Sú dva týždne po voľbách. V prvom rade chcem poďakovať všetkým ľuďom, ktorí volili niektorú zo stredopravých strán a osobitne ďakujem voličom SaS ,-) ...A nastal čas hodnotiť.

Po príchode na ministerstvo som si dal niekoľko cieľov. Prvoradým cieľom boli zmeny legislatívy:

 • zjednodušiť daňovo-odvodové zákony, prispieť k zavedeniu jednotného výberu daní a odvodov,
 • zaviesť spravodlivosť do odvodov, zrušiť neopodstatnené výnimky umožňujúce neplatenie odvodov respektíve umožňujúce neprimerané čerpanie dávok,
 • pripraviť priestor pre postupné znižovanie odvodov a zavedenie odvodového bonusu,
 • zmeniť Zákonník práce a ďalšie pracovno-právne predpisy tak, aby bolo zamestnávanie jednoduchšie a flexibilnejšie,
 • dať do poriadku predošlou vládou deformované pravidlá v druhom pilieri,
 • pripraviť trvalo udržateľný priebežný dôchodkový systém,
 • zlepšiť pomoc mladým rodinám, pokračovať v transformácií detských domovov,
 • financie určené na aktívne politiky trhu práce dostať k tým, čo ich naozaj potrebujú,
 • zmeniť systém sociálnych dávok, nerozdávať peniaze "zadarmo",
 • upratať neprehľadný a rozbitý systém kompenzácií a pomoci občanom so zmenenou pracovnou schopnosťou,
 • oživiť skomierajúci systém sociálnych služieb a urobiť poriadok s jeho financovaním.

Ďalšou úlohou bolo upratanie v eurofondoch (viď sociálne podniky), v cudzopasníkmi prelezených podriadených organizáciách (napr. Centrum vzdelávania, SIA, FSR) a na samotnom úrade ministerstva.

V júli 2010 nikto nemohol tušiť, že na to všetko budeme mať čas len 20 mesiacov, z čoho posledných 5 len v režime svietenia a kúrenia. Tu je rekapitulácia.


ZAMESTNANOSŤ A PODNIKATEĽSKÉ PROSTREDIE

Jedným z hlavných cieľov bolo zastaviť rast nezamestnanosti a vytvoriť predpoklady na vznik nových pracovných miest zmenami pracovno-právnej legislatívy, zlepšovaním podnikateľského prostredia a účinným využívaním nástrojov aktívnej politiky trhu práce. Je faktom, že napriek pokračujúcej ekonomickej kríze od júla 2010 do konca roku 2012 na Slovensku pribudlo 50-tisíc pracujúcich ľudí a živnostníkov.

Zákonník práce

Zákonník práce je ikonou našej legislatívy. Akákoľvek zmena je sledovanejšia a komentovaná viac, ako výmena trénera národného futbalového tímu. Rovnako to bolo v rokoch 2010-2011. Ešte sa ani nezačala diskusia o novej podobe Zákonníka a odborári vytiahli do ulíc. Samozrejme že nešlo o ich spokojnosť s dovtedajším rigidným Zákonníkom ale o naplnenie politického zadania. Tento zámer nebolo ťažké prečítať, napriek tomu sa museli viesť ďalšie rokovania o to filigránskejšie. Zámery sa však podarilo dotiahnuť do konca a v septembri 2011 nadobudla účinnosť veľká novela, pozitívne ovplyvňujúca podnikateľské prostredie. Novela znížila zamestnávateľom nepriame náklady na zamestnanca, čím sa zvýšili možnosti tvorby nových pracovných miest v krízovom období. Výrazne sa zvýšila flexibilita pracovnoprávnych vzťahov zavedením a zdokonalením flexikonta a konta pracovného času, zjednodušením pružného pracovného času, zavedením deleného pracovného miesta atď. Novela zrovnoprávnila postavenie zástupcov zamestnancov posilnením postavenia zamestnaneckých rád a zamestnaneckých dôverníkov a naopak odobratím neodôvodnených výhod zástupcov odborov. Ak niektorí zamestnávatelia, respektíve zamestnávateľské zväzy vyjadrili v tom čase určitú nespokojnosť, teším sa na ich reakcie po ďalšej avizovanej, tentoraz KOZ-KOVO-smeráckej novele...

Zákon o kolektívnom vyjednávaní

Už na jeseň 2010 sme zrušili princíp automatického rozširovania kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa na všetky podniky v danom odvetví.

Inšpekcia práce, BOZP

Zrušili sme povinnú pracovnú zdravotnú službu u tých zamestnávateľov, kde je minimálne riziko ohrozenia zdravia zamestnancov, znížili sme záťaž zamestnávateľov pri poskytovaní povinných rekondičných pobytov. V oblasti inšpekcie práce sme posilnili prevenciu a poradenstvo zamestnávateľom a zaviedli sme protikorupčné opatrenia.

Pomoc nezamestnaným: Projekt revitalizácie krajiny, obnova hradov

Od októbra 2010 do marca 2012 v spolupráci s miestnymi samosprávami získalo zmysluplnú prácu vyše 10-tisíc nezamestnaných pri odstraňovaní škôd po ničivých záplavách, preventívnych opatreniach a revitalizácií krajiny. Veľký záujem získal pilotný projekt obnovy kultúrneho dedičstva na Slovensku za pomoci nezamestnaných. Zatiaľ sú to dva hrady, pripravuje sa obnova ďalších štyridsiatich.

Novela zákona o službách zamestnanosti

Na dvakrát sme pripravovali zmeny, ktoré mali priniesť lepšie nastavenie systému. Na pomoc pri udržaní pracovných miest a na tvorbu nových pracovných miest je každoročne vyčlenených temer 200 miliónov Eur. Väčšia časť z ESF, menšia časť zo štátneho rozpočtu. Vyznávam zásadu, že každé euro je treba pred jeho vydaním dva-trikrát v ruke obrátiť. Preto sme chceli zrušiť, respektíve obmedziť neefektívne formy pomoci a takto získané financie dať na osvedčené a účinné príspevky na podporu zamestnanosti, ale aj na nové projekty. Prvá "riadna" novela sa už na rokovanie vlády zaradiť nestihla. Druhá, predložená v januári 2012 na skrátené legislatívne konanie, takisto nebola vládou prerokovaná. Pripravené zmeny v aktívnych politikách trhu práce tak zostali na stole...

Projekty zamestnanosti

Pre roky 2013 sme pripravili niekoľko projektov, s víziou podporiť spolu 13-tisíc nových pracovných miest. Ich realizácia zostáva na budúcu vládu a ide o tieto projekty:

 • zapojenie nezamestnaných do záchrany kultúrneho dedičstva – slovenských hradov (830 až 900 vytvorených pracovných miest v období troch rokov)
 • spolupráca pri výchove a vzdelávaní (960 prac. miest v období 22 mesiacov -  „sociálny asistent pre výchovu a vzdelávanie“ a „bezpečnostný pracovník“ na školách)
 • lokálne projekty zamestnanosti v miestnych prevádzkach pre znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie (100 miest v období 24 mesiacov)
 • národný projekt na podporu deinštitucionalizácie náhradnej starostlivosti (4070 miest na obdobie 39 mesiacov - zvýšenie udržateľnosti a podpora špecializácie profesionálnych rodičov, zvyšovanie odbornosti a prehlbovanie zručností zamestnancov detských domovov)
 • globálne granty zamerané na podporu nových pracovných miest v Banskobystrickom, Košickom a Prešovskom kraji (3 360 nových miest na obdobie 24 mesiacov - podpora zamestnávateľov, ktorí vytvoria nové pracovné miesto pre dlhodobo nezamestnaného)
 • zvýšenie dostupnosti opatrovateľskej služby prostredníctvom poukážok (3 645 nových miest na obdobie 12 mesiacov)
 • terénna sociálna práca (1 000 miest na obdobie 48 mesiacov - rozšírenie plnenia bežnej terénnej sociálnej práce v obciach s marginalizovanými rómskymi komunitami, zásadné zjednodušenie administratívnej záťaže pre prijímateľov, zníženie finančnej spoluúčasti obce)

Národná sústava povolaní

Situácia na našich školách sa pomaly blíži ku katastrofe. Každoročne si desaťtisíce absolventov nevie nájsť zodpovedajúcu prácu. Tu ide o projekt, nesmierne dôležitý pri zosúlaďovaní požiadavok trhu práce a ponukou absolventov slovenských stredných a vysokých škôl. V súčasnosti pokračuje jeho tretia - posledná etapa.


SOCIÁLNE POISTENIE, DôCHODKOVÁ REFORMA

Jednoduchší a spravodlivý odvodový systém s perspektívou znižovania odvodového zaťaženia práce. Trvalo udržateľný dôchodkový systém. Náprava chýb predošlej vlády v dôchodkovom sporení na prospech sporiteľov a ich budúcich dôchodkov. ...Z týchto plánov sa kvôli predčasným voľbám podarilo splniť len časť.

Zákon o sociálnom poistení

Ešte koncom roka 2010 sa podarilo zrušiť časť nesystémových výnimiek pri platení poistného. Spravodlivo sme nastavili predčasné starobné dôchodky a neskôr i systém dobrovoľného poistenia. Zlepšili sa legislatívne podmienky pre úspešnejší výber poistného a vymáhanie pohľadávok. Aj preto sme mohli predĺžiť a dva roky po sebe i zvýšiť materské.

Fungujúca Sociálna poisťovňa

Vďaka vyššie uvedeným legislatívnym zmenám ale i opatreniam, ktoré zaviedol nový generálny riaditeľ Lopatka, sa poisťovňa zmenila na efektívne pracujúcu, proklientsky orientovanú inštitúciu s vysokou úspešnosťou výberu poistného, zodpovedne hospodáriacu s prostriedkami občanov SR.

Druhý pilier

Presadili sme rozsiahlu novelu zákona. Medzi najvýznamnejšie zmeny na prospech sporiteľov patria ponechanie garancií len v jednom fonde, vznik nového indexového fondu s veľmi nízkymi poplatkami, možnosť rozdelenia úspor do dvoch fondov, automatický vstup pre mladých a nové možnosti investovania (kvôli nezmyselným garanciám vo všetkých fondoch, ktoré zaviedla bývala Ficova vláda, stratili sporitelia na výnosoch cca. 150 miliónov eur). Tu si neodpustím poznámku, že silnejším súperom než opozícia boli v tomto procese správcovské spoločnosti. Svojim lobbingom v médiách i u časti koaličných partnerov spôsobili, že potrebné zmeny sa nám síce podarilo presadiť - ale so značným oneskorením... Ak teraz DSS-ky tlieskajú avizovaným zámerom nastupujúcej vlády, znova dokazujú že im ide len o svoje lacné zisky. Uvidíme dokedy...

Virtuálna DSS

Päť rokov by mal trvať projekt ministerstva práce v spolupráci s Univerzitou Mateja Bela v Banskej Bystrici. Tento projekt zvýši informovanosť sporiteľov o druhom pilieri, o možnostiach investovania a mal by byť i motivátorom reálnych DSS k dosahovaniu čo najvyšších výnosov pri zachovaní bezpečnosti majetku sporiteľov. Virtuálna DSS zároveň umožní objektívne simulovanie dopadov zmien legislatívy. Som úprimne zvedavý, dokedy sa tento projekt po nástupe nového vedenia rezortu podarí udržať pri živote. Znova to bude o lobbingu správcovských spoločností, ktorým tento síce len virtuálny ale z pohľadu verejnej mienky silný konkurent môže dobre zavariť. Teším sa na argumenty o zbytočnosti tohto projektu a o tom, aký je "drahý". Veď tých dvetisícpäťsto eur mesačne, ktoré bude stáť prevádzka virtuálnej DSS, je "neuveriteľne veľa" oproti cca 2 mil. eur, ktoré od sporiteľov každý mesiac zinkasujú správcovské spoločnosti.

Daňovo-odvodová reforma

Mala zjednodušiť a sprehľadniť daňovo-odvodový systém. Bola by dôležitým krokom k úspešnému zavedeniu jednotného výberu daní, cla a odvodov a následnému zníženiu odvodového zaťaženia. Zároveň by znamenala významné zníženie administratívnych nákladov nielen na strane štátu ale aj zamestnávateľov a živnostníkov. Čas ukázal, že sme urobili chybu, keď sme otvorene hovorili o zámeroch ešte predtým, ako bolo všetko pripravené a vyladené. Za seba však poviem, že trpezlivé rokovania na pôde ministerstva práce na jeseň 2011 so zástupcami živnostníkov viedli ku kompromisu aj pri probléme paušálnych výdavkov a tým i k finálnemu schváleniu reformy v parlamente. Môžu to potvrdiť zástupcovia živnostníkov pani Kromerová, páni Čižmárik, Gottschall a Sirotka a zástupcovia umelcov pani Brezovská a pán Švoňavský. Dohoda na predčasných voľbách však reformu zastavila. Je to škoda, zároveň sme mali pripravené a mohli sa tak urobiť dôležité systémové zmeny aj v prvom dôchodkovom pilieri...


MLADÉ RODINY

V zhode s programovým vyhlásením vlády sme predĺžili a zvýšili materskú a napriek šetreniu v štátnom rozpočte tak zlepšili finančnú situáciu mladých rodín. K zosúlaďovaniu rodinného a pracovného života prispeli zmeny v Zákonníku práce.

Zmeny v rodičovskom príspevku

Tak rýchlo, ako sa dalo, sme presadili zrušenie nezmyselného zákazu súbehu príspevku a pracovnej činnosti.  Zaviedli sme zvýšený príspevok pre dvojičky, či trojičky. Zvýšili sme príspevok na starostlivosť o dieťa zo 164 € až na 230 € mesačne.

Materské

MPSVR SR dvakrát zvýšilo materskú dávku, najskôr z 55 % denného vymeriavacieho základu na 60 % a od januára 2012 až na 65 % DVZ. V praxi to znamená, že mamička, ktorá zarábala minimálnu mzdu, získa navyše 16 € mesačne, mamička s príjmom vo výške priemernej mzdy získa 40 € mesačne a mamička s predchádzajúcim príjmom 1000 € získa naviac až 100 € mesačne.  Zároveň sa materská dovolenka predĺžila z 28 týždňov na 34. Nárok na plnú materskú získali aj náhradní rodičia. Predĺžila sa ochranná lehota pre tehotné ženy z 6 na 8 mesiacov. Každá žena, ktorá príde o zamestnanie v priebehu tehotenstva, tak pri splnení ostatných podmienok má nárok na materskú.

Vyššia dávka v nezamestnanosti pre rodičov

Do roku 2011 platilo, že ak rodič po návrate z rodičovskej dovolenky prišiel o prácu, dávka v nezamestnanosti sa mu vypočítala z minimálnej mzdy. My sme presadili zmenu: po novom sa dávka spravodlivejšie vypočíta zo mzdy, ktorú rodič poberal pred nástupom na rodičovskú dovolenku.

Zákonník práce

V Zákonníku práce sme zlepšili sme ochranu rodiča po návrate z materskej alebo rodičovskej dovolenky a  ochranu tehotnej ženy počas skúšobnej doby (takisto matky do konca 9 mesiaca po pôrode a dojčiacej ženy). Umožnili sme rozložiť si rodičovskú dovolenku na dlhšie obdobie.  A zaviedli sme delené pracovné miesta.


DÔCHODCOVIA

Škoda, kvôli nedohode v koalícií sa nám nepodarilo zmeniť valorizáciu dôchodkov na prospech dôchodcov s podpriemernými príjmami. Dôchodky sa tak v rokoch 2011 i 2012 valorizovali podľa pravidiel platných od roka 2005. Ako sa ukazuje, náš zámer o sociálne spravodlivejšej valorizácií naplní prichádzajúca vláda.

Vianočný príspevok

Po novom sa pre každého dôchodcu, ktorý spĺňa podmienky pre priznanie príspevku, vypočíta jeho vlastný vianočný príspevok podľa spravodlivejšieho vzorca. Osobne si však myslím, že 65 miliónov, ktorá idú každoročne na vianočný príspevok, by dôchodcovia mali dostávať adresne - najmä na úhradu nimi čerpaných sociálnych služieb. Presadiť takéto riešenie v koalícií však reálne nebolo možné.

Sociálne služby

MPSVR SR intenzívne pripravovalo veľkú novelu zákona o sociálnych službách. Tá mala riešiť ich financovanie tak, aby bol systém trvalo udržateľný a zvýšila sa dostupnosť služieb. Pripravovali sme viaczdrojový systém financovania (štát, samospráva, zdravotné poisťovne, klient a v budúcnosti osobitné pripoistenie). Náročné rokovania s ministerstvom financií boli prerušené predčasnými voľbami. Preto MPSVR SR predložilo aspoň malú novelu, ktorá pomôže zariadeniam sociálnych služieb prežiť rok 2012. Okrem nej už v marci 2011 napravilo MPSVR SR chybu predošlého vedenia rezortu a upravilo právo klienta na výber poskytovateľa sociálnej služby v súvislosti s nálezom Ústavného súdu. Som zvedavý na šikovnosť našich nástupcov, aký pokrok dosiahnu pri riešení jedného z najväčších problémov v rezorte.

Dotácia pre zariadenia sociálnych služieb

Na preklenutie kritického začiatku roka 2012 do účinnosti novely zákona schválila vláda zariadeniam sociálnych služieb dotáciu 2,3 milióna €.


OBČANIA SO ZMENENOU PRACOVNOU SCHOPNOSŤOU

Napriek ťažkej situácií v štátnom rozpočte sa nám v polovici roku 2011 podarilo aspoň čiastočne splniť požiadavky ľudí so zmenenou pracovnou schopnosťou a zvýšiť príspevky na opatrovanie a na osobnú asistenciu.

Zvýšenie ochrany príjmu

Pri peňažnom príspevku na opatrovanie sa od júla 2011 zvýšila hranica ochrany príjmu opatrovanej fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím z 1,3-násobku sumy životného minima pre jednu plnoletú osobu na 1,4-násobok tejto sumy (konkrétne ide o zvýšenie hranice z 240 eur na 259 eur). Pri peňažnom príspevku na osobnú asistenciu sa zvýšila hranica ochrany príjmu z 3-násobku na 4-násobok uvedenej sumy (zvýšenie zo sumy 556,14 eur na 741,52 eur mesačne). Znamená to, že oproti minulosti sa výška príspevkov kráti menej.

Osobná asistencia

Peňažný príspevok na osobnú asistenciu môžu rodinní príslušníci získať aj za tie hodiny osobnej asistencie, počas ktorých vykonajú tlmočenie alebo vybrané činnosti intímneho charakteru (napr. pomoc pri vstávaní, hygiene, obliekaní, podávaní liekov, pri akútnom ochorení), a to v ročnom rozsahu hodín osobnej asistencie určenom v posudku, najviac 1460 hodín ročne. Zjednodušili sa výkazy o počte vykonaných hodín asistencie a jednoduchšie je aj získanie parkovacieho preukazu pre ZŤP.

Zjednodušenie posudkového konania

MPSVR SR vypracovalo návrh zmeny legislatívy, ktorej prijatie by znamenalo úľavu pre 400-tisíc seniorov a ZŤP občanov – dnešné 4 rôzne druhy posudkov by nahradil jeden (návrh prešiel vnútorným pripomienkovým konaním, zákon by mohol platiť od januára 2013). Ďalší osud tejto zmeny má v rukách nové vedenie rezortu.


DÁVKY V HMOTNEJ NÚDZI

Tu sa žiaľ naplno prejavil nedostatok času. Napriek tomu že sme pripravili dva zásadne nové zákony a legislatívny zámer nového zákona o sociálne vylúčených spoločenstvách, ani jeden z týchto očakávaných a potrebných zákonov sa napokon nedostal ani na rokovanie vlády.

Zákon o pomoci v hmotnej núdzi

Pripravili sme úplne nový zákon, ktorý nastavuje sociálne dávky tak, aby si občan zaslúžil dávku svojou aktivitou. Mohli sme tým napraviť dnešný pokrivený systém, kedy sa poberateľom dávok viac oplatí využívať pomoc štátu, ako riadne pracovať.  Vláda však tento hotový zákon už neprerokovala. Tu sa bohužiaľ naplno prejavili rozdielne názory a postoje medzi jednotlivými členmi vlády. Rozpory a rozdielne postoje neboli len pri Eurovale, kauzách ako "daňový úrad", "platinové sitká", "predsedníčka FNM" alebo "nový systém na finančnej správe" - ale aj pri takých "maličkostiach" ako názor na mieru "sociálnosti" pri navrhovaných zmenách v sociálnych dávkach.

Zákon o príspevku na bývanie

Takisto hotový zákon, ktorý úzko súvisí s novým zákonom o pomoci v hmotnej núdzi. Vylepšil by systém tak, aby príspevok na bývanie bol spravodlivejší a prehľadnejší a získalo by ho viac občanov. Rovnako však už nebol zaradený na rokovanie vlády.

Sociálne vylúčené spoločenstvá

Vypracovali sme tiež vecný zámer zákona komplexne riešiaci problematiku sociálne vylúčených spoločenstiev naprieč všetkými rezortmi, ocenila ho aj Rada Európy pre ľudské práva. Znova: nebol zaradený na rokovanie vlády a  zostáva pripravený pre nové vedenie rezortu.

Projekt E-pay kariet

MPSVR SR vypracovalo pilotný projekt, ktorý by naučil poberateľov štátnych dávok rozumne hospodáriť s financiami a pomohol by eliminovať úžeru. Záujem o zapojenie do projektu prejavuje stále viac obcí. Pokračuje verejné obstarávanie na dodávateľa systému.


DETI A DETSKÉ DOMOVY

Novela zákona o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele

Detské domovy sú vďaka schválenej zmene legislatívy povinné umiestňovať do profesionálnych rodín deti mladšie, ako šesť rokov. Novela zvyšuje pripravenosť profesionálnych rodičov, ale aj mladých dospelých opúšťajúcich detský domov.

Striedavá starostlivosť

Právo dieťaťa na oboch rodičov – teda presadzovanie striedavej starostlivosti o dieťa pri rozvode rodičov bolo doteraz skôr na papieri, ako v praxi. Zamestnanci úradov práce preto dostali pokyn uvažovať o striedavej starostlivosti ako o prvej možnej variante riešenia starostlivosti o deti pri rozvode rodičov. MPSVR SR zorganizovalo viacero konferencií a odborných diskusií na túto tému - aj za účasti Ligy otcov.

Profesionálni rodičia

Od marca 2012 sme zmenili vyhlášku k zákonu o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele, ktorá znižuje byrokratické zaťaženie profesionálnych rodičov. Vyhláška tiež sprehľadňuje financovanie tejto starostlivosti. Vďaka prijatým opatreniam majú profesionálni rodičia viac času na deti.

Týrané deti

Úradom práce bol koncom novembra 2011 doručený jednotný pokyn generálneho riaditeľa ústredia práce, ako majú sociálni pracovníci postupovať pri odhaľovaní prípadov týraných detí a akú pomoc im majú poskytnúť. Vďaka tomu by mal byť eliminovaný počet prípadov, kedy sa pomoci týraným deťom dostalo neskoro.

Prázdniny pre deti z detských domovov

MPSVR SR umožnilo deťom z detských domovov z celého Slovenska tráviť zimné i letné prázdniny v zariadeniach patriacich vláde SR (Častá – Papiernička) a rezortu práce (Malá Lučivná) za veľmi výhodných podmienok.


EUROFONDY

MPSVR SR muselo vyvinúť enormné úsilie, aby získalo späť stratenú dôveru Európskej komisie (EK). Zlý obraz o Slovensku v oblasti čerpania eurofondov bol výsledkom mnohých pochybení spôsobených bývalým vedením za čias exministerky Tomanovej...

Výsledky auditu EK, ktorý kontroloval projekty odsúhlasené Vierou Tomanovou znamenali pre Slovensko trest v podobe zastavených platieb z Európskej komisie v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia, a hrozbu pokuty vo výške 78 mil. eur. Nám sa vďaka prijatým opatreniam podarilo obnoviť platby na operačný program, znížiť hroziacu pokutu na 5 mil. eur, ktoré navyše ostávajú na Slovensku a môžu sa použiť na zmysluplné projekty.

Vďaka prijatým opatreniam EK zvýšila rating operačného programu zo známky 3 na 2. A v roku 2011 uviedla „watch-dogová“ organizácia Priatelia Zeme – CEPA urobené zmeny v OPZaSI ako príklad dobrej praxe, transparentnosti a otvorenosti.

Zaviedli sme nové kontrolné mechanizmy:

 • bolo vytvorené reálne výkladové stanovisko pre efektívnosť a hospodárnosť personálnych výdavkov (tzv. „limity“), ktoré je postavené na štatistických údajoch cien obvyklých na trhu v SR
 • zaviedli sme systém kontroly tzv. analytických materiálov prostredníctvom komisie, ktorá vznikla v máji 2011 a od svojho vzniku posudzovala 62 dokumentov. Prijímatelia za tieto dokumenty požadovali cenu 560 400,80 €, rozhodnutiami Komisie bola táto suma skrátená na 27 918,76 € (teda približne o 95%...)
 • akékoľvek zákazky spolufinancované z prostriedkov OP ZaSI prevyšujúce sumu 1000 € musia byť zverejnené v centrálnej databáze vytvorenej na tento účel
 • losovanie hodnotiteľov projektov je zaznamenávané na video a záznam je na požiadanie dostupný, losovanie prebieha za prítomnosti zástupcov EK a MVO
 • bola zverejnená mapa projektov  podporených z prostriedkov OP ZaSI, kde sú údaje o výške podpory, obsahu projektu ako i o prijímateľovi
 • boli prehodnotené a znížené rozpočty národných projektov a bolo mimoriadne ukončených 124 dopytovo - orientovaných projektov (hodnota 65,4 mil.€, väčšina bola neoprávnene zazmluvnená)


CHOD REZORTU

Alebo šetrenie v praxi...

Od júla 2010 doteraz sme znížili počet zamestnancov ministerstva o vyše 15%. K 1.3.2012 malo ministerstvo 383 zamestnancov.

Pred takmer dvoma rokmi bol počet starobných dôchodcov, ktorí pracovali na ministerstve 53, dnes je to len 32. Väčšina z nich odišla na základe vzájomnej dohody.

Značné úspory sa dosiahli prehodnotením existujúcich zmlúv uzatvorených bývalým vedením - 18 zmlúv bolo zrušených, u ďalších boli vyjednané zľavy. Takto sme ušetrili cca 5,3 milióna eur.

Za transparentné verejné obstarávania a využívanie elektronických aukcií ministerstvo práce získalo medzinárodné ocenenie. Zverejňovali sa zmluvy a faktúry aj nad rámec zákona a rozhodnutí vlády (napr. aj zákazky s nízkou hodnotou). Bolo podaných 12 trestných oznámení. Prijali sme Akčný plán boja proti korupcii. Pre zvýšenie transparentnosti verejného obstarávania sme na príslušnom odbore zamestnali držiteľku ocenenia „Biela vrana“.

Zefektívnenie chodu úradu a nastavenie procesov

Pred dvoma rokmi mnohé procesy fungovali viac živelne, než organizovane, čo malo zásadný vplyv na efektivitu práce. V minulosti absentovala prehľadná evidencia zmlúv, pohľadávok, evidencia majetku. Nové vedenie procesy postupne nastavovalo, popisovalo, prijímalo potrebné interné predpisy a staré dávalo do súladu so zákonmi. Spustili sme implementáciu modelu kvality CAF.


DOBROVOĽNÍCTVO A ĎALŠIE AKTIVITY

Na ministerstve sme pripravili množstvo aktivít dobročinného charakteru, ktoré sa stretli s veľkým ohlasom.

Odbery krvi mobilnou jednotkou priamo na úrade ministerstva sa pre veľký záujem stali pravidelnými.  Veľký ohlas vyvolala aj zbierka kníh pre domovy dôchodcov – vďaka nej sa výrazne rozrástla knižnica zariadenia pre seniorov v Dolnom Kubíne. Počas dní dobrovoľníctva sa zamestnanci úradu rozhodli zobrať na prechádzku Bratislavou imobilných seniorov. Organizovali sme tiež zbierku šatstva pre sociálne odkázaných, zbierku školských potrieb pre deti zo sociálne slabších rodín, či zbierku hračiek a športových potrieb pre deti v utečeneckých táboroch. Veľký úspech mali i vianočné trhy chránených dielní v priestoroch ministerstva, ktoré takisto už začínajú mať charakter pravidelnej akcie. Dva roky za sebou sme na Mikuláša navštevovali deti v detských domovoch...

Snažili sme sa byť úradom pre občanov, preto sme zorganizovali bezplatné školenia po celom Slovensku k dôležitým zmenám v sociálnom poistení (január 2011) a k novele Zákonníka práce (jeseň 2011). Dva roky po sebe sa konali aj bezplatné semináre k zmenám v zákone o sociálnych službách.

Podporovali sme veľtrhy práce (Profesia days, Národné dni kariéry). Oceňovali sme zamestnávateľov ústretových k rodine, aby sme motivovali aj ostatné firmy vytvárať pre zamestnancov také pracovné podmienky, ktoré zvyšujú šancu rodičov malých detí zamestnať sa a udržať si svoju prácu. Zorganizovali sme viacero medzinárodných konferencií k aktuálnym témam – Zákonník práce, zvyšovanie zamestnanosti, aktívne starnutie a ďalšie...

A 4. apríla 2012 odovzdávame štafetu novej vláde.