Finančná a ekonomická kríza tvrdo dopadla na krajiny strednej a východnej Európy. Tento región bol tvrdšie postihnutý krízou ako napríklad rozvíjajúce sa ekonomiky Latinskej Ameriky, či Ázie. Aj preto je model ekonomického rozvoja tejto časti sveta v súčasnosti predmetom skúmania mnohých analytikov a výskumníkov. Je treba tento model zmeniť alebo ho stačí čiastočne reformovať ?

S odpoveďami na túto otázku prichádza nová a zaujímavá spoločná štúdia bruselského think-tanku Bruegel a Viedenského Inštitútu pre medzinárodné ekonomické štúdie (WIIW) – Aký bude rast v strednej a východnej Európe ?. Štúdia komplexne hodnotí ekonomický model rozvoja regiónu strednej a východnej Európy a dopad krízy na krajiny regiónu. Okrem iného sa štúdia relatívne detailne venuje otázke optimálneho výmenného kurzu pre konvergujúce krajiny tohto regiónu. Aj keď nepriamo, štúdia naznačuje, že pre rýchlo rastúce krajiny regiónu dobiehajúce krajiny západnej Európy môže byť plávajúci výmenný kurz výhodnejší ako akákoľvek podoba fixného výmenného kurzu.

Okrem iného, štúdia cituje skúsenosti z predkrízového a krízového vývoja v pobaltských krajinách a upozorňuje na nerovnováhy, ktoré môže fixný výmenný kurz spôsobiť.

Hlavným argumentom je empirický fakt, že konvergujúce krajiny majú tendenciu k posilňovaniu reálneho výmenného kurzu - je súčasťou konvergenčného procesu. K tomuto posilňovaniu reálneho výmenného kurzu v prípade krajín s fixným výmenným kurzom (internej revalvácii) dochádza prostredníctvom zvýšenej inflácie. Zvýšená inflácia v prostredí nízkych nominálnych úrokových sadzieb vedie k extrémne nízkym či negatívnym reálnym úrokovým sadzbám, ktoré prispievajú k vzniku nerovnováh. Výsledkom môže byť kreditný boom, vysoký deficit bežného účtu platobnej bilancie, bublina na trhu nehnuteľností a strata konkurencieschopnosti - a po prasknutí bubliny tvrdé pristátie. Tento scenár hrozí rýchlo rastúcim krajinám, ktoré nemajú možnosť ekonomického prispôsobenia cez posilňovanie nominálneho výmenného kurzu – scenár, ktorý som načrtol v dvoch svojich predchádzajúcich článkoch (Financial Times, 14.6.2003, Týždeň 49/2007).

Štúdia think-tankov Bruegel a WIIW je podľa mojej mienky mimoriadne dôležitým príspevkom k pochopeniu pred-krízového ekonomického vývoja regiónu strednej a východnej Európy ako aj dôvodov prečo kríza zasiahla rôzne krajiny regiónu rôzne. Odporúčania štúdie k reforme ekonomického modelu rozvoja strednej a východnej Európy určite prispejú k diskusiám o ekonomickej budúcnosti tohto regiónu.