V júli som sa zúčastnil na diskusii, ktorá bola venovaná téme etického kódexu Slovensko.Digital. Ambíciou kódexu, ktorý kolegovia zo Slovensko.Digital prijali 1. júla, je “definovať  jednotný štandard a pravidlá správania sa členov a podporovateľov združenia Slovensko.Digital, predovšetkým v obchodnom alebo dodávateľskom vzťahu s orgánmi verejnej moci na Slovensku.” Spolu so mnou diskutovali Martina Slabejová, generálna riaditeľka Sekcie riadenia informatizácie Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu, Daniela Zemanovičová, členka Rady pre štátnu službu, Matej Stuška z O2 Slovensko a Ján Hargaš, výkonný riaditeľ Slovensko.Digital.

V prvom rade chcem poďakovať za pozvanie a možnosť zastupovať v diskusii aj hlas IT firiem z našej asociácie. Diskusia mala viacero rovín, čiastočne bola venovaná aj pôsobeniu Slovensko.Digital a aktivitám združenia, ktoré sa etického kódexu priamo netýkajú, no naznačujú, že etický kódex sa pre Slovensko.Digital stane novou komunikačnou platformou, v ktorej zakotvia svoje ciele a budúce kroky.

Moderátor ma ako predstaviteľa najväčšieho združenia firiem pôsobiacich v IT sektore na Slovensku nešetril a čelil som aj otázkam o pošramotenej povesti IT firiem či evergreene v podobe „roztopenej“ miliardy. Áno, reputácia nášho sektora a niektorých IT firiem na trhu nie je ideálna a v tomto kontexte vnímam prijatie záväzných etických pravidiel na zlepšenie podnikateľského prostredia v IT ako jednoznačne prospešný a užitočný krok. Keď to bude v mojich možnostiach, s jeho praktickou realizáciou budem nápomocný v maximálnej možnej miere. 

Etický kódex pre všetkých

Chcem však rovnako zdôrazniť, že kódex a jeho súčasné znenie má záväzný charakter výhradne pre členov Slovensko.Digital a jeho aplikácia sa nijakým spôsobom nebude vzťahovať napríklad na predstaviteľov štátu či jednotlivých orgánov verejnej moci. Hovorím to preto, lebo touto témou sa v asociácii zaoberáme dlhodobo, intenzívne a viackrát sme o nej diskutovali aj na zasadnutiach prezídia ITAS. Na základe reakcií mojich kolegov môžem prehlásiť, že aj zo strany IT firiem existuje požiadavka na prijatie obdobných pravidiel férového podnikania a ak by sme z pozície ITAS navrhli firmám prijatie podobného dokumentu trebárs aj hneď, bez problémov by sa k nemu prihlásili. Samozrejme, okrem tých firiem, ktoré už vlastný etický kódex majú (napríklad veľké nadnárodné korporácie, v ktorých sú podobné dokumenty štandardom už celé roky). V tejto súvislosti sme však zobrali do úvahy doplňujúci postoj niektorých členov prezídia ITAS - prijatie takéhoto jednostranného deklaratórneho etického kódexu by mohlo byť brané len ako formalita. 

V ITAS považujeme za dôležité nielen etické hodnoty prezentovať, ale hlavne realizovať konkrétne kroky na ich napĺňanie v praxi. Mali by sa týkať celého IT trhu, alebo aspoň prostredia štátnej informatizácie. Konkrétnym príkladom takéhoto riešenia je verejné obstarávanie informačných systémov a služieb, kde ITAS prišiel s návrhmi zvyšujúcimi prehľadnosť a profesionalitu. Konkrétne hovoríme o bezpečnom vyviazaní sa zo závislosti na dodávateľoch pri servisných zmluvách a o súťažiach návrhov pri budovaní nových informačných systémov.       

Potrebujeme spoločný postup pri zvyšovaní dôvery

Už niekoľko mesiacov sa v odbornej skupine na Úrade podpredsedu vlády pre investície a informatizáciu preberajú aj podnety ITAS, ktoré s touto témou súvisia. V nich sú obsiahnuté aj opatrenia smerujúce k najproblematickejším oblastiam verejnej informatizácie – súťažiam, zmenovým konaniam či k odovzdávaniu projektov. Tieto návrhy sú známe Úradu podpredsedu vlády, členom pracovnej skupiny z rezortov, ale aj odborným združeniam vrátane Slovensko.Digital. 

Cieľom ITAS nie je predbiehať sa v deklaratórnych krokoch, avšak na zvyšovanie dôvery zo strany verejnosti potrebujeme viac, než len PR stratégiu. Pre ITAS sú prvoradé konkrétne opatrenia, ktoré by sa mali realizovať jednak na strane zákazníkov z verejnej sféry, ako aj aj na strane IT priemyslu. Ich prijatie očakávame ešte v priebehu roka 2018 a keď nadobudnú reálne kontúry, dáme o nich určite vedieť.