Na referendum v nedeľu 10. júna 2018 pripadlo rozhodnúť o dvoch federálnych otázkach, ku ktorým si kantóny a obce pripojili vlastné.

Najväčší rozruch vyvolalo referendum o ľudovej iniciatíve “Za menu, ktorej sa nedotknú krízy: monetárna emisia jedine Národnou bankou! (Iniciatíva Plné peniaze)”. Táto problematika mala takmer monopol vo všetkých televíznych a novinových debatách. Pritom celá legislatívna zmena je na dvoch stranách a týka sa troch ústavných článkov 99, 99a, 197. Federálny zákon o hazardných hrách je na 48 stranách, obsahuje 146 článkov, a vyvoláva nutnosť zrušiť dva staršie zákony a novelizovať 8 zákonov. Je dosť technický a ocitol sa v tieni populárnej iniciatívy, ktorá debate vzala vietor z plachiet.

V Ženeve sa hlasuje o ďalších dvoch zákonoch, novele zákona o Dôchodkovej pokladni policajných úradníkov a zamestnancov väzníc, a novele zákona o územnom usporiadaní zóny PAV, Praille - Acacias - Vernets, kde boli kedysi kasárne a podniky, a teraz sa tam má postaviť nová ťažisková štvrť výškových budov s bytmi a pracovnými miestami pre desiatky tisíc ľudí.

Zrak celého Švajčiarska a olympijského sveta sa upriamuje na kantonálne hlasovanie vo Valais-Wallis, kde sa rozhoduje o kandidatúre kantónu na Zimné olympijské hry 2026. Zimné olympijské hry by mali redynamizovať región počas celého jedného desaťročia a podporujú ich obchodné a priemyselné komory kantónov Valais a Vaud, univerzity a federálna polytechnika v Lausanne. Krédom je, že majú byť “inovatívne a zodpovedné”. Švajčiarska ekonomika vraj má na to, aby také podujatie zvládla. Olympijské hry sa naposledy vo Švajčiarsku konali v Saint-Moritz v kantóne Graubünden - Grisons v januári-februári 1948, a predtým v tej istej lokalite vo februári 1928. Aj vďaka tomu sa Saint-Moritz zo zapadnutej dedinky stal mondénnym zimným strediskom s tisícmi hotelových izieb a službami na vysokej úrovni. Odvtedy všetky hlasovania na túto tému systematicky dopadli “ďakujeme, neprosíme”.

Iniciatíva “Plné peniaze” (Vollgeld - monnaie pleine - moneta intera)

Iniciatíva “Plné peniaze” má pôvod vo finančnej kríze 2008 a v silnom zadĺžení súkromného a štátneho sektora v mnohých krajinách. Autori iniciatívy vidia jednu z hlavných príčin krízy v tvorbe peňažnej masy v komerčných bankách.

Iniciatíva žiada, aby sa všetky peniaze, hotovosť i skripturálne peniaze na bankových účtoch, mohli byť tvorené len Švajčiarskou národnou bankou. Komerčné banky by teda už nemohli vytvárať peniaze udeľovaním pôžičiek. Na druhej strane, Národná banka by uvádzala do obehu “bez dlhu” (bez protihodnoty) novo-emitované peniaze, ktoré by boli priamo prideľované Konfederácii, kantónom a populácii. Iniciatíva má za cieľ lepšie chrániť peniaze klientov bánk a zabrániť finančným krízam.

Peniaze existujú dvojaké: fyzické vo forme mincí a bankoviek, a skripturálnych vo forme zápisu v účtovnej knihe, alebo v modernej dobe elektronickým záznamom v počítači banky.

Tvorba peňazí komerčnými bankami sa deje udeľovaním pôžičiek jednotlivcom a firmám, napríklad hypotéky na kúpu nehnuteľnosti alebo pôžičky na zakúpenie stroja. Banky môžu udeliť pôžičky buď z peňazí, ktorými naozaj disponujú, lebo ide o vklady iných klientov, ale môžu tiež požičať peniaze, ktoré fyzicky nemajú, a zodpovedajúcu sumu previesť na účet klienta, čím sa vytvoria skripturálne peniaze použiteľné na tú či onú kúpu.

Banky nemôžu tvoriť peniaze neobmedzene. Objem pôžičiek závisí od úrokovej miery, ktorú stanovuje Národná banka. Ak úroková miera narastie, narastú aj úverové náklady pre klientov s pôžičkami. Dopyt po pôžičkách je tiež ovplyvnený konjunktúrou, perspektívami a očakávaniami klientov. A tvorba peňazí je tiež obmedzená zákonom. Banky majú záujem ísť až na doraz, lebo spiace peniaze neprinášajú zisky. Ak by neboli obmedzené zákonom, a ak získajú istotu, že ich štát bude pri problémoch zachraňovať, tak sa budú správať nezodpovedne. Tak vznikla aj kríza 2008. Banky preto musia disponovať nejakým minimálnym objemom hotovosti a centrálnych peňazí uložených v Národnej banke, a dlžník musí tiež disponovať dostatočným vlastným fondom. Banky musia pri udeľovaní pôžičiek zvažovať riziko, lebo majú záujem na tom, aby jej pôžičky boli aj splatené.

Táto tvorba peňazí cez pôžičky umožňujú domácnostiam a podnikom realizovať investície, ktoré sú za limitom ich hotovosti a ktoré by bez pôžičky neboli realizované. Úžitok investície je spravidla vyšší, ako úrok zaplatený banke a globálny ekonomický efekt je tak pozitívny, lebo pôžička priniesla osoh všetkým zúčastneným. Zrušiť či sťažiť pôžičky by prinieslo premeškané príležitosti a nižší ekonomický rast. Rast HDP je modlou dnešných dní a keď sa zaznamená rast, všetci sa tešíme.

Text nového zákona znie:

Článok 99 - Monetárny poriadok a finančný trh
1) Konfederácia zaručuje zásobovanie ekonomiky peniazmi a finančnými službami. K tomu cieľu sa môže odchýliť od princípu ekonomickej slobody.
2) Ona sama vydáva peniaze (mince), bankové certifikáty (bankovky) a skripturálne peniaze ako legálne platobné prostriedky.
3) Emisia a používanie iných platobných prostriedkov je povolená pod podmienkou konformity s právnym mandátom Švajčiarskej národnej banky.
4) Zákon organizuje finančný trh krajiny vo všeobecnom verejnom záujme krajiny. Ide najmä o:
a) povinnosti poskytovateľov finančných služieb
b) dozor nad všeobecnými podmienkami poskytovania finančných služieb
c) povolenie a dozorovanie finančných produktov
d) nároky na vlastné fondy
e) obmedzenia operácií ustanovizní na vlastný účet
5) Poskytovatelia finančných služieb riadia účty pre peňažné operácie klientov mimo svoju bilanciu. Tieto účty nespadajú do likvidačného zostatku v prípade úpadku.

Článok 99a - Švajčiarska národná banka
1) Ako nezávislá centrálna banka, Švajčiarska národná banka vedie monetárnu politiku slúžiacu všeobecným záujmom krajiny; riadi monetárnu masu a zaručuje fungovanie platobného styku, ako aj zásobovanie ekonomiky úvermi cez poskytovateľov finančných služieb.
2) Môže predpísať minimálne doby trvania finančných investícií.
3) V rámci svojho právneho mandátu uvádza do obehu, bez vzniku dlhu, novo vzniklé peniaze, a to prostredníctvom Konfederácie alebo kantónov, alebo ich priamym pridelením občanom. Môže poskytovať bankám úvery, ktoré sú obmedzená v čase.
4) Vytvorí zo svojich príjmov dostatočné finančné rezervy, z ktorých časť tvorí zlato.
5) Najmenej dve tretiny čistého zisku vyplatí kantónom.
6) Pri plnení svojich úloh je viazaná len zákonom.

Článok 197, kapitola 12 (definitívne číslovanie v prípade úspechu iniciatívy pridelí Kancelária Konfederácie)
Prechodné ustanovenia k článkom 99 a 99a
1) Vykonávacie predpisy predvídajú, že k dňu vstúpenia v platnosť všetky skripturálne peniaze figurujúce na platobných účtoch sa stanú legálnym platobným prostriedkom. Z toho vyplynú príslušné záväzky poskytovateľov finančných služieb voči Národnej banke. Táto bude bdieť, aby záväzky z konverzie skripturálnych peňazí boli rešpektované v rozumnej prechodovej lehote. Existujúce úverové zmluvy zostávajú nezmenené.
2) Počas prechodnej fázy Národná banka bude dávať pozor, aby nevznikol ani nedostatok, ani prebytok peňazí. Počas tejto doby bude môcť poskytovateľom finančných služieb zabezpečiť zjednodušený prístup k pôžičkám.
3) Ak zodpovedajúca federálna legislácia nevstúpi v platnosť počas dvoch rokov, ktoré nasledujú po akceptácii čl. 99 a 99a, Federálna rada vydá v lehote jedného roka vykonávacie predpisy formou vládneho dekrétu.

Ako vidíme, autori iniciatívy sú ako mimozemšťania, čo spadli z jahody. V televíznych debatách často nahrádzali argumenty exaltáciou a v úzkych prechádzali do agresívnych útokov na existujúci finančný systém. Ako trefne povedali oponenti iniciatívy z radov bankárov a traderov, iniciatíva je sčasti zlou odpoveďou na dobre položenú otázku, a sčasti prehnaným riešením neexistujúceho problému.

Cieľom iniciatívy je ochrana klientov bánk pred dôsledkami bankrotov v prípade ďalšej finančnej krízy. To je ten neexistujúci problém, lebo už dnes existuje ochrana vkladov v prípade bankrotu do výšky 100 tisíc frankov v každej banke, kde má klient účet. Kto si chce totálne ochrániť milión, otvorí si účty v desiatich bankách a bude platiť príslušné poplatky. Počas krízy 2008 ten problém nevznikol a odvtedy sa nároky na banky sprísnili i čo sa týka krytia hotovosťou, i vlastných fondov.

Aj Federálna rada si kladie za cieľ posilniť finančnú stabilitu a predchádzať krízam. Podľa jeho názoru iniciatíva nemôže ten cieľ dosiahnuť, lebo príčiny finančných kríz sú mnohoraké a iniciatíva si berie za terč len krytie bankových operácií hotovosťou. To však nerieši napríklad bublinu na trhoch nehnuteľností či iných.

Poskytovať úvery je základom bankového remesla a obmedzenie tejto činnosti by prinieslo hľadanie iných zdrojov zisku. Napríklad vyššie úroky na poskytované úvery a vyššie bankové poplatky. Prenos všetkej zodpovednosti na Národnú banku by vzdialilo poskytovanie úveru od komerčných bánk, ktoré sú v teréne, poznajú svojich klientov a vedia lepšie zhodnotiť riziko, ako centralizované rozhodovanie.

Ak by Národná banka priamo rozhodila peniaze Konfederácii, kantónom a občanom, tak by priamo financovala verejné výdavky. To by mohlo byť nebezpečné, lebo v prípade priveľa disponibilných peňazí by to rozbehlo infláciu a z toho dôvodu to je dnes zakázané. Okrem toho by Národná banka mohla byť cieľom politických tlakov. Dnes ak sa opýtate politika, čo si myslí o krokoch Národnej banky, tak odpoveď je, že čo sa týka jej minulých krokov, počína si dobre a o jej budúcich krokoch nič nevie a ani nechce vedieť. Ak by sa politici začali miešať do misie Švajčiarskej národnej banky, skončila by ako Banque de France, hračka v rukách politikov. Nezávislosť Národnej banky je kľúčová pre úspech napĺňania jej mandátu.

V prípade, že by Národná banka potrebovala znížiť monetárnu masu v obehu, musela by si buď vypýtať rozdelené peniaze naspäť od Konfederácie, od kantónov, alebo aj od ľudí, alebo na nejakú dobu prestať poskytovať úvery. Všetci si vieme predstaviť, ako by to dopadlo. Veľká nespokojnosť, úroky do nebies a ekonomické škody. Takže jedna z dnešných úloh, strážiť úrokovú mieru a riadiť monetárnu masu, by bola nie uľahčená, ale naopak sťažená a podrobená politickým kritériám.

Žiadna iná krajina na svete niečo podobné nikdy neskúsila. Medzinárodné skúsenosti neexistujú. Švajčiarsky experiment by ohrozil stabilitu financií a reputáciu finančného systému. To je veľké riziko. Okrem toho iniciatíva je vo viacerých bodoch formulovaná dosť nejasne a vykonávacie predpisy by museli byť predchádzané štúdiou dopadu, čo by legislatívny proces predĺžilo. Vláda by musela po dvoch rokoch zasiahnuť formou nariadenia, ale tiež bez vedeckých podkladov, a teda naslepo. To je tiež riskantné. Počas niekoľkých rokov by na finančných trhoch panovala neistota. A neistota odrádza investorov, ktorí si radšej držia hotovosť a nejdú do rizika. Makroekonomický dopad je taký, že ekonomický výsledok krajiny je znížený.

Federálna vláda i obe komory federálneho parlamentu doporučili hlasovať proti iniciatíve. Počas predvolebnej kampane iniciatívu podporovalo okolo 30% voličov a takmer 50% bolo proti. To je dostatočná rezerva, aby sa dalo očakávať zamietnutie.

Server zástancov iniciatívy:

www.vollgeld-initiative.ch po nemecky

www.initiative-monnaie-pleine.ch v štyroch jazykoch (D, F, I, E)

www.monnaie-pleine.org po francúzsky

vollgeld.ch v dvoch jazykoch (D, F)

Servery odporcov:

www.monnaiepleine-non.ch v troch jazykoch (D, F, I)

www.vollgeld-2018.ch v dvoch jazykoch (D, F)

Federálny zákon o hazardných hrách

Hazardné hry ako ruleta, poker, či lotéria sú veľmi populárne. Tieto hry sú rizikové nielen kvôli riziku prehry, ale napríklad aj kvôli vytváraniu závislosti, podvodom, či praniu špinavých peňazí. Preto štát vytvára jasné pravidlá na ochranu spotrebiteľov. Prevádzkovatelia hier musia zo svojho zisku prispievať na zmierňovanie negatívnych následkov hier. Získané sumy sú vyplácané v prospech prvého dôchodkového piliera a invalidného poistenia, na šport, kultúru a na sociálne ciele. Švajčiari tento systém podporujú a veľkou väčšinou akceptovali v 2012 príslušný ústavný článok.

Nový zákon vykonáva ústavný článok a rozširuje aplikáciu na nové hry, hlavne internetové. Tiež rozširuje ochranu proti nebezpečiu hazardných hier. Viaceré asociácie a organizácie prišli s referendom proti novému zákonu, lebo sa nazdávajú, že blokovanie online hier, ktoré nemajú švajčiarsku koncesiu či povolenie znamená cenzúru internetu.

Podľa nového zákona musia kantóny, herne, spoločnosti lotérie v rámci možností identifikovať závislých hráčov a znemožniť im prístup. Manipulácia so športovými výsledkami, ktoré môžu byť objektom stávok, je definovaný ako trestný čin korupcie alebo prania špinavých peňazí. Organizátorom pribudnú nové povinnosti pozorovať a hlásiť podozrenia z manipulácie výsledkov. Okruh prevádzkovateľov hazardných hier s ohlasovacou povinnosťou podozrenia z prania špinavých peňazí je rozšírený. Internetové herné spoločnosti neprispievajú ani do dôchodkového piliera, ani do sociálnych fondov na elimináciu následkov hazardných hier. Podľa jednej štúdie Univerzity v Berne je ich ročný obrat vo Švajčiarsku asi 250 miliónov a rastie. Tieto internetové spoločnosti majú byť blokované.

V praxi to má prebehnúť tak, že úrady kontaktujú prevádzkovateľa hry v zahraničí, aby blokoval pristup užívateľom zo Švajčiarska. Ak neuposlúchne, prístup na jeho servery budú dané na verejnú “čiernu listinu” a blokované. Ak užívateľ zo Švajčiarska skúsi prístup na takúto stránku, príde na úradnú stránku, kde bude informovaný, že prístup na onen server je úradne blokovaný. Aj keď existujú technické prostriedky na obídenie obmedzenia, skúsenosť ukazuje, že veľká väčšina užívateľov sa potom takému serveru vyhne, a že prevádzkovateľ sám radšej spolupracuje s úradmi, ako by mal byť blokovaný.

Pridané v nedeľu o 16 h

Výsledky hlasovania o federálnych otázkach sú: 75.7 % odmietnutie iniciatívy o “Plných peniazoch”, federálny zákon o hazardných hrách akceptovaný 72.9% hlasov, kantonálne financovanie Zimných olympijských hier 2016 v kantóne Valais je odmietnuté 54% hlasov voličov.

Súvisiaci blog: Kantonálne hlasovania 10. júna 2018