Aby sme lepšie pochopili rozsah a význam zmien, ktoré navrhuje strana Sloboda a Solidarita v oblastí daní, odvodov a sociálnych dávok, porovnáme si v sérií článkov súčasný stav a stav po zavedení Odvodového bonusu.

Čitateľov vopred upozorňujem, že pri popise súčasného stavu zámerne niektoré pojmy, veličiny a definície zjednodušujem. Jednak pre lepšie pochopenie (tento článok nie je vedecká práca ani legislatívny návrh nového zákona), jednak preto, lebo zmyslom článku nie je poskytnúť "školenie" o všetkých detailoch a záludnostiach súčasného systému.

 

DAŇ Z PRÍJMOV (FYZICKÉ OSOBY) SÚČASNÝ STAV

Základom dane zamestnanca je jeho hrubý príjem, znížený o (13,4%) odvody zamestnanca.

Základom dane samostatne zárobkovo činnej osoby je príjem znížený o daňovo uznané výdavky (vrátane odvodov).

Daň sa vypočíta sadzbou 19% zo základu dane, zníženého o nezdaniteľné časti.

Nezdaniteľné časti sú tri: na daňovníka (obvykle suma 4025,70), na manžela/manželku (obvykle suma 4025,70 znížená o tzv. vlastný príjem manželky) a napokon suma zaplatených príspevkov na životné poistenie, doplnkové dôchodkové sporenie alebo účelové sporenie pri dodržaní podmienok daných zákonom (maximálne suma 398 eur).

Nezdaniteľná časť na daňovníka a na manžela/manželku sa pri vyšších príjmoch znižuje, daňovníci s príjmom cca 30 - 50 tis. eur ročne si tieto nezdaniteľné časti nemôžu uplatniť vôbec.

Zamestnanec, ktorý splní zákonom špecifikované podmienky a má nulovú daň, môže získať tzv. zamestnaneckú prémiu (za rok 2009 jednorazovo maximálne 181 eur).

Daňovník, ktorý má nezaopatrené deti a splní ďalšie zákonom stanovené podmienky, získa na deti daňový bonus (20 eur mesačne na jedno dieťa).

Daňovník môže zo zaplatenej dane venovať 2% tretiemu sektoru pri splnení podmienok daných zákonom.

Zákon definuje mnohé výnimky - príjmy, ktoré sú oslobodené od dane, respektíve nie sú predmetom dane.


PO ZAVEDENÍ ODVODOVÉHO BONUSU

Základom dane zamestnanca bude jeho hrubý príjem (poznámka: hrubý príjem zamestnanca sa zvýši o doterajšie odvody zamestnávateľa okrem garančného a úrazového poistenia, napríklad ak doteraz mal zamestnanec brutto 1000 eur mesačne, po zavedení OB bude mať brutto 1342 eur mesačne).

Základom dane samostatne zárobkovo činnej osoby bude príjem znížený o daňovo uznané výdavky (odvody nebudú daňovo uznaným výdavkom).

K základu dane sa pripočíta suma odvodového bonusu (štátnych sociálnych dávok), patriacich daňovníkovi a jeho rodine.

Daň sa vypočíta sadzbou 19% zo základu dane.

Nezdaniteľné časti nebudú existovať. Zruší sa zamestnanecká prémia a daňový bonus na deti. Ich funkciu (zníženie dane pre osoby s nižšími príjmami, zvýhodnenie rodín) preberie odvodový bonus vyplatený daňovníkovi a jeho rodine.

Namiesto venovania 2% zo zaplatenej dane môže daňovník venovať 1% z celkových 19% dane (teda v prepočte vyše 5% zo zaplatenej dane) tretiemu sektoru alebo cirkvi. Ak nebude chcieť venovať túto sumu nikomu, jeho daň bude 18% zo základu dane.

 

ZHRNUTIE

Zavedením odvodového bonusu sa výpočet dane zjednoduší a sprehľadní. Suma vybranej dane sa viac ako zdvojnásobí. Nebude to však znamenať zníženie čistých príjmov občanov, pretože na druhej strane sa zníži približne na polovicu suma odvodov a zavedie sa Odvodový bonus ako systém nových, prehľadných a sociálne spravodlivých dávok. Výsledkom bude zvýšenie čistých príjmov občanov.

Príklady výpočtov "po starom" a "po novom" si môžete nasimulovať sami na mzdovej kalkulačke.