Vysvetlivky k pojmom v blogu:

Líder v článku = vrcholový politik, šéf, majiteľ firmy, manažér atď.

Organizácia v článku = štát, spoločnosť, strana, firma atď.

Podriadený = občan, straník, volič, nasledovník, zamestnanec atď.

V blogu sú dva nenáročné mini testy.

Tlak na novodobých lídrov viesť a motivovať ľudí, priťahovať viac a viac nových straníkov či klientov, prichádzáť s inovativnými myšlienkami a správnou víziou pre firmu i národ nebol nikdy väčší. Napriek svojim dlhodobým skúsenostiam a bohatým vedomostiam však 6 z 10 lídrov vo svojej funkcii zlyhava. A tak častý neúspech v leadershipe je dnes súčasťou politického i organizačného života. Avšak, podstatnejšie nie je ani tak samotné zlyhanie, ale to, ako túto situáciu vníma samotný líder a čo následne spraví.  

Resilientný leadership

“Čo ťa nezabije, to ťa posilní.” F.Nietzche

Resilientný leadership schopnosť byť odolný, húževnatý a prispôsobiť sa nepriazni osudu. Je to taktiež bezproblémova a rýchla adaptácia stresujúcim a často sa meniacim podmienkam. Resilientní lídri sú taktiež pružní a flexibilní v riešeni komplexných problémov a ani ambiguita pracovného prostredia im nerobí problém efektívne viesť a motivovať ľudí. Navyše, resilientní lídri vnímajú zlyhania a prehry ako príležitosť na učenie sa a túto situáciu dokážu pretransformovať v ich osobnostný a organizačný rast.

Kedy je resilientný leadership v ohrození?

Existuje päť základných situácií, ktoré môžu ovplyvniť resilientný leadership:

 1. Líder sa prestane učiť

Keď je firma/politická strana v stabilite a/alebo prosperuje, líder vôbec neuvažuje o žiadnych zmenách. A tak neexistuje priestor na osobnostný rozvoj lídra. Na druhej strane, keď sa firme nedarí, líder verí, že si nemôže dovoliť minúť peniaze na vzdelávanie, ktoré je väčšinou na poslednom mieste.  V momente, keď sa líder prestane osobnostne rozvíjať, znamená to jeho mylnú predstavu, že už vie všetko. Avšak, organizačný a ani politický život nepozná status quo, je totižto v neustálom procese zmien a vo vývoji. Prestať učiť sa znamená ignorovať okolité zmeny, čo môže mať pre organizáciu fatálne následky.

 1. Líder ignoruje kritické indikátory

Výstupy ako zvýšená fluktuácia zamestnancov/straníkov, znížený profit a nespokojnosť investorov sú spätnou väzbou na to, ako sa organizácií/strane/štátu darí alebo nedarí. Efektívny líder využíva tieto indikátory na podnietenie rozhovoru medzi pracovníkmi/členmi strany/spoločnosťou a následného plánovania v organizácii/strane. Komunikácia a plánovanie tvoria základné charakteristiky resilientného leadershipu.  

 1. Neustále znižovanie rozpočtu

Líder, ktorý nemá schopnosť byť resilientný, robí počas ekonomickej fluktuácie zásahy do rozpočtu, čo často narúša víziu a misiu firmy/štátu. Vyhováranie sa na krízu a znižovanie rozpočtu vytvára slabiny v organizačnom systéme, ktoré ohrozujú napredovanie organizácie/spoločnosti/strany a jej úspech.

 1. Príliš široký záber podnikania

Veľa rôznych aktivít a prílišné investovanie energie zamestnancov na rôzne strany je hlavným dôvodom, prečo organizácia mnohokrát neuspeje v dosahovaní jej cieľov. Navyše, neustále nové ciele s nedokončenými prebiehajucími aktivitami vytvárajú prepracovanosť a vyčerpanosť podriadených. Táto situácia je živnou pôdou pre krízové situácie v budúcnosti.

 1. Nedocenené a zabudnuté úspechy

Počas krízy a neúspechu mnoho lídrov zabúda na svoj i úspech svojich podriadených a následovníkov. A práve v týchto situáciách líder, ktorý má schopnosť byť resilientný, dokáže oslavovať aj tie najmenšie úspechy v organizácií a vyťažiť z nich čo najviac. Rozpráva o tom, kto a ako úspech dosiahol, čo boli najväčšie výzvy, čo sa z nich dá naučiť a ako tieto informácie môžu posunúť vpred celú firmu.

„Kedykoľvek sa vrcholoví lídri prestanú vzdelávať, obyčajne to znamená jednú vec: veria, že vedia všetko, čo potrebujú vedieť.“  Elle Allison, odborníčka na resilientný leadership

Vplyv neresilientného leadershipu na organizáciu a spoločnosť

Až 60% ľudí vníma, že správanie sa lídra priamo ovplyvňuje a súvisí s celkovou organizačnou/straníckou/spoločenskou klímou. Táto klíma zabezbečuje až ¼ výkonu organizácie/štátu. Preto niet divu, že zlýhanie exekutívy a neresilientné správanie sa lídrov (napr. neflexibilita v hľadaní riešení, nerešpektovanie podriadených, uzatvorenie sa pred okolím), negatívne poznačí chod celej firmy. Organizačným výstupom môže byť zvýšený počet konfliktov medzi pracovníkmi, zvýšená fluktuácia, znížená satisfakcia zamestnancov  a odchádzajúci klienti.

Vplyp neresilientného leadeshipu na lídra

Neresilientný leadership má vplyp nielen na organizáciu ako takú, ale aj na lídrov samotných. Výskumíci, ktorí sa zaoberajú stresom a resilientným leadershipom argumentujú, že mnohí lídri vykazujú prvotné známky vyčerpanosti a strácajú zmysel bytia. Tieto symptómy sú príznakom druhotných faktorov ako frustrácia, depresia, apatia, beznádej a cynizmus, čo pri dlhodobom výskyte vedie k chronickému stresu, známemu ako syndróm vyhorenia. Autori štúdie uzatvárajú, že na na každého lídra, ktorý vykazoval prvotné príznaky stresu, pripadá 12 jedincov, ktorí zažívajú syndróm vyhorenia.

 

“Začali mi vypadávať vlasy. Nevedela som, že je to zo stresu. Vedela som iba, že pri umývaní zubov si vidím lebku.”  Líderka, účastníčka výskumu

Test 1:

 1. Adaptujete sa stresovým situáciam lepšie ako ostatní?
 2. Ľahko sa vyrovnávate s pracovnou záťažou?
 3. Venujete pozornosť tomu, ako sa vyrovnávate so zmenami?
 4. Zotavujete sa ľahko z nepriaznivých skúsenosti?

Odpovede ÁNO naznačujú, že ste húževnatý, odolný a flexibilný líder. Blahoželám. Pri odpovediach NIE si opäť prečítajte článok a aplikujte v praxi.

Ako sa dá naučiť resilientný leadership?

 • Zamerajte sa na osobnostný rast a rozvoj.

Neustále investujte do nadobúdania nových vedomosti a zručnosti, ktoré môžte aplikovať počas stagnácie, úpadku alebo zavádzania zmien v organizácií. Nedržte sa starých a zaužívaných praktík, ktoré ste sa naučili ešte vo vašej prvej líderskej pozícií, pretože už pravdepodobne nefungujú.

 • Budujte a udržiavajte vzťahy.

Pravidelne budujte a vytvárajte si širokú škálu pracovných i mimopracovných kontaktov. Ľudia, ktorí s vami budú zdielať víziu firmy, vám pomôžu a podržia vás aj v prípade prehier a zlyhania.

 • Pestujte pozitívne myslenie.

Aj keď mnoho lídrov pod ťarchou prehier a zlyhaní zmení svoje myslenie z optimistického na pesimistické, veľakrát tomu môžu predchádzať pozitívnym myslením. Napríklad, očakávajte, že svet je plný nepredvídateľných udalostí, ktoré vy však viete a môžte ovplyvniť; poučte sa z negatívnych skúsenosti a snažte sa z nich vyťažiť čo najviac; zaujmite postoj ako sa niečo dá spraviť, nie ako sa nedá.

 • Zamerajte sa na najdôležitejšie veci.

V sebe a medzi zamestnancami pestujte najdôležitejšie organizačné hodnoty a neustále opakujte, kam organizácia smeruje. Hovorte o cieľoch, ktoré firma dosiahla a chce dosiahnúť. Vyhýbajte sa a chráňte podriadených pred vonkajšími vplyvmi, ktoré by mohli odviesť energiu a pozornosť od smeru a stratégie firmy.

 • Snažte sa byť flexibilný na ceste za dosahovaním cieľov.

Uvedomte si, že kroky, ktoré vedú k cieľom organizácie môžu byť a sú rôzne. Silné zameranie sa na ciele potrebuje istú dávku flexibility, pretože prílišné držanie sa každého naplánovaného kroku vás môže vyšťaviť. Tolerujte istu dávku nejednoznačnosti v práci, buďte otvorený novým nápadom ako dosiahnúť góly a rýchlo sa zotavte z akýchkoľvek prehier.

 • Správajte sa proaktívne.

Predchádzanie a aktívne riešenie vzniknutých problémov pri akomkoľvek zlyhaní či prehre vám pomôže viac, ako čakanie na ich dopad a reaktívne správanie sa. Proaktívne správanie sa vám tiež pomôže pri aplikovaní nových stratégií a zavádzaní zmien v organizácií. Samozrejme, s proaktivitou je úzko spájane ofenzívne a riskantné správanie, ktoré taktiež pomáha budovať resilientný leadership.   

6 štýlov lídra, ktoré pomáhajú budovať resilientný leadership

“Človek, ktorý ovládá iba kladivo, má sklon so všetkým zaobchádzať ako s klincom.” A. Maslow 

Napriek tomu, že väčšina lídrov preferuje riadiť organizáciu na základe jedného alebo dvoch štýlov leadershipu, líder, ktorý sa chce zdokonaľovať v konštrukte resilientného leadershipu, by mal podľa situácie využívať viac štýlov riadenia. Výskum, ktorý robila konzultačná firma Hay/McBer, ukázal, že existuje šesť základných štýlov, ktoré sa najčastejšie v leadershipe využívajú: dominantný, vizionársky, priateľský, demokratický, vzorový a koučinkový.

DOMINANTNÝ

VIZIONÁRSKY

PRIATEĽSKÝ

DEMOKRATICKÝ

VZOROVÝ

KOUČINKOVÝ

V praxi

Rob to, čo ti poviem (počas krízy, pri zvyšovaní výkonnosti)

Rob to, čo nám pomôže dosiahnúť ciele (ukazuje ako práca podriadených súvisí s víziou firmy)

Spravme to tak, ako je to najlepšie pre každého (zvyšuje súlad v tíme a morálku)

Dohodnime sa, čo spolu spravíme (keď líder potrebuje usmerniť, buduje dôveru a rešpekt)

Rob to, čo robím ja (počas krízy, pri zvyšovaní výkonnosti)

Ako ti môžem pomôcť, robiť to lepšie (identifikuje silné stránky a priestor na rozvoj, zlepšuje výkon)

Vnútorné emocionálne kompetencie

Dosahovanie výsledkov, iniciatíva, kontrola nad sebou samým

Sebadôvera, empatia, katalyzátor zmien

Empatia, budovanie vzťahov, komunikácia

Spolupráca, tímove riadenie, komunikácia

Svedomitosť, dosahovanie výsledkov, iniciatíva

Rozvoj podriadených, empatia, sebareflexia

Vplyv na organizáciu

Negatívny

Pozitívny

Pozitívny

Pozitívny

Negatívny

Pozitívny

Test 2: Ktoré z týchto štýlov riadenia aplikujú slovenskí stranícki lídri?

Ktorému politikovi sa loď potopí už pred voľbami a kto padne po nich?
Ktorému politikovi sa loď potopí už pred voľbami a kto padne po nich?
Ktorému politikovi sa loď potopí už pred voľbami a kto padne po nich?
Ktorému politikovi sa loď potopí už pred voľbami a kto padne po nich?

 

Ktorému politikovi sa loď potopí už pred voľbami a kto padne po nich?
Ktorému politikovi sa loď potopí už pred voľbami a kto padne po nich?
Ktorému politikovi sa loď potopí už pred voľbami a kto padne po nich?

 Záver výskumu konzultačnej firmy Hay/McBer, ktorý skúmal tisíce lídrov naznačuje, že ak si chcete zdokonaľovať resilientný leadership, mali by ste aplikovat štyry základne štýly riadenia ľudí, ktoré majú pozitívny vplyv na vašu organizáciu. 

Záver

Naučiť sa a rozvinúť schopnosť prispôsobiť sa negatívnym okolnostiam, odolávať prehrám a znova sa postaviť pred ľudí po neúspechu, je beh na dlhé trate. Avšak, ak aj my prispejeme a pomôžeme našim lídrom, aby sa dokázali poučiť z vlastného i organizačného zlyhania, z dlhodobého hľadiska je to prínos a úspech nielen pre firmu, ale aj pre našu spoločnosť ako takú. A mať na čele organizácie alebo spoločnosti silných ľudí, ktorým veríme, že zvládnu všetky prekážky, je výzva pre všetkých. Pretože opustiť kapitána, keď sa loď potápa, je najjednoduchšie, čo môžte spraviť…

Krysy utekajú z potápajúcej sa lode ako prvé.

Zdroj: článok publikovaný v Moderní řízení, odborný časopis vydavatelství Economia, č. 2/2016.