Od 1.1.2013 sa zavádzajú nové odvody pre zamestnancov pracujúcich na dohody. Do 31.12.2012 sa z dohôd platí len úrazové a garančné poistenie, ktoré platí zamestnávateľ.

Od 1.1.2013 zamestnanci pracujúci na dohodu budú považovaní za zamestnancov na účely nemocenského poistenia, dôchodkového poistenia, poistenia v nezamestnanosti a zdravotného poistenia - okrem študentov a poberateľov starobných dôchodkov, invalidných dôchodkov, invalidných výsluhových dôchodkov a aj poberateľov výsluhových dôchodkov, ktorí dovŕšili dôchodkový vek.

Znamená to, že budú platiť odvody rovnako, ako napr. zamestnanci v pracovnom pomere. Z povinného poistenia im na druhej strane budú plynúť aj nároky - napríklad na dávky nemocenského poistenia vrátane nároku na náhradu príjmu počas prvých 10 dní práceneschopnosti, na dávky v nezamestnanosti a samozrejme i na dávky z dôchodkového poistenia.

Študenti a poberatelia starobných dôchodkov, invalidných dôchodkov, invalidných výsluhových dôchodkov a poberateľov výsluhových dôchodkov, ktorí dovŕšili dôchodkový vek budú považovaní za zamestnancov - ale len na účely dôchodkového poistenia. Znamená to, že okrem doterajšieho úrazového a garančného poistenia budú spolu so zamestnávateľom platiť aj poistné na starobné poistenie (a starobné dôchodkové sporenie), invalidné poistenie (pozor výnimku pozrite ďalej) a do rezervného fondu. Nebude sa ich týkať nemocenské poistenie, poistenie v nezamestnanosti ani zdravotné poistenie.

Nové" odvody z dohôd sa však nebudú týkať žiakov strednej školy do konca kalendárneho mesiaca, v ktorom dovŕšia 18 rokov veku, za podmienky, že mesačný príjem z dohody nepresiahne sumu 66 eur. Za takýchto zamestnancov bude aj po 1.1.2013 zamestnávateľ odvádzať len úrazové a garančné poistenie.

Aké odvody tak budú platiť jednotliví "dohodári"?

Dohoda o brigádnickej práci študentov - žiak strednej školy do dovŕšenia 18 rokov pri príjme max. 66 eur mesačne:

Garančné poistenie - zamestnávateľ 0,25%

Úrazové poistenie - zamestnávateľ 0,8%

Spolu - zamestnávateľ 1,05%

Dohoda o brigádnickej práci študentov - žiaci strednej školy 18 roční a starší alebo s príjmom nad 66 eur mesačne a všetci študenti VŠ do 26 rokov:

Starobné poistenie - zamestnanec 4%, zamestnávateľ 14%

Invalidné poistenie - zamestnanec 3%, zamestnávateľ 3%

Garančné poistenie - zamestnávateľ 0,25%

Úrazové poistenie - zamestnávateľ 0,8%

Rezervný fond - zamestnávateľ 4,75%

Spolu - zamestnanec 7%, zamestnávateľ 22,80%

Poberateľ starobného dôchodku a výsluhového dôchodku, ak dovŕšil dôchodkový vek - dohoda o vykonaní práce alebo dohoda o pracovnej činnosti:

Starobné poistenie - zamestnanec 4%, zamestnávateľ 14%

Garančné poistenie - zamestnávateľ 0,25%

Úrazové poistenie - zamestnávateľ 0,8%

Rezervný fond - zamestnávateľ 4,75%

Spolu - zamestnanec 4%, zamestnávateľ 19,80%

Poberateľ invalidného dôchodku a invalidného výsluhového dôchodku - dohoda o vykonaní práce alebo dohoda o pracovnej činnosti:

Starobné poistenie - zamestnanec 4%, zamestnávateľ 14%

Invalidné poistenie - zamestnanec 3%, zamestnávateľ 3%

Garančné poistenie - zamestnávateľ 0,25%

Úrazové poistenie - zamestnávateľ 0,8%

Rezervný fond - zamestnávateľ 4,75%

Spolu - zamestnanec 7%, zamestnávateľ 22,80%

„Dohodár“ ktorému bol priznaný predčasný starobný dôchodok s pravidelným príjmom:

Nemocenské poistenie - zamestnanec 1,4%, zamestnávateľ 1,4%

Starobné poistenie - zamestnanec 4%, zamestnávateľ 14%

Garančné poistenie - zamestnávateľ 0,25%

Úrazové poistenie - zamestnávateľ 0,8%

Rezervný fond - zamestnávateľ 4,75%

Zdravotné poistenie - zamestnanec 4%, zamestnávateľ 10%

Spolu - zamestnanec 9,4%, zamestnávateľ 31,20%

„Dohodár“ ktorému bol priznaný predčasný starobný dôchodok s nepravidelným príjmom:

Starobné poistenie - zamestnanec 4%, zamestnávateľ 14%

Garančné poistenie - zamestnávateľ 0,25%

Úrazové poistenie - zamestnávateľ 0,8%

Rezervný fond - zamestnávateľ 4,75%

Zdravotné poistenie - zamestnanec 4%, zamestnávateľ 10%

Spolu - zamestnanec 8%, zamestnávateľ 29,80%

Ostatní dohodári s pravidelným príjmom:

Nemocenské poistenie - zamestnanec 1,4%, zamestnávateľ 1,4%

Starobné poistenie - zamestnanec 4%, zamestnávateľ 14%

Invalidné poistenie - zamestnanec 3%, zamestnávateľ 3%

Poistenie v nezamestnanosti - zamestnanec 1%, zamestnávateľ 1%

Garančné poistenie - zamestnávateľ 0,25%

Úrazové poistenie - zamestnávateľ 0,8%

Rezervný fond - zamestnávateľ 4,75%

Zdravotné poistenie - zamestnanec 4%, zamestnávateľ 10%

Spolu - zamestnanec 13,4%, zamestnávateľ 35,20%

Ostatní dohodári s nepravidelným príjmom:

Starobné poistenie - zamestnanec 4%, zamestnávateľ 14%

Invalidné poistenie - zamestnanec 3%, zamestnávateľ 3%

Garančné poistenie - zamestnávateľ 0,25%

Úrazové poistenie - zamestnávateľ 0,8%

Rezervný fond - zamestnávateľ 4,75%

Zdravotné poistenie - zamestnanec 4%, zamestnávateľ 10%

Spolu - zamestnanec 11%, zamestnávateľ 32,80%

Viac informácií o zmenách v odvodoch na sociálne a zdravotné poistenie pre zamestnancov pracujúcich na dohody ale aj o ďalších zmenách v odvodoch na sociálne a zdravotné poistenie získate na odborných seminároch v Bratislave, Košiciach, Prešove, Žiline, Nitre …

Semináre k novému Zákonníku práce začínajú od 29. októbra 2012 a môžete ich navštíviť vo všetkých krajských mestách na Slovensku.