 1.1.2014, Michalovce

8.10.2013 Daňové a odvodové tipy + zmeny k 1.1.2014, Košice

9.10.2013 Daňové a odvodové tipy + zmeny k 1.1.2014, Lučenec

*

14.10. – 15.10.2013 Zákonník práce, Bratislava

21.10.2013 Sociálne a zdravotné poistenie (odvody), Bratislava

22.10.2013 Daňové a odvodové tipy + zmeny k 1.1.2014, Nitra

28.10.2013 Dávky podľa zákona o sociálnom poistení, Bratislava

*

18.11. – 19.11.2013 Mzdárska škola Jozefa Mihála, Kaskády

*

25.11.2013 Daňové a odvodové tipy + zmeny k 1.1.2014, Košice

26.11.2013 Daňové a odvodové tipy + zmeny k 1.1.2014, Žilina

2.12.2013 Daňové a odvodové tipy + zmeny k 1.1.2014, Bratislava

9.12.2013 Daňové a odvodové tipy + zmeny k 1.1.2014, Bratislava

*

Viac info a prihlášky tu.