Voľby do orgánov samospráv, a to či už obcí alebo vyšších územných celkov (ďalej len „VÚC“) pravidelne so sebou prinášajú aj otázku o ich fungovaní. Koľko VÚC potrebujeme - viac alebo menej? Máme priveľa rozdrobených obcí? Spravidla tieto diskusie v konečnom dôsledku nikam nevedú a s doznievajúcou kampaňou a voľbami, upadá aj samotná téma. S takýmto prešľapovaním na mieste si nevystačíme donekonečna. Aktuálne stojíme pred veľkou výzvou. Musíme presvedčiť všetkých zainteresovaných aktérov, že potrebujeme zmenu.

Občania cítia, že samosprávy im často neposkytujú adekvátne služby a strácajú sa v spleti toho, čo môžu od svojich samospráv očakávať. Súčasný stav našich samospráv je alarmujúci. Až 80% obcí má menej ako 1000 obyvateľov a správa  ich územia sa stáva ekonomicky neudržateľnou. Náklady sú vysoké, niekde aj úplne zbytočné a služby slabé, či dokonca žiadne. Potvrdzuje to aj ekonomická analýza Inštitútu finančnej politiky a Katedry verejnej správy a regionálneho rozvoja Ekonomickej univerzity “Skrytý poklad v samospráve”, ktorá počíta s možnou úsporou vo výške 316 mil. eur v prípade spoločného spravovania kompetencií samospráv.

Pasívne sa k problematike stavajú aj tí najkompetentnejší, a to  Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS). Momentálne pôsobia ako statická organizácia, ktorá nedokázala reflektovať na významnejšie aktuálne problémy samospráv. Alebo je celkom možné, že nechce.

Nesystémové zmeny
Relatívne potichu prechádza aktuálne legislatívnym procesom novela zákona o obecnom zriadení. Opäť ide len o čiastkové úpravy a nie systémové riešenia. Jedným z cieľov tohto návrhu je, zmeniť súčasný vzťah medzi zastupiteľstvom a starostami, prostredníctvom zníženia počtu poslancov obecných a mestských zastupiteľstiev. Navrhované zníženie počtu poslancov je len malá a čiastková zmena. Neobstojí ani tvrdenie predstaviteľov ZMOSu, že za návrhom zníženia počtu poslancov je aj ich neaktivita, alebo nechuť pracovať v zastupiteľstvách a cieľom je eliminovať vstup takýchto ľudí do komunálnej politiky. Neexistuje žiadna paralela medzi počtom poslancov a výkonom ich práce. A už vôbec nie je pravda, že navrhované opatrenie zabráni akýmsi, podľa starostov, “lenivým” ľuďom vstup do komunálnej politiky. Od roku 1989 o volených predstaviteľoch rozhodujú voliči v priamych, tajných, slobodných a demokratických voľbách.

Ďalším návrhom je riešiť problém nefunkčných obcí, v ktorých nie je zvolený ani jeden orgán (starosta a poslanci), dvakrát po sebe. Treba zdôrazniť, že takýchto samospráv nám pribúda. Ministerstvo vnútra tento, stále akútnejší, problém rieši len vágnou možnosťou zlučovať takéto obce. Nejde však o povinnosť, ale len možnosť, čo v konečnom dôsledku nemusí viesť k nijakému hmatateľnému výsledku, a opäť sa nepohneme z miesta.

Výsledkom navrhovaných zmien nebude nič iné, ako len prekrytie neschopnosti vlády riešiť aktuálne a akútne problémy našich samospráv. Prvým krokom skutočnej systémovej reformy samosprávy  musí byť prehodnotenie kompetencií miest a obcí. Tým druhým krokom musí byť znižovanie ich  počtu (municipalizácia), teda ich spájanie do funkčných celkov.

Municipalizácia ako riešenie
Najvhodnejší spôsob sústredenia výkonu správy obcí je municipalizácia, ktorá je dobrovoľná, a obce pri nej nestrácajú svoju identitu. Už dnes máme v zákone možnosť zlúčenia obcí, ale bez jasných kritérií, čo robí tento inštitút nefunkčným nástrojom.
Nastavenými kritériami by mohli byť napríklad veľkosť obce, hospodárska a ekonomická sila, geografické podmienky a pod. Báza dobrovoľnosti by bola zabezpečená rozhodnutím  samotnej obce a jej orgánov, s ktorou obcou sa majú záujem spojiť. Posudzovať význam a dopad spojenia môže odborná komisia konštituovaná Ministerstvom vnútra SR.

Dnes si už v oblasti reformy komunálnej politiky nevystačíme len s frázami a čiastkovými kozmetickými opatreniami. Je dôležité, aby sa niekto, napríklad Ministerstvo vnútra SR, chopilo iniciatívy a bolo gestorom odbornej diskusie za účasti VŠETKÝCH zainteresovaných v samospráve.

O tejto téme diskutoval odborník COP na verejnú správu Ján Raclavský aj v RTVS