Vláda SR v rámci svojej 170. schôdze schválila Návrh Akčného plánu na posilnenie Slovenskej republiky ako právneho štátu. Ten si okrem iného vytýčil za cieľ obmedziť nepriame novelizácie zákonov. Akčný plán zároveň ukladá povinnosť vypracovať vecný zámer nového zákona, ktorý by mal byť výsledkom širokého dialógu predkladateľa s odbornou verejnosťou a zainteresovanými stranami. Už deň po schôdzi vlády však Ministerstvo školstva tento zámer porušilo. Do medzirezortného pripomienkového konania podalo návrh zákona o športe, ktorý novelizuje aj úplne iný zákon o zdravotnom poistení.

Nový športový zákon zavádza povinnosť pre zdravotné poisťovne zriadiť prevenčný fond, do ktorého majú prispievať 0,25% zo sumy vyzbieranej zo zdravotných odvodov. Návrh zákona prichádza bez akejkoľvek odbornej diskusie či participatívneho legislatívneho procesu, ku ktorým sa vláda SR v akčnom pláne tak hrdo prihlásila. Navyše z neho nie je jasné, ktoré skupiny poistencov a prečo by mali byť oslobodené od platenia odvodov do verejného zdravotného poistenia. Návrh zákona je tak nielen nesystémovým riešením prevencie a neúmernou záťažou rozpočtu verejného zdravotníctva, ale aj ďalším varovným signálom pre medzinárodných investorov, pre ktorých je predvídateľnosť a transparentnosť legislatívneho prostredia alfou a omegou pre investičné rozhodnutia.

Podporovať šport treba. A investovať treba aj do prevencie. Zdravotné poisťovne by bezpochyby mali byť schopné transparentným spôsobom zdokumentovať, ako využívajú verejné zdroje na preventívne programy. Zároveň by však mala byť ponechaná možnosť voľby preventívnych programov a aktivít na samotnej zdravotnej poisťovni. Práve tým, že ponechávame možnosť plurality a voľby na občanovi, zvyšujeme tlak na kvalitu služieb, a to aj v rámci preventívnych programov. Pluralita na trhu zdravotného poistenia podporuje konkurencieschopnosť. Zdravotné poisťovne tak chcú poskytovať najlepšie služby aj v rámci preventívnych programov, pretože v konečnom dôsledku pluralita znamená možnosť voľby. Ak poistenec nie je spokojný s poskytovanými službami, má možnosť voľby inej zdravotnej poisťovne.

Podľa našich odhadov tvorba fondu prevencie, následný presun 80% fondu na mimorozpočtový účet Ministerstva školstva vedy, výskumu a športu SR a obmedzené použitie zvyšných 20% fondu, bude znamenať významný dopad na systém verejného zdravotníctva a to na úrovni až 11 miliónov eur. Ďalší výpadok zdrojov spôsobí aj oslobodenie od platenia odvodov ďalšej skupiny občanov (uhrádzať za nich bude štát s nižšími odvodmi). Doplatí na to, žiaľ, opäť občan, pretože výpadok zdrojov sa premietne do úhrad zdravotnej starostlivosti. Ministerstvo školstva sa v rámci predkladaného návrhu zákona ani neunúvalo tieto dopady vyčísliť.