K napísaniu tohto blogu ma primäl článok Táni Lichnerovej v najnovšom TREND-e (s. 60-61), založenom na ostatnej štúdii Ľuboša Pástora, v ktorom mi chýbalo teoretické prepojenie medzi dlhodobým vývojom akciových trhov a reálnou ekonomikou.

Vlastníctvo akcie je de facto (čiastkové) právo na ziskovosť firmy. Hodnota akcie je teda rovná hodnote tohto nároku na budúci tok príjmov.

Cena akcie tak odráža diskontovanú hodnotu očakávaných výnosov z vlastníctva časti tej či onej firmy. Diskontovanú preto, lebo 100 eur tento rok si dnes ceníme viac ako 100 eur v roku 2020. Najdôležitejšia pre cenu akcií je tak očakávaná ziskovosť v krátkodobom horizonte, menej dôležitá je už ziskovosť v ďalekej budúcnosti.

(Firma sama o sebe je len množinou vzťahov medzi jednotlivcami s účelom tvoriť zisk - premieňať menej cenné vstupy na predajné cennejšie výstupy. Hodnota firmy teda môže byť ľahko blízka nule, ak sa jej tento účel nedarí napĺňať.)

Keďže ziskovosť v ekonomike je volatilnejšia veličina ako celková produkcia (HDP), volatilnejšie sú aj ceny akcií. Práve toto pozorovanie však dodáva analytikom sebavedomie predpovedať ďalší relatívne silný rast akciových trhov po odznení súčasnej krízy (ziskovosti).

V dlhodobej perspektíve reálna ziskovosť závisí od reálneho rastu ekonomiky, t.j. zefektívňovania výroby všetkých účastníkov trhu. Čím produktívnejšie budú všetky časti hospodárstva, včítane našej vlastnej firmy či štátu, tým väčšiu výmennú hodnotu bude mať vlastníctvo jednej priemernej akcie.

Predikcie dlhodobého vývoja akciových trhov by som preto smeroval od historickej analýzy skôr k úvahám o potenciálnom raste HDP na hlavu, vývoji podielu produktívneho obyvateľstva, vplyvu globálneho otepľovania (ktoré spomína aj sám Pástor, s. 62) a pod.