Ministerstvo zdravotníctva komunikovalo počas cesty nedávno schválených liekových zákonov vládou a parlamentom pomerne divoké odhady toho, koľko peňazí ušetria. Sčítaním všetkých prezentovaných úspor sa dalo dostať aj k 350 miliónom eúr ("zákon o rozsahu prinesie úspory celkovo vo výške 200 miliónov eur a zákon o liekoch až vo výške 150 miliónov eur ročne", tu je pokus sa k tomu dopočítať), teda asi 30 percentám všetkých výdavkov na lieky.

Mal som možnosť tieto zákony najskôr spoluvytvárať, neskôr ovplyvňovať, a nakoniec z relatívne informovanej pozície aspoň pozorovať. Viac než polovicu uvádzanej úspory predstavujú zmätky alebo niekoľkonásobné započítavanie rovnakých peňazí. Redakcia Lekárnických listov chcela poznať môj názor na tie čísla, ktoré dokážem priradiť k niektorej zo zmien v zákonoch.

Referencovanie. Odhad úspor 75 miliónov eúr ročne vznikol počas prípravy prvej verzie zákona o rozsahu v septembri 2010. Na základe fyzickej spotreby liekov v ostatných troch kvartáloch 2009 a prvom kvartáli 2010 sme odhadli vplyv zníženia cien liekov na úroveň druhej najnižšej ceny v Európe na 60 až 70 miliónov eúr. Ďalších 5 miliónov eúr sme do doložky vplyvov veľmi nahrubo pridali ako ročnú úsporu kvôli – vtedy navrhovanému – možnosti súbehu registrácie a kategorizácie lieku. Vedenie ministerstva asi nerozumelo, ako sme sa k odhadu dostali, preto naďalej komunikuje ako úsporu z prísnejšieho referencovania celých 75 miliónov. Korektné by bolo povedať, že to je 60 až 70 miliónov. Ešte korektnejšie by bolo odhad aktualizovať, keďže ide o viac ako rok a pol staré údaje.

Úspora sa prejaví vo veľkosti liekového trhu. Rozdelenie medzi verejné výdavky a platby pacienta bude záležať najmä na rozhodnutiach kategorizačnej komisie.

Generická preskripcia. Ministerstvo predpokladá, že ňou ušetrí 46 miliónov eúr (niekedy zaokrúhľuje na 50 miliónov). Ide o hypotetickú situáciu, ak by sa všetci pacienti rozhodli pre najlacnejší liek. Keďže sa povinné generické predpisovanie vzťahuje na menej než polovicu trhu, a lekári majú naďalej možnosť uviesť aj firemný názov, nie je to možné ani teoreticky.

Úspora sa prejaví najmä v doplatkoch. Je možné očakávať aj mierny pozitívny vplyv na ceny ponúkané v kategorizácii, teda aj na verejné financie. No kvôli zrušeniu fixného doplatku (opísanému nižšie) nebude potenciál generickej preskripcie na znižovanie cien v kategorizácii plne využitý.

Povinné zníženie ceny nového generika o 30 percent. Prvé generiká sú aj dnes oproti originálu lacnejšie približne o túto sumu. Nie je to kvôli regulácii, ale kvôli súťaži medzi dodávateľmi. Ak naopak generický výrobca z obchodných dôvodov cenu natoľko znížiť nebude chcieť, na trh vôbec nepríde.

Celková úspora bude blízka nule.

Benevolentný pomer rozdelenia zľavy medzi poisťovňu a pacienta. Prípadná zľava z ceny lieku sa rozdelí medzi pacienta a jeho poisťovňu v pomere 2 ku 1 (niektorí predkladatelia zákona si dodnes myslia, že schválili pomer 1 k 1). Umožňuje to obísť doterajšie pravidlo pomerného rozdelenia zľavy, familiárne nazývané „fixný doplatok“. Prípadné zníženie ceny lieku v teréne sa v minulosti rozdelilo medzi pacienta a poisťovňu podľa pôvodného pomeru stanovenému regulátorom (v priemere asi 1 ku 9). Nepriaznivý vplyv nového modelu rozdelenia zľavy sa prejaví najmä v dvoch oblastiach:

  • Vo vyšších cenách liekov a vyšších úhradách zdravotných poisťovní. V súčasnosti sa ceny liekov v kategorizácii znižujú aj vďaka súťaži medzi jednotlivými výrobcami liekov, ktoré sa snažia získať čo najnižší doplatok. Benevolentný pomer rozdelenia zľavy motiváciu súťažiť veľmi zníži, keďže farmafirmy budú môcť prípadný vysoký doplatok korigovať individuálnou dohodou s lekárňami.
  • Menej výrazne, vo zvýšení spotreby liekov. Lekárne a ich reťazce budú môcť stanoviť doplatky za lieky v súlade so svojimi obchodnými prioritami, no bez ohľadu na regulátorom sledované ciele.

Hoci je nepriaznivý vplyv tejto zmeny na verejné financie ťažko odškriepiteľný, jeho veľkosť nie je jednoduché odhadnúť. Rozdiel v trende rastu úhrad za lieky tri roky pred zavedením fixného doplatku v roku 2004 a tri roky po jeho zavedení je asi 3 percentné body. Schválená zmena môže mať rádovo podobné účinky, no v opačnom smere.

Mimochodom, takmer akékoľvek budúce zníženie doplatkov je možné pripísať buď generickej preskripcii, alebo vernostným zľavám, no nie obom naraz. Vo väčšine prípadov by išlo o dvojité započítavanie.

Ťažko kvantifikovateľné zmeny. Zákony obsahuje aj niektoré ďalšie zmeny, ktoré môžu usporiť zbytočné náklady na lieky. Ide najmä o pravidlá upravujúceho konflikty záujmov predstaviteľov štátu aj predpisujúcich lekárov, a povinné farmakoekonomické hodnotenie liekov. Miera ich pozitívneho vplyvu bude veľmi závisieť od spôsobu ich realizácie, a dnes ju neviem spoľahlivo odhadnúť.

Koľko teda zákony ušetria dokopy? Ruku do ohňa by som sa odvážil dať za prísnejšie referencovanie (65 miliónov eúr ročne) a generickú preskripciu (20 - 25 miliónov?). Spolu s ťažšie kvantifikovateľnými zmenami, a aj pri negatívnom vplyve zrušenia fixného doplatku (- 25 miliónov?), ročné úspory pravdepodobne prekročia 100 miliónov eúr. No nie oveľa.

---

Tento článok vyjde na vyžiadanie redakcie v Lekárnických listoch.