Ďalší zo série článkov porovnávajúcich súčasný stav a stav po zavedení Odvodového bonusu.


POISTNÉ NA SOCIÁLNE POISTENIE SÚČASNÝ STAV

Podľa súčasného zákona o sociálnom poistení sa platí poistné na nemocenské poistenie, starobné poistenie, invalidné poistenie, poistenie v nezamestnanosti, garančné poistenie, úrazové poistenie a do rezervného fondu. Súčasné vysoké sadzby sú ospravedlňované tým, že systém sociálneho poistenia je zásluhový. To znamená, že pri výpočte dávok v princípe platí pravidlo: čím vyššie odvody, tým vyššie dávky a naopak. V princípe - teda nie vždy - napríklad ak niekto platí poistné na starobné poistenie z maximálneho vymeriavacieho základu, teda zo sumy 2892,12 eur, pri výpočte dôchodku sa mu započíta len suma poistného vypočítaná z cca 2200 eur. Systém sociálneho poistenia síce pozostáva z viacerých fondov ale v praxi ide o kamufláž - každý rok sa prostriedky z prebytkových fondov presúvajú do deficitných fondov. 

Zamestnanci a zamestnávatelia

Vymeriavacím základom zamestnanca a zamestnávateľa je hrubý príjem zamestnanca. Pozor, do vymeriavacieho základu sa nezapočítavajú všetky príjmy, ktoré podliehajú zdaneniu. Nezapočítavajú sa napríklad príjmy na dohodu o vykonaní práce, odmeny pri životnom jubileu, náhrada pri pracovnej pohotovosti, odstupné, odchodné, príjmy zo sociálneho fondu. Naopak do vymeriavacieho základu zamestnanca sa započítavajú vyplatené podiely na zisku, hoci sú oslobodené od dane.

Vymeriavací základ je "zhora" ohraničený. Najvyšší možný vymeriavací základ na nemocenské a garančné poistenie je v súčasnosti suma 1084,55 eur. Najvyšší možný vymeriavací základ na starobné, invalidné poistenie, rezervný fond a poistenie v nezamestnanosti je v súčasnosti suma 2892,12 eur. Úrazové poistenie nemá stanovený najvyšší možný vymeriavací základ.

Z vymeriavacieho základu platí zamestnanec spolu 9,4% (nemocenské, starobné, invalidné poistenie a poistenie v nezamestnanosti).

Zamestnávateľ platí spolu 25,2% (nemocenské, starobné, invalidné, rezervný fond solidarity, poistenie v nezamestnanosti, garančné a úrazové poistenie).

Dôchodca (poberateľ starobného alebo predčasného starobného dôchodku) neplatí invalidné poistenie ani poistenie v nezamestnanosti. Poberateľ invalidného dôchodku pri poklese vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 70% neplatí poistenie v nezamestnanosti. Tieto odvody za nich neplatí ani zamestnávateľ.

Samostatne zárobkovo činné osoby

Nie všetky SZČO sú povinne poistené. Len približne polovica osôb, ktoré majú registráciu ako SZČO na daňových úradoch, je povinná platiť poistné do Sociálnej poisťovne. Rozhodujúci je brutto príjem dosiahnutý z podnikania za minulý rok.

Vymeriavací základ SZČO je daný ako polovica základu dane za predchádzajúci rok (kde základ dane = brutto príjem znížený o daňovo uznané výdavky), pričom táto suma sa delí počtom mesiacov podnikania v predošlom roku a od výsledku sa ešte odpočíta prípadná platba na životné poistenie.

Vymeriavací základ je "zhora" ohraničený rovnako, ako u zamestnancov. Zopakujme si, že najvyšší možný vymeriavací základ na nemocenské poistenie je v súčasnosti suma 1084,55 eur. Najvyšší možný vymeriavací základ na starobné, invalidné poistenie a rezervný fond je v súčasnosti suma 2892,12 eur.

Z vymeriavacieho základu platí SZČO spolu 30,4% (nemocenské, starobné, invalidné poistenie a rezervný fond). Podnikajúci dôchodca neplatí invalidné poistenie.

Na rozdiel od zamestnancov majú SZČO stanovený aj najnižší možný vymeriavací základ. V súčasnosti je to suma 319,58 eur. Najnižšia možná platba je tak suma 96,90 eur mesačne. Znamená to, že túto sumu musí do Sociálnej poisťovne každý mesiac poslať aj taká SZČO, ktorá mala za ostatný rok vyšší obrat ale celkovo dosiahla stratu alebo len symbolický základ dane. A to aj vtedy, ak súčasne platí poistné ako zamestnanec.

Príjmy z ktorých sa poistné na sociálne poistenie neplatí

Poistné na sociálne poistenie sa neplatí z podielov na zisku, vyplatených majiteľom obchodných spoločností a družstiev alebo členom štatutárnych orgánov. Neplatia ho spoločníci s.r.o. zo svojich odmien, neplatia ho konatelia s.r.o. Neplatí sa z odmeny poslanca, ktorý nie je dlhodobo uvoľnený na výkon poslaneckej funkcie.

Neplatí sa z kapitálových príjmov (napr. úroky z vkladov a pôžičiek). Neplatí sa z príležitostných príjmov (príkazné zmluvy, zmluvy o dielo, nepomenované zmluvy). Neplatí sa z príjmov z prenájmu. Neplatí sa z autorských honorárov.


PO ZAVEDENÍ ODVODOVÉHO BONUSU

Zruší sa systém poistných fondov a občania budú platiť len jediný solidárny odvod. Povinný systém prestane byť zásluhový a bude naopak plne solidárny. Doterajšie dávky zo sociálneho poistenia nahradí štátna sociálna dávka vo výške sumy životného minima. Osobitnú dávku dostanú matky s malými deťmi (náhrada dnešnej materskej a rodičovských príspevkov) a invalidi (náhrada invalidných dôchodkov a ďalších dnes poskytovaných sociálnych dávok). Podrobnému porovnaniu dávok sa budeme venovať v osobitnom článku.

Zamestnanci a zamestnávatelia

Vymeriavací základ zamestnanca bude rovnaký, ako základ dane zamestnanca. Do vymeriavacieho základu sa zahrnú všetky zdaniteľné príjmy zamestnanca.

Hrubý príjem zamestnanca sa zvýši o doterajšie odvody zamestnávateľa okrem garančného a úrazového poistenia. Napríklad ak doteraz mal zamestnanec brutto 1000 eur mesačne, po zavedení OB bude mať brutto 1342 eur mesačne.

Základom pre výpočet dane a solidárneho odvodu bude nový hrubý príjem, k čomu sa pripočíta suma odvodového bonusu (štátnych sociálnych dávok), patriacich zamestnancovi a jeho rodine.

Z tohto základu sa vypočíta solidárny odvod sadzbou 9%.

Zamestnávateľ bude odvádzať len poistné na garančné poistenie a na úrazové poistenie. Pritom predpokladáme pokles sadzbieb, pretože dnes ide o poistné fondy ktoré sú vysoko "ziskové".

Samostatne zárobkovo činné osoby

Vymeriavací základ samostatne zárobkovo činnej osoby bude rovnaký ako základ dane. Teda bude to príjem z podnikania znížený o daňovo uznané výdavky (odvody nebudú daňovo uznaným výdavkom). K tomu sa pripočíta suma odvodového bonusu (štátnych sociálnych dávok), patriacich SZČO a jeho rodine.

Rovnako ako u zamestnancov bude sadzba solidárneho odvodu 9%.

Pri výpočte solidárneho odvodu sa vymeriavací základ ohraničí sumou 10-násobku životného minima. Najvyšší možný vymeriavací základ tak bude suma 1851,90 eur pre výpočet za jeden mesiac alebo  22222,80 eur za celý rok. Najvyššia možná suma solidárneho odvodu, ktorú môže občan zaplatiť za rok, tak bude suma cca 2000 eur. To sa týka rovnako zamestnancov ako SZČO. Ak bude mať niekto príjmy aj ako zamestnanec, aj ako SZČO, solidárny odvod bude platiť len raz zo súčtu vymeriavacích základov.

Najnižší možný vymeriavací základ nebude existovať.

Solidárny odvod sa bude platiť zo všetkých príjmov

Zrušia sa všetky súčasné výnimky a solidárny odvod sa bude platiť zo všetkých príjmov, z ktorých sa platí daň z príjmov. Teda aj z odmien členov štatutárnych orgánov, odmien spoločníkov, konateľov, z úrokov, z príležitostných príjmov, z príjmov z prenájmu alebo autorských honorárov. Do vymeriavacieho základu sa zahrnú aj podiely na zisku vyplatené fyzickým osobám.

 

ZHRNUTIE

Úloha súčasného sociálneho poistenia sa výrazne zmení. Solidárny odvod už svojim názvom hovorí, že zo systému sa odstráni zásluhovosť. Sadzba tohto odvodu bude viac ako o polovicu nižšia, než sú sadzby súčasné. V prípade straty alebo neexistencie príjmov bude mať každý občan starší ako 15 rokov nárok na štátnu sociálnu dávku. Systém s jediným odvodom a s jednoduchými pravidlami nahradí súčasný prekomplikovaný systém viacerých fondov, neprehľadných sadzieb, s prepáčením deravý ako rešeto.

V prípade záujmu občana o pripoistenie sa pre prípad prepadu vlastných príjmov z dôvodu práceneschopnosti alebo straty zamestnania, predpokladáme možnosť komerčného poistenia a ponechania dobrovoľného nemocenského poistenia a dobrovoľného poistenia v nezamestnanosti. Doterajšia skúsenosť ukazuje, že najmä fond nemocenského poistenia je prebytkový, naviac základné zabezpečenie bude mať občan garantované štátnou sociálnou dávkou. Preto budú môcť byť sadzby dobrovoľného poistenia nižšie ako súčasné.  

Príklady výpočtov “po starom” a “po novom” si môžete nasimulovať sami na mzdovej kalkulačke.