Boj proti daňovým podvodom je dnes hádam jedna z najväčších tém. Bojuje sa tiež proti daňovým únikom či proti agresívnemu daňovému plánovaniu, a to všetko s cieľom, aby ľudia a firmy platili toľko daní, koľko skutočne platiť majú. Vo všeobecnej rovine sa s cieľom boja nedá nesúhlasiť. Pri detailnejšom pohľade však ťažko nájdeme kontroverznejšiu daňovú tému.

Boj proti daňovým podvodom je potrebné všemožne podporiť. Pri boji proti daňovým únikom by však bolo hádam najskôr dobré vedieť, proti čomu sa vlastne bojuje. Slovenčina je krásny jazyk, ale v tomto smere trochu zahmlieva (čeština zahmlieva tiež, ale nie je až taká krásna).

Kladivo na daňové čarodejnice
Daňový únik je v podstate výsledok správania zameraného na zníženie daňovej povinnosti, ktoré môže byť v súlade so zákonom alebo nezákonné. Angličtina prvé z nich označuje „tax avoidance“ a druhé „tax evasion“. Boj proti nezákonným daňovým únikom môžeme dať na roveň s bojom proti daňovým podvodom. Čo však tie úniky (správnejšie ide o vyhýbanie sa dani), ktoré sú výsledkom legálneho správania?

Pekný príklad takého správania je vyhýbanie sa plateniu dane z okien v UK v 18. a 19. storočí. Čím bol človek bohatší, tým mal väčší dom, a čím bol dom väčší, tým mal viac okien. Zdanenie počtu okien teda bolo skôr daňou z bohatstva či majetku. Zákon však hovoril o zdaňovaní okien a nie majetku. Ľudia na to zareagovali zamurovaním okien.

ČESTNÉ ZBRANE

V našej Ústave sa dočítame zaujímavé veci, ako napríklad, že žijeme v právnom štáte, že dane a poplatky možno ukladať len zákonom, že každý môže konať, čo nie je zákonom zakázané a nemožno ho nútiť, aby konal, čo zákon neukladá. Dodržiavanie princípov právneho štátu ako princíp zákonnosti, právnej istoty či predvídateľnosti rozhodovania určuje čestnosť zbraní v boji proti neželanému vyhýbaniu sa dani. Platí, že každý má právo, v zákonom stanovenom rámci, zariadiť si svoje záležitosti tak, aby platil čo najmenej daní.

Opäť príklad (iba ilustratívny, nejde o vyhýbanie sa dani, s ktorým by tu bol skutočný problém):

DPH v princípe zaťažuje konečných spotrebiteľov. Ak však konečný spotrebiteľ kupuje tovar alebo službu oslobodenú od DPH (napr. poistenie či hypotéku) , DPH zaťažuje dodávateľa (poisťovňu, banku), a to tak, že si nesmie nárokovať odpočet (vrátenie) DPH, ktorú zaplatila svojim dodávateľom. Takže, ak poisťovňa outsourcuje činnosti svojich zamestnancov (napr. upratovanie) externej firme, musí okrem úspory z outsourcingu počítať s predražením vo výške 20% neodpočítateľnej DPH, ktorú jej externý dodávateľ služieb bude fakturovať. Poisťovňa si to celé spočíta (upratovačkám platí mzdy 100, externá firma je efektívnejšia a zvláda to aj so ziskom za 90, je však platcom DPH, a spolu s 20% DPH to teda bude za 108). Poisťovňa sa pre daňovú nevýhodnosť rozhodne upratovačky neoutsourcovať (pričom bez DPH nevýhody by to urobila).

Daňový úradník v takomto prípade jednoducho nemôže prísť a povedať, že poisťovňa neoutsourcovala upratovačky len preto, aby sa vyhla neodpočítateľnej DPH na vstupe, minimalizovala tak svoju daňovú povinnosť, a túto DPH im v daňovej kontrole “dopariť“. Rovnako to nemôže urobiť ak poisťovňa zamestná upratovačky, aj keď jej upratovanie dovtedy fakturoval platca DPH.

Ak poisťovňa potom zamestná napríklad automechanikov, aby opravovali nabúrané poistené autá a stavbárov, aby jej postavili novú pobočku a štátu sa celkový rozsah takéhoto vyhýbania sa dani prestane páčiť, novelou môže DPH-čkou zdaniť insourcované služby, tak ako keby ich poisťovni poskytoval externý dodávateľ (čl. 27 DPH Smernice).

Zavádzanie špeciálnych pravidiel (specific anti-avoidance rules – “SAAR“) v boji s neželaným vyhýbaním sa dani či agresívnym daňovým plánovaním treba vo všeobecnosti len podporiť (neznamená to, že s každým navrhnutým pravidlom treba hneď súhlasiť). Štát takto totiž povie, aké vyhýbanie sa dani je neželané a aké plánovanie je príliš agresívne.

SAAR sú napríklad pravidlá transferového oceňovania, aj plánované zavedenie 35% zrážkovej dane na platby do off-shore , aj zvažované zavedenie daňových licencií a kopec ďalších.

OSTATNÉ ZBRANE

Citujem z preambuly Odporúčania Európskej komisie v súvislosti s agresívnym daňovým plánovaním: „Vzhľadom na to, že štruktúry daňového plánovania sú čoraz premyslenejšie a vnútroštátni zákonodarcovia nemajú k dispozícii dostatočný čas na reakciu, často sa ukáže, že osobitné opatrenia proti zneužívaniu nie sú primerané na to, aby dokázali držať krok s novými agresívnymi štruktúrami daňového plánovania“.

Treba uznať, že čestnými zbraňami štáty zvádzajú neľahký boj a sú vždy o krok (či skôr o pár skokov) za agresívnymi daňovými plánovačmi. Štáty treba v tomto boji podporiť a situáciu riešiť. Ak by však toto odporúčanie Komisie nebolo smerované všetkým krajinám EÚ, ale iba Slovensku, muselo by tam byť spomenuté, že zákonodarcovia na reakciu nemajú nielen dostatočný čas, ale ani dostatočnú vôľu a odbornú kompetenciu, a to najmä preto, že daňovú správu spolitizovali a dlhodobo hanebne zanedbali.

Takže čo takým zákonodarcom odporučila Komisia? No predsa prijatie všeobecného pravidla proti zneužívaniu (general anti-avoidance rule – “GAAR“), ktoré raz a navždy nahradí všetky SAAR, ktoré by zákonodarcovia chceli prijať, ale im na to nevyšiel čas.

Nebudem vás ďalej napínať. Naši časovo vyťažení zákonodarcovia sa chystajú GAAR schváliť v novele zákona o správe daní už o tri týždne na nadchádzajúcej parlamentnej schôdzi. GAAR má byť u nás platné od januára 2014 v tomto znení:

„Na právny úkon alebo inú skutočnosť rozhodujúcu pre zistenie, vyrubenie alebo vybratie dane, ktoré nemajú ekonomické opodstatnenie a ktorých výsledkom je obchádzanie daňovej povinnosti alebo získanie takého daňového zvýhodnenia, na ktoré by inak nebol daňový subjekt oprávnený, alebo ktorých výsledkom je zníženie daňovej povinnosti, ktoré možno považovať za účelové vo vzťahu k správnemu zisteniu dane, sa pri správe daní neprihliada.“

Dôvodová správa vysvetľuje, že cieľom je umožniť správcovi dane nebrať do úvahy napríklad umelé transakcie a štruktúry vytvorené za účelom neželanej daňovej optimalizácie, a to aj v prípade ak takáto daňová optimalizácia nepredstavuje jediný účel týchto transakcií a štruktúr.

Odporúčanie Komisie obsahuje aspoň ako-také interpretačné spresnenia GAAR. Obávam sa však, že dúfať v prijatie nejakých zákonných spresnení alebo aspoň oficiálneho výkladu daňovej správy je sizifovská úloha aj pre nevyliečiteľného optimistu (rád sa nechám presvedčiť o opaku).

TAKTIKA BOJA

Zavedenie GAAR je polemické aj v takých vyspelých daňových jurisdikciách ako UK. Nemusím pritom hádam obšírne vysvetľovať, že daňová správa v UK (ale už aj v ČR) je čo sa týka výkladu a uplatňovania daňových predpisov niekde úplne inde ako tá naša.

Môžete si domyslieť ako bude vyzerať použitie GAAR v našich podmienkach, pri chýbajúcom právnom a o to viac daňovom povedomí, pri nepresnosti a nelogickosti našich daňových zákonov, pri slabej daňovo-technickej úrovni, dovolím si povedať, väčšiny daňových kontrolórov, pri absencii špecializovaného správneho súdnictva alebo aspoň daňových senátov a v neposlednom rade pri enormnom politickom tlaku na výber daní do štátneho rozpočtu. Áno, bude to presne také, ako keby ste zverili atómovú zbraň do rúk domobrany.

V prípade poisťovne či banky sa môžeme s daňovými úradníkmi naťahovať prečo zamestnávajú upratovačky, právnikov, marketingové oddelenie, opravára alebo maséra, a či majú zaplatiť DPH, ako keby si ich služby obstarali externe.

Ak by sme mali u nás daň z okien ako kedysi v UK, daňové kontroly by sa od januára 2014 točili najmä okolo toho prečo boli okná zamurované. Či preto, že sa dom v lete prehrieval a v zime nedal vykúriť alebo je majiteľ svetloplachý alebo sa mu prestal páčiť výhľad alebo preto, že sa vyhýba dani. Filozofovali by sme nad tým, či by daň mala byť dorubená aj vtedy,

Kladivo na daňové čarodejnice
ak okná zamurujeme tak, že z ulice nepôjde rozpoznať, že tam vôbec kedysi boli. Samozrejme, že daňových úradníkov nebude zaujímať ako sa zamurujú a daň vám novým super-pravidlom dorubia bez ohľadu na to, či na optimalizáciu máte aj iné ako daňové dôvody. A potom si sused postaví nový dom. Taký ako mate vy – veľký s málo oknami. Úradníci začnú hneď skúmať ako a prečo bol vypracovaný architektonický plán... ....

Pre účely obrany počas daňovej kontroly odporúčam daňovníkom a daňovým poradcom viac než daňové zákony študovať Malleus maleficarum. Po prelome roka totiž nejedna “daňová čarodejnica” vzbĺkne na hranici jasným plameňom za nadšených ovácii spravodlivého davu.


dobroslav.stica@gmail.com

Kladivo na daňové čarodejnice

Join me on LinkedIn Zdroj: Join me on LinkedIn