Medzi javom a simuláciou javu je jeden podstatný rozdiel. Ten tkvie v skutočnosti, že medzi simulovaným a skutočným javom nemusí byť vysoká korelácia a pokiaľ ide o simuláciu úspechu založeného na lžiach môže nastať hraničná situácia v ktorej je debakel prezentovaný ako úspech. A taká situácia práve nastala.

Pokiaľ sa vládca vyberie cestou simulácie úspechu cez lži, potom musí luhať konzistentne a musí zabrániť, aby jeho administratíva vydávala informácie, ktoré oponujú jeho vlastným tvrdeniam. Napríklad musí zabezpečiť inteligentné falšovanie štatistiky.

U nás v EÚ je to ale vec nesmierne zložitá, najmä po skúsenostiach s Gréckom EUROSTAT a podobné komunitárne inštitúcie vytvárajú bariéry na prílišné zasahovanie vlád do činnosti národných štatistických orgánov a tak sa nášmu premiérovi stalo, že jeho tvrdenia a fakty zo štatistiky zamestnanosti sa dostali do kolízie.

Volebné či predvolebné video strany SMER prevádza sizyfovskú prácu vlády v jej ťažkom boji so zvrátením situácie v ktorej sa nachádzal štát pri preberaní vlády od Radičovej.

Tvrdenie, že zamestnanosť klesala a nezamestnanosť rástla je ústredným posolstvom videa o výsledkoch politiky zamestnanosti „zlepenca“ ako pán premiér rád nazýva predchádzajúcu vládu.

To je lož, to odporuje informáciám zverejneným Štatistickým úradom SR a preto je viac ako potrebné podrobiť komparatívnej analýze výsledky politiky zamestnanosti zlepenca a monolitu, čím mám na mysli jednofarebnú vládu strany SMER od volieb v roku 2012 doteraz, čo som aj urobila.

A základné posolstvo z analýzy zamestnanosti je, že za vlády R. Fica

sa zamestnanosť zhoršila.

 

  1. Radičovej a Ficova zamestnanosť .

Iveta Radičová preberala vládu v druhom kvartáli roku 2010 a odovzdávala ju Robertovi Ficovi v druhom kvartáli 2012. Porovnajme situáciu v stave zamestnanosti od tohto obdobia do 2.kvartálu roku 2015.

Zamestnanosť oficiálne zisťuje Štatistický úrad SR cez Výberové zisťovanie pracovných síl. Toto zisťovanie metodicky zastrešuje Medzinárodná organizácie práce ( MOP), čo pre mňa nie je veľmi interesantný spolok mysliteľov a jedným z jej divných krokov bolo zaradenie osôb vykonávajúcich platené aktivačné práce medzi pracujúce osoby a to od 2.kvartálu 2013. Práve tu začínajú úspechy Ficovej vlády v zamestnanosti a aj v nezamestnanosti.

Vznikla tak skupina pracujúcich nezamestnaných, ktorá opticky zvyšuje zamestnanosť aj bez vytvorenia jediného pracovného miesta. V SR je podľa evidencie ÚPSVaR mesačne okolo 60 tisíc nezamestnaných na aktivačných prácach za ktoré im patrí aktivačný príspevok ako jedna z dávok pomoci v hmotnej núdzi.

To sa samozrejme za Radičovej vlády nedialo a preto ak chceme porovnať výsledky politiky zamestnanosti oboch vlád musíme očistiť porovnávané údaje o metodické zmeny, ktoré nastali počas Ficovej vlády.

Štatistika vykazuje počas Ficovej vlády nárast 82,1 tisíc pracovných miest. V druhom kvartáli 2015 vykázal ŠÚ SR počet pracujúcich vo výške 2416,8 tisíc pracujúcich, z toho bolo 63,6 tisíc osôb na aktivačných prácach. Teda počet pracujúcich očistený o aktivované osoby je 2353,2 tisíc. Takto teraz porovnajme, čo vykazuje ŠÚ SR o zamestnanosti počas vlády Radičovej a počas vlády Fica.

zamestnanosť

Radičová

Fico

pri vzniku vlády

pri skončení vlády

rozdiel

pri vzniku vlády

do 2.kvartálu 2015

rozdiel

počet pracujúcich

celkom

2312,5

2334,7

22,2

2334,7

2353,2

18,5

v zahraničí

130,5

119,4

-11,1

119,4

141,9

22,5

pracujúci v SR

2182

2215,3

33,3

2215,3

2211,3

-4

miera zamestnanosti

 

 

celkom

50,34

51,07

0,73

51,07

51,26

0,19

v zahraničí

2,84

2,61

-0,23

2,61

3,09

0,48

pracujúci v SR

47,50

48,46

0,96

48,46

48,16

-0,29

počet osôb 15+

4593,60

4571,70

-21,90

4571,70

4591,10

19,40

Zdroj: Výberové zisťovanie pracovných síl za 2. štvrťrok 2010,2012 a 2015, ŠÚ SR

V porovnaní so stavom pri preberaní vlády počet pracujúcich narástol za Radičovej vlády narástol o 22,2 tisíc osôb. Klesol počet osôb pracujúcich v zahraničí o 11,1 tisíca z čoho je zrejmé, že na domácom trhu práce vzrástol počet pracujúcich o 33,3 tisíc.

Miera zamestnanosti vzrástla celkove o 0,73 percentuálneho bodu. Miera zamestnanosti s výnimkou  druhého kvartálu 2011 neklesla pod úroveň stavu pri preberaní vlády.

Tak prečo tu niekto tára o poklese zamestnanosti? To je tendenčná lož.

A s hodnotením roku 2011 je tiež taký drobný problém, že po sčítaní obyvateľstva v roku 2011, ktoré sa neviem ako nepodarilo, sa stav zamestnanosti a nezamestnanosti zistený vo výberovom zisťovaní pracovných síl v roku 2011 spätne prepočítal na stav obyvateľstva 15+ a ekonomicky aktívneho obyvateľstva zistený v sčítaní obyvateľstva. Takže je to veľmi problematický údaj, pretože pred prepočítaním bol počet pracujúcich o 35 tisíc vyšší.

Počas Radičovej vlády nárast miery zamestnanosti bez pracujúcich v zahraničí atakoval jeden percentuálny bod.

Po očistení dát o metodickú zmenu je nárast pracujúcich za Ficovej vlády 18,5 tisíc pracujúcich toho nárast pracujúcich v zahraničí je 22,5 tisíc osôb. Je jasné, že domáca

zamestnanosť KLESLA o 4 tisíc osôb

Čo nie je vidieť z vyššie uvedenej tabuľky, ale je vidieť v podrobnejšej tabuľke je fakt, že zaniklo cca 10 tisíc stálych pracovných miest, ktoré boli ako výsledok skvelej politiky trhu práce nahradené dočasnými a prechodnými zamestnaniami.

Celý nárast počtu pracujúcich ide na vrub aktivačných prác a migrácie za prácou do zahraničia. Ak toto považuje niekto za úspech, tak je vadný.

Ak budete hľadať exemplárny príklad dôsledkov nekonzistentného luhania, lepší prípad ako je tento nenájdete. Rozpor medzi tvrdením SMER-u a štatistikou je tak viditeľný, kvantifikovateľný a tak tendenčne vyrobený, že tomu môže veriť len hlupák alebo nekritický obdivovateľ strany SMER.

Fico simuluje úspech v politike zamestnanosti a očakáva, že nik nebude pátrať kde sú zdroje jeho úspechu, ale v tomto sa mýli.

Ale aby sme neostali len pri jednom výberovom zisťovaní, pozrime sa čo hovorí úplné zisťovanie počtu zamestnancov podnikovou metódou za roky 2010 až 2014.

Podľa úplného zisťovania počtu zamestnancov podnikovou metódou bol počas Radičovej vlády priemerný počet zamestnancov   2 187 746 a medzi kvartálne rástol v priemere o    6 815 pracovníkov, kým za Ficovej vlády bol priemerný počet vykázaných zamestnancov 2 009 690, a priemerný medzi kvartálny prírastok zamestnancov bol 4 060 zamestnancov.

Táto štatistika potvrdzuje prírastok zamestnancov počas Radičovej. Nech siahnete na akúkoľvek serióznu štatistiku zamestnanosti sú parametre zamestnanosti za Radičovej vlády lepšie ako za Ficovej vlády. Nehovoriac o tom, že až do 4.kvartálu 2014 boli Ficove počty zamestnancov nižšie ako pri prebraní moci, zrejme až dočasne vytvorené miesta na konci roku 2014 zmenili trend poklesu zamestnanosti.

  1. Nezamestnanosť

Nezamestnanosť meria Štatistický úrad aj ÚPSVaR SR a to dvomi úplne odlišnými technikami. Nekonečné diskusie o tom ako zisťuje mieru nezamestnanosti Štatistický úrad a ako Ústredie práce majú čaro tajomnosti. To spočíva v tom, že napriek dosť odlišnej metodike sa obidve vykazované miery nezamestnanosti priblížili vo svojich hodnotách tak blízko, že je to až podozrivo čudné.

Len niekoľko rozdielov v metodike zisťovania.

V štatistickom zisťovania sa za pracujúce osoby považujú

  • Osoby, ktoré v referenčnom týždni vykonávali aspoň jednu hodinu platenú prácu. Osoby, ktoré v mesiaci majú príjem zo zárobkovej činnosti do výšky 75% životného minima ostávajú v evidencie uchádzačov o zamestnanie v ÚPSVaR
  • Osoby vykonávajúce platené aktivačné práce sú považované za pracujúce osoby štatistickom systéme a len časť z nich je považovaná za nedisponibilné osoby v systéme ústredia práce. Napríklad v 2.kvartáli 2015 bolo v štatistickom systéme za pracujúcich považovaných 63,6 tis. osôb vykonávajúci aktivačné práce a z nich len 14,3 tisíc bolo považovaných za nedisponibilných, teda rozdiel na hranici 50 tisíc osôb
  • Do evidencie nezamestnaných sa zaraďujú len osoby, ktoré sa uchádzajú o prácu, čo znamená, že dobrovoľne nezamestnané osoby a osoby, ktoré nepredložia potvrdenie o hľadaní zamestnania, nie sú považované za nezamestnané.

Už len z týchto rozdielov metodike možno usúdiť, že je zázrak, že vykazované hodnoty nezamestnanosti sú také blízke a neviem si to celkom dobre vysvetliť.

A ešte tu jeden podstatný rozdiel. Ovplyvňovanie štatistiky má hlboké dejinné korene, ide len o to, do akej miery sa deje a ako inteligentne sa deje.

Meranie evidovanej nezamestnanosti patrí medzi ovplyvňované štatistiky a to tvrdím s vedomím, že sa to všetkým našim ministrom práce určite nebude páčiť.

Zaraďovanie a vyraďovanie osôb z evidencie uchádzačov o zamestnanie sa vykonáva na základe slovenského zákona a ten je plne v rukách vládnej väčšiny. Až do terajšej vlády R. Fica sa ministri práce sústreďovali pri „manipulácii“ miery nezamestnanosti na vyraďovanie nezamestnaných z evidencie uchádzačov o zamestnanie na základe nespolupráce s úradom práce a z tzv. iných dôvodov. To, koľkých vyradili z iných dôvodov ako z dôvodu umiestnenia na trhu práce, bolo zrejmé z rezortnej štatistiky MPSVaR. Samotný fakt, že verejnosť má prístup k informáciám o vyraďovaní, zväzuje ministrom práce ruky pri rozmachu administratívneho ovplyvňovania miery evidovanej nezamestnanosti a pokiaľ sa týka počtov vyradených osôb z vyššie uvedených dôvodov, sú porovnateľné od Kaníka až po Richtera.

Od roku 2013 sme svedkami vyššej, menej inteligentnej a hlavne netransparentnej formy manipulácie miery evidovanej nezamestnaných.

Znížená inteligencia sa prejavuje v popieraní účinkov elementárnych pravidiel vyhodnocovania algebraických výrazov v množine prirodzených čísel, aby som sa vyjadrila v jazyku vedného oboru, ktorý som študovala. Napríklad v popieraní toho, že v desiatkovej sústave platí, že 2+3=5. Ak je stav evidovaných nezamestnaných na konci mesiaca rovný stavu na začiatku+ prírastky- úbytky, tak napríklad v septembri 2012 platilo, že

398 365+32 975-22 329=402 518

hoci správne má byť 409 011.Kde sa stratilo cca 7 tisíc nezamestnaných nevedno, vykázaný počet nezamestnaných je o 7 tisíc nižší ako hovorí algebra.

Okrem toho ÚPSVaR vo svojich mesačných štatistikách a to už od apríla 2012 upozorňuje, že cit:

Upozornenie!

Vzhľadom na nasadzovanie nového informačného systému služieb zamestnanosti

ústredia a úradov práce, socálnych vecí a rodiny (migrovanie dát, konsolidácia

fyzických a právnických osôb, synchronizácia dát a podobne) sú zverejňované

štatistické zisťovania o stave, vývoji a štruktúre nezamestnanosti za aktuálny mesiac

zatiaľ predbežné do definitívneho ukončenia konsolidácie a synchronizácie údajovej

základne a doladenia spôsobu spracovania jednotlivých štatistických ukazovateľov.

 Aj s tou chybou v texte, ktorá tam je roky.

Preto ak sa pán predseda vlády oháňa poklesom miery evidovanej nezamestnanosti berme na vedomie, že sa oháňa predbežným údajom, ktorý, po konsolidácii, doladení a synchronizácii niekoho s niekým a niečoho s niečím, sa bude meniť. Nevedno kedy a nevedno ako.

Druhá vec je, že sa rozšíril manipulačný priestor. Okrem vyraďovania z evidencie nezamestnaných sa zaviedla istá selekcia žiadateľov o zaradenie a už zo žiadnej štatistiky nerozpoznáte, koľko bolo odmietnutých žiadostí o zaradenie a z akého dôvodu. Zákon o službách zamestnanosti, ktorý upravuje zaraďovanie a vyraďovanie bol zmenený tak, že dnes je akékoľvek porovnanie počtu evidovaných nezamestnaných pred a od roku 2014 prakticky nezmyselné. Jediné, čo je možné kvantifikovať a eliminovať sú počty osôb na platených aktivačných prácach nezaradené do disponibilných nezamestnaných.

Z uvedeného vyplýva, že ak chceme porovnávať mieru nezamestnanosti, spoľahlivejším zdrojom na identifikovanie trendov vývoja nezamestnanosti je Štatistický úrad. Základné parametre nezamestnanosti za Radičovej a Ficovej vlády sú nasledujúce 

Nezamestnanosť

Radičová

Fico

pri vzniku vlády

pri skončení vlády

rozdiel

pri vzniku vlády

do 2.kvartálu 2015

rozdiel

počet   nezamestnaných

celkom

388,3

368,0

-20,30

368,0

305,5

-62,50

dlhodobo

226,9

231,4

4,50

231,4

201,4

-30,00

započítaných aktivovaných

0

0

0,00

0

63,6

63,60

celkom   s aktivovanými

388,3

368,0

-20,30

368,0

369,1

1,10

dlhodobo s aktivovanými

226,90

231,40

4,50

231,40

265,00

33,60

miera nezamestnanosti

miera nezamestnanosti

14,38

13,62

-0,76

13,62

13,56

-0,06

dlhodobo s aktivovanými

8,40

8,56

0,16

8,56

9,73

1,17

počet EAO

2 700,8

2 702,7

1,9

2 702,7

2 722,3

19,6

 Počet nezamestnaných za Ficovej vlády klesol o 62,5 tisíc osôb, len v tomto poklese nie sú zohľadnené osoby na aktivačných prácach, ktoré sú tiež nezamestnané. Tento pokles nezamestnanosti nie je výsledkom domácej politiky zamestnanosti, za to vďačíme súdruhom z MOP.

Aby sme mohli urobiť korektné porovnanie so situáciou počas Radičovej vlády, musíme zahrnúť do počtu nezamestnaných aj osoby na aktivačných prácach. Inak povedané celý pokles počtu nezamestnaných tvoria osoby na aktivačných prácach, ktoré myslitelia v MOP zaradili medzi pracujúcich a malý prírastok nezamestnaných.

Miera nezamestnanosti poklesla za Radičovej o 0,76 percentuálneho bodu, za Fica o 0,06 percentuálneho bodu. Obidvom vládam sa nepodarilo zastaviť rast počtu dlhodobo nezamestnaných ale rýchlejší rast vznikol za premiérovania pána Fica.

Tieto fakty som si nevymyslela.

Každý ich môže nájsť v štatistike výberových zisťovaní pracovných síl a v databázach ÚPSVaR. Napríklad analýzu vývoja zamestnanosti za druhý kvartál 2015 nájdete tu:

slovak.statistics.sk/wps/portal/ext/products/publikacie/!ut/p/b1/jY_LDoIwFEQ_qYMtD5cXo6WGNLZSxG5MF8ZgBFwYv18kbkXvbpJzZnKZZw3zfXi2l_Bohz7c3tknJzLG7Mu6hqwXGygeSWjngCoZgeMI4MsRJt-kKsvziJBpu4aqaCftVkQQ8cefAf7aX0kqRFoCWSljKCqcXRrOQfyXf2B-QuYaJmDmRV0M3ZndO-caXMULgT9MkA!!/dl4/d5/L2dJQSEvUUt3QS80SmtFL1o2X0FRUVFTTFZWMEdWMkYwSTMxRzBOVVUwMFI3/

Odporúčam prečítanie strany 4 z ktorej vyberám:

Z hľadiska stability zamestnania rast počtu pracujúcich bol opätovne spôsobený

prírastkom dočasne a príležitostne pracujúcich osôb o 30,3 % a aktivačných prác o 34,5 %.

Maškaráda o úspechu v naprávaní trendov zamestnanosti a nezamestnanosti na volebnom videu SMER-u je určená blbcom alebo fanúšikom SMER -u, ktorí rozmýšľajú srdcom alebo milujú rozumom.

Nás ostatných pán premiér a milá vláda tým nezaťažujte a neurážajte našu inteligenciu!