Zákazníci a predajcovia spotrebnej elektroniky na Slovensku si môžu vydýchnuť. Smart televízory v súvislosti s novým Autorským zákonom nezdražejú. Pre nejednoznačný výklad zákona vznikli obavy, že od budúceho roka budú podliehať odvodom autorských poplatkov nielen televízory so zabudovaným pevným diskom, ale aj smart televízory vybavené USB mechanikou či čítačkou pamäťových kariet, čo by zdvihlo ich ceny o 3 %. Práve 3% z ceny televízora mal byť poplatok ak by snaha autorských organizácií bola presadená.

IT Asociácia Slovenska preto v júli vyzvala Ministerstvo kultúry SR, ktoré zákon pripravovalo, aby predložilo jasný a práve záväzný výklad s presným vymedzením, za ktoré typy zariadení sa majú náhrady platiť. Úsilie napokon prinieslo ovocie. K zvýšeniu cien smart televízorov nedôjde, keďže podľa stanoviska ministerstva kultúry sa náhrady odmien majú platiť iba zariadenia, ktoré umožňujú:

  • vyhotoviť a uložiť rozmnoženinu diela bez potreby použiť iné zariadenie alebo nosič, alebo
  • vyhotovovanie rozmnoženiny na iné zariadenie alebo nosič, ak sa táto rozmnoženina dá použiť na inom (nezávislom) zariadení.

Na smart televízory, ktoré nemajú harddisk a umožňujú vyhotovovať rozmnoženiny na pripojené iné zariadenie alebo nosič (napríklad USB alebo externý harddisk), pričom uvedenú rozmnoženinu nie je možné použiť na inom zariadení (napríklad na inom televízore), sa teda podľa stanoviska rezortu povinnosť platiť náhrady nevzťahuje.

Keďže na Slovensku sa odhadom predá ročne 200 tisíc kusov smart TV, pri priemernej cene 390 eur to znamená, že spotrebitelia ročne ušetria na náhradách odmien 2 milióny eur. Zmätok okolo výberu autorských náhrad za smart televízory však znovu ukázal, aký zložitý a nespravodlivý je systém kompenzácie autorov za legálne vyhotovovanie rozmnožením diela pre osobnú potrebu.

Netreba zabúdať, že smart televízory sú iba jedno z mnohých zariadení a nosičov, pri ktorých musíme všetci platiť náhrady autorských odmien za to, že si môžeme urobiť legálnu kópiu skladby či filmu pre vlastnú potrebu. Tieto náhrady sú zahrnuté v koncových cenách za prázdne CD a DVD nosiče, USB kľúče či pamäťové karty, rovnako ako za zariadenia ako sú napaľovačky, diktafóny, kopírky, MP3 prehrávače, pevné disky a mnohé iné.

Prezumpcia viny                                                                             

Je jedno či médiá alebo zariadenia v skutočnosti na vyhotovenie kópie využijeme alebo nie. Platia ich dokonca aj právnické osoby, hoci to môže znieť absurdne a je to aj právne spochybniteľné. Sú to dobre ukryté poplatky, ktoré potichu zvyšujú koncové ceny, deformujú trh a neférovo uvaľujú náklady na všetkých. Bolo namieste – a v dnešnom digitálnom svete je to úplne prirodzené – aby sa ten používateľ, ktorý má záujem vyhotovovať rozmnoženiny, na web stránke príslušnej organizácie prihlásil, dohodol si podmienky a následne s plným právom rozmnoženiny vyhotovoval.

Namiesto toho organizácie kolektívnej správy práv autorov (napríklad SOZA a LITA) plošne inkasujú poplatky za pamäťové karty, ktoré nikdy neopustia slot vo fotoaparáte, kde slúžia na uchovávanie súkromných fotografií. Za kopírky, na ktorých sa nemuselo nikdy žiadne autorské dielo skopírovať. Alebo za cedéčko, na ktoré si živnostník archivuje účtovníctvo. Platí skrátka prezumpcia viny – ide o kobercový nálet, ktorý trestá bez rozdielu všetkých.

Súčasný právny stav umožňuje autorským ochranným zväzom vylobovať si, za čo všetko a v akej výške budú inkasovať poplatky, čiže z pohľadu spotrebiteľa akúsi dodatočnú daň. Podľa nového Autorského zákona napríklad sadzba za počítač, ktorá bola doteraz 0,5 % z ceny zabudovaného pevného disku, sa zvyšuje na 1 % z ceny celého počítača, čo predstavuje zhruba desaťnásobný nárast výslednej sumy náhrady.

Hoci celková výška vybraných autorských náhrad pri rastúcom zozname produktov zaťažených poplatkami a náraste niektorých sadzieb niekoľkonásobne porastie, možnosti spotrebiteľov vyhotovovať legálne rozmnoženiny sú naproti tomu čoraz častejšie obmedzené licenčnými podmienkami, alebo technickými opatreniami. Tie niekedy nedovoľujú vyhotoviť rozmnoženinu vôbec, alebo to umožňujú iba pod podmienkou, že za to zákazník osobitne zaplatí. Práve v prípade smart televízorov išlo o to, že nahrávku programu na USB kľúč nie je možné prehrať nikde inde len na televízore, kde bola vytvorené, preto nejde o rozmnoženinu.

Rozsiahle škody

Autorské náhrady nielenže celoplošne a čoraz viac zaťažujú spotrebiteľov, ale aj deformujú trh a znevýhodňujú niektoré domáce firmy. Poplatky, ktoré neraz prevyšujú výšku marže, motivujú nepoctivých obchodníkov k obchádzaniu odvodovej povinnosti a spotrebiteľov, prirodzene, k tomu aby nakupovali tam, kde je lacnejšie – čiže v zahraničí. Niektoré krajiny EÚ totiž plošné náhrady odmien vyberajú v podstatne menšej miere, alebo ich nevyberajú vôbec.

Okrem debaty o tom, ktoré zariadenia spoplatniť, je na mieste aj otázka, akým spôsobom určiť poplatok. Autorským zväzom, prirodzene, vyhovuje „percentuálne“ zdanenie z ceny výrobku. Ale je spravodlivé, ak spotrebiteľ, ktorý si kúpi drahšie zariadenie, zaplatí autorské náhrady 10 eur a ten čo si kúpi lacnejšie iba 1 eur, hoci drahší model neumožňuje robiť kvantitatívne ani kvalitatívne iné rozmnoženiny ako lacnejší?

Cena zariadenia nemá s tým, koľko rozmnožením na ňom (ak vôbec nejaké) majiteľ urobí. Preto sa v niektorých krajinách náhrada odmeny odvíja od kapacity na ukladanie rozmnoženín diel alebo je určená fixnou sumou – paušálnou výškou náhrady.

Čo bude ďalej

Trend je jednoznačný, stále viac diel bude šírených z cloudových úložísk a budú sa  streamovať. Užívateľ zaplatí presne za to čo si objedná a v momente keď dielo použije. Tým pádom aj autor dostane presne a spravodlivo a adresne svoju autorskú odmeny a „prerozdeľovací“ medzičlánok nebude potrebný.

Možno je snaha organizácií kolektívnej správy o zachránenie svojich príjmov motivovaná aj ich blížiacim sa koncom...