Ticho okolo justície kričí. Ak tento krik mala prekryť diskusia okolo dĺžky koncipientskej praxe, tak je to mizerná mediálna stratégia ministerstva spravodlivosti. Ale hovorí veľa o prioritách jeho vedenia.

Keďže novela zákona o advokácii už smeruje do parlamentu, rozhodla som sa napísať pár slov, pretože história novely je dlhšia a niečo si z nej pamätám.

Keď som sa stala v roku 2010 ministerkou spravodlivosti, stretla som sa aj s vedením Slovenskej advokátskej komory. Zhodli sme sa, že zákon o advokácii treba novelizovať, informovala som vedenie komory, že na začiatok funkčného obdobia mám iné priority a zákonom týkajúcim sa právnických profesií sa chcem venovať na jeseň 2012, jar 2013. A dohodli sme sa na komunikácii a spolupráci pri príprave novely zákona.

Niekedy v roku 2012 Slovenská advokátska komora doručila na ministerstvo svoju predstavu novely zákona, a súčasne ju rozposlala všetkým advokátom. Každý môže mať svoje predstavy, komora samozrejme tiež. Pamätám si, že ma nahnevalo, že e-mail, ktorým bol návrh komory rozposlaný advokátom vzbudzoval dojem, že ministerstvo so znením pripraveným komorou súhlasí. Stretla som sa opäť s vtedajším predsedom komory, dnešným ministrom spravodlivosti. Zhodli sme sa, že určite sú veci, ktoré zmeniť v zákone treba a nemá s tým problém žiadna strana. Ale povedali sme si, že sú veci, na ktorým sa nezhodneme. Jasne som formulovala, že ako ministerka nepredložím zákon, v ktorom bude predĺžená koncipientská prax na 5 rokov a ktorý bude vyžadovať súhlas komory s obchodným menom advokátskej kancelárie pred zápisom do obchodného registra. A povedali sme si, že sú veci, ktoré chce do zákona presadiť ministerstvo a nemusia sa páčiť komore. Bola to nakoniec celkom dobrá debata. Vznikla pracovná skupina, mala vymedzené mantinely, hľadali sa riešenia, ministerstvo presadzovalo zverejňovanie rozhodnutí z disciplinárnych konaní advokátov. Práca nestihla byť dokončená.

Dnes máme na stole novelu zákona s 5 ročnou koncipientskou praxou, obmedzeným počtom koncipientov na jedného advokáta, komora má vydávať akési potvrdenie k obchodnému menu advokátskej kancelárie v právnej forme obchodnej spoločnosti, zverejňovať rozhodnutia disciplinárnych konaní sa neplánuje.

Učím obchodné právo a viem, že kvalita právnickeho vzdelávania by mala a mohla byť lepšia. Ale rovnako viem, že sú študenti, ktorí využívajú všetky možnosti učiť sa, chodiť po svete a pracujú v advokátskych kanceláriách ako asistenti už počas školy a že z nich môžu byť dobrí advokáti, notári, sudcovia, len potrebujú dostať priestor a nepotrebovali by ani tie tri roky praxe po skončení školy. A sú študenti, ktorí ju absolvujú, ale dĺžka koncipientskej praxe nepomôže. A sú študenti, ktorí absolvujú, koncipientska prax by pomohla, keby sa im advokát naozaj venoval.  Preto sú advokátske skúšky, aby to zistili. A nie každý prejde, a je to tak dobre.

Rozumiem tomu, že trh právnych služieb je plný, koláč na rozdelenie sa nezväčšuje, možno naopak, nie každý advokát je dnes bohatý. A vlastne rozumiem komore, ktorá má na starosti záujmy advokátov. Ale ministerstvo a minister má mať na starosti iné záujmy.

Inak taká drobnosť. V pridruženej novele občianskeho súdneho poriadku sa rozširuje okruh občianskoprávnych sporov, v ktorých môže zastupovať účastníka konania len advokát a nie „laik“. Inak znenie je totožné so znením, ktoré presadzovala v parlamente slovenská komora advokátov pri jednej novele obianskeho súdneho poriadku vlani v parlamente. Za zmienku stojí, že bez úspechu. Tak som zvedavá.

Téma je ešte širšia, a vôbec sa netýka len právnických profesií. Pamätám si na obdobie rokov 2002 až 2006, keď sa vtedajšia vláda zaoberala témou komôr komplexne, skúmala opodstatnenosť jednotlivých zákonom zriadených komôr na Slovensku a povinné členstvo v komorách identifikovala ako prekážku podnikania. Komory, všetky, argumentovali tým, že garantujú kvalitu výkonu povolania a poskytovania služieb.  Materiál, ktorý vláda v tom čase pripravila a po búrlivom pripomienkovom konaní bol sám o sebe kompromisom, nikdy nebol v plnom rozsahu naplnený pre úspešný lobing jednotlivých profesijných skupín. Tento typ diskusií a vládnych materiálov má svoj význam, ale akosi sa vytratil. Asi preto, že politické náklady sú pri nich spravidla vysoké.

Novela zákona o advokácii je opačným prípadom. Netreba lobing, ak máme ministra. V akej podobe prejde novela zákona o advokácii parlamentom ukáže, či premiér Fico priority vedenia ministerstva spravodlivosti vníma ako politický náklad, ktorý stojí zato alebo nie.