Od 1. novembra 2013 môžu zamestnávatelia využiť úľavu na odvodoch pri zamestnávaní ľudí predtým dlhodobo nezamestnaných.

Jedna z podmienok ktorá sa musí dodržať, je podľa zákona (citujem):

"...suma ... mesačného príjmu podľa § 3 ods. 1 písm. a) a ods. 2 a 3 z tohto pracovného pomeru alebo štátnozamestnaneckého pomeru nie je vyššia ako 67 % priemernej mesačnej mzdy...".

Znamená to, že mesačný príjem takéhoto zamestnanca nesmie byť vyšší ako 67% priemernej mesačnej mzdy, čo v súčasnosti znamená hranicu 526,62 eura.

Tzv. "mesačný príjem", ktorý je dôležitý pre posúdenie tejto podmienky, je definovaný odkazom na § 3 ods. 1 písm. a) a ods. 2 a 3 zákona o sociálnom poistení.

A ten znie (citujem):

"§ 3

Zárobková činnosť

(1) Zárobková činnosť podľa tohto zákona je, ak osobitný predpis4) alebo medzinárodná zmluva, ktorá má prednosť pred zákonmi Slovenskej republiky, neustanovuje inak, činnosť vyplývajúca z právneho vzťahu, ktorý zakladá

a) právo na príjem zo závislej činnosti podľa osobitného predpisu 5) , okrem nepeňažného príjmu z predchádzajúceho právneho vzťahu, ktorý zakladal právo na príjem zo závislej činnosti podľa osobitného predpisu, 5) poskytnutého z prostriedkov sociálneho fondu,

...

(2) Zárobková činnosť je aj činnosť podľa odseku 1, z ktorej príjem nepodlieha dani z príjmov podľa osobitného predpisu7) preto, že tak ustanovujú predpisy o zamedzení dvojitého zdanenia.

(3) Zárobková činnosť je aj činnosť podľa odseku 1, z ktorej príjem nepodlieha dani z príjmov podľa osobitného predpisu, 7) ak na fyzickú osobu, ktorá túto zárobkovú činnosť vykonáva, sa v právnych vzťahoch sociálneho poistenia uplatňujú predpisy Slovenskej republiky podľa osobitného predpisu4) alebo sa uplatňuje medzinárodná zmluva, ktorá má prednosť pred zákonmi Slovenskej republiky.".

Tu je dôležitá definícia "príjem zo závislej činnosti podľa osobitného predpisu" s odkazom na poznámku pod čiarou 5).

A tá znie (citujem):

"5) § 5 ods. 1 písm. a) až h), ods. 2 a 3 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov."

Čiže tzv. "mesačný príjem", dôležitý pre posúdenie hranice príjmu zamestnanca na uplatnenie úľavy na odvodoch, je definovaný ako príjem zo závislej činnosti podľa § 5 ods. 1 písm. a) až h), ods. 2 a 3 zákona o dani z príjmov.

Citujem zo zákona o dani z príjmov:

"§ 5

Príjmy zo závislej činnosti

(1) Príjmami zo závislej činnosti sú

a) príjmy zo súčasného alebo z predchádzajúceho pracovnoprávneho vzťahu, služobného pomeru, štátnozamestnaneckého pomeru alebo členského pomeru, alebo z obdobného vzťahu, v ktorom je daňovník pri výkone práce pre platiteľa príjmu povinný dodržiavať pokyny alebo príkazy platiteľa príjmu, ako aj príjmy za prácu žiakov a študentov v rámci praktického vyučovania,

b) príjmy za prácu likvidátorov, prokuristov, nútených správcov, členov družstiev, spoločníkov a konateľov spoločností s ručením obmedzeným a komanditistov komanditných spoločností, a to aj keď nie sú povinní pri výkone práce pre družstvo alebo pre spoločnosť dodržiavať príkazy inej osoby,

c) platy a funkčné príplatky ústavných činiteľov Slovenskej republiky, verejného ochrancu práv, poslancov Európskeho parlamentu, ktorí boli zvolení na území Slovenskej republiky, prokurátorov Slovenskej republiky a vedúcich ostatných ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej republiky ustanovené osobitnými predpismi, 9)

d) odmeny za výkon funkcie v štátnych orgánoch, v orgánoch územnej samosprávy a v orgánoch iných právnických osôb alebo spoločenstiev, 10) ak nejde o príjmy podľa písmena a) alebo písmena b), alebo odmeny za výkon funkcie, ak nejde o príjmy uvedené v písmenách a), b) a g),

e) odmeny obvinených vo väzbe11) a odmeny odsúdených vo výkone trestu odňatia slobody poskytované podľa osobitného predpisu, 12)

f) príjmy z prostriedkov sociálneho fondu poskytované podľa osobitného predpisu, 13)

g) príjmy plynúce v súvislosti s minulým, súčasným alebo budúcim výkonom závislej činnosti alebo funkcie bez ohľadu na to, či daňovník pre platiteľa príjmu skutočne vykonával, vykonáva alebo bude vykonávať túto závislú činnosť alebo funkciu,

h) obslužné, 14)

...

(2) Príjmami podľa odseku 1 sú bez ohľadu na ich právny dôvod pravidelné, nepravidelné alebo jednorazové príjmy, ktoré sa vyplácajú, poukazujú alebo pripisujú k dobru, alebo spočívajú v inej forme plnenia daňovníkovi s týmito príjmami (ďalej len "zamestnanec") od platiteľa týchto príjmov (ďalej len "zamestnávateľ") alebo v súvislosti s výkonom závislej činnosti. Takýmito príjmami sú aj príjmy, ktoré poberá osoba, na ktorú prešlo zo zamestnanca právo na tieto príjmy.

(3) Príjmom zamestnanca je aj

a) suma vo výške 1 % zo vstupnej ceny vozidla podľa § 25 za každý aj začatý kalendárny mesiac poskytnutia motorového vozidla zamestnávateľa na používanie na služobné a súkromné účely. Ak ide o prenajaté vozidlo, vychádza sa z obstarávacej ceny vozidla u pôvodného vlastníka, a to aj v prípade, ak dôjde k následnej kúpe prenajatého vozidla. Ak v obstarávacej cene vozidla nie je zahrnutá daň z pridanej hodnoty, 6) na účely tohto ustanovenia sa o túto daň cena zvýši,

b) rozdiel medzi vyššou trhovou cenou1) zamestnaneckej akcie a cenou tejto akcie garantovanou zamestnaneckou opciou v deň skutočnej realizácie zamestnaneckej opcie, znížený o sumu zaplatenú zamestnancom za nákup zamestnaneckej opcie; zamestnaneckou opciou na účely tohto zákona je opcia nadobudnutá zamestnancom od zamestnávateľa alebo od obchodnej spoločnosti ekonomicky prepojenej s obchodnou spoločnosťou zamestnávateľa, ktorú nemožno scudziť; zamestnaneckou akciou na účely tohto zákona je akcia nadobudnutá zamestnancom od zamestnávateľa alebo od obchodnej spoločnosti ekonomicky prepojenej s obchodnou spoločnosťou zamestnávateľa,

c) cena alebo výhra prijatá zamestnancom, ktorý sa zúčastnil súťaže vyhlásenej svojím zamestnávateľom; za príjem zamestnanca sa považuje aj takáto cena alebo výhra prijatá manželom (manželkou) zamestnanca a deťmi zamestnanca, ktoré sa na účely tohto zákona považujú u tohto zamestnanca za vyživované (§ 33), ak sa takejto súťaže zúčastnili, pričom táto cena alebo výhra sa u týchto výhercov posudzuje samostatne [§ 9 ods. 2 písm. m)]."

V definícií príjmov zo závislej činnosti podľa § 5 ods. 1 písm. a) až h), ods. 2 a 3 zákona o dani z príjmov sú zahrnuté akékoľvek príjmy zo závislej činnosti - bez ohľadu na to, či sú to príjmy zdaniteľné, príjmy ktoré nie sú predmetom dane alebo či sú to príjmy od dane oslobodené.

Ak to zhrnieme a uzavrieme

Pre posúdenie sumy mesačného príjmu zamestnanca s odvodovou úľavou je dôležité, aká je celková výška jeho príjmu zo závislej činnosti vrátane takých príjmov, ktoré nie sú predmetom dane a príjmov, ktoré sú od dane oslobodené. O tom som už písal v tomto článku.

Výklad Sociálnej poisťovne

Sociálna poisťovňa pred niekoľkými dňami na svojej webovej stránke zverejnila informáciu o tom, aké príjmy pri zamestnaní dlhodobo nezamestnaného sú dôležité pre posúdenie odvodovej úľavy.

Podľa informácie Sociálnej poisťovne sa pri posúdení mesačného príjmu zamestnanca s odvodovou úľavou nemajú brať do úvahy príjmy, ktoré nie sú predmetom dane a ani príjmy, ktoré sú od dane oslobodené. Bohužiaľ musím konštatovať, že Sociálna poisťovňa v tomto bode má nesprávny výklad zákona a zamieňa si pojmy "príjem zo závislej činnosti" a "vymeriavací základ zamestnanca" - čo sú jednoducho dva obsahovo a vecne rôzne pojmy.

Naviac takýmto výkladom zákona Sociálna poisťovňa nepriamo navádza zamestnávateľov na porušovanie zákona. Možno súčasné vedenie Sociálnej poisťovne porušovanie zákona, respektíve jeho nesprávny výklad považuje za normálnu vec. Chcem však zamestnávateľov upozorniť, že "zákon nepustí" a môže sa stať, že prípadné nové vedenie Sociálnej poisťovne takýto nesprávny výklad zákona tolerovať nebude - s dôsledkami pre zamestnávateľov, ktorí sa takýmto výkladom riadili.

Ak je zákon v definícií podmienky mesačného príjmu zamestnanca s odvodovou úľavou zlý, Sociálna poisťovňa mala podať podnet na jeho okamžitú zmenu. A nie zavádzať zamestnávateľov nesprávnym výkladom zákona.

(...osobitnou kapitolou je zásadná chyba v zákone o zdravotnom poistení, takisto v súvislosti s odvodovou úľavou pre dlhodobo nezamestnaných ale o tom inokedy.)