Letošní slovenské prezidentské volby (ostatně, jako každé volby) opět do jisté míry zintenzivnily debaty a úvahy nad podstatou, účelem a přiměřeností volebního práva.
I v mém případě toto téma prezidentské volby znovu „oživily" - tedy abych byl přesný - přemýšlel jsem, jakožto osoba bez jakéhokoli volebního práva v SR (která zde ale žije, pracuje a navíc založila rodinu), proč je vlastně volební právo (tím zde a dále v textu míním především právo aktivní - tzn. právo volit) v SR a samozřejmě i mnoha jiných zemí vymezeno (či spíše omezeno) jen a pouze občanstvím, případně trvalým pobytem - v případě SR následujícím způsobem (budu citovat tři hlavní direktivy):

1) odst. 1. čl. 30 Ústavy SR

Občania majú právo zúčastňovať sa na správe verejných vecí priamo alebo slobodnou voľbou svojich zástupcov. Cudzinci s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky majú právo voliť a byť volení do orgánov samosprávy obcí a do orgánov samosprávy vyšších územných celkov.

2) § 2 odst. 1 zákona č. 333/2004 o voľbách do NR SR
 
Právo voliť do Národnej rady Slovenskej republiky (ďalej len "právo voliť") má každý občan Slovenskej republiky, ktorý najneskôr v deň volieb dovŕšil 18 rokov veku (ďalej len "volič").
/ zde ještě podotýkám, že na právo volit do NR SR je samostatným zákonem navázáno právo hlasovat v referendu /

3) § 1 odst. 2 zákona č. 46/1999 o volbe prezidenta SR

Právo voliť prezidenta Slovenskej republiky (ďalej len "prezident") majú občania Slovenskej republiky, ktorí v deň voľby dovŕšili 18 rokov veku a zdržiavajú sa v deň voľby na území Slovenskej republiky (ďalej len "oprávnený volič").
/ a tímto se podle § 33 vymezuje i právo hlasovat o odvolání prezidenta /

Připusťme - pokud podstatu státu vymezujeme občanem a podstatu samosprávného celku zase dlouhodobým rezidentem, je to logické. Ale co ekonomický aspekt celé věci? Ten jakoby zde zcela chyběl.

Vraťme se znovu ke znění Ústavy SR - „...zúčastňovať sa na správe verejných vecí...", a to nepřímo. O tomto je přeci aktivní volební právo.
Je o nepřímé participaci na hospodaření, resp. hospodářství státu a „spravovať veci verejné" (přímo i nepřímo) přeci znamená zajišťovat, aby daná několikamilionová skupina lidí (kterou nazýváme státem) po všech stránkách, a především po té ekonomické, fungovala - tedy především zajišťovat, aby zde docházelo ke tvorbě, výměně a spotřebě hodnot (jedno jestli hmotných či nehmotných) za účelem dosažení požadované životní úrovně a požadovaného způsobu života obyvatelstva.
A tady se již pomalu začíná ztrácet princip občana, resp. rezidenta a začíná se nám rýsovat princip ekonomicky aktivní osoby (mj. rezidenta daňového) - rozdíl mezi nimi může být značný.

Stát je ekonomickou jednotkou stejně jako např. firma - určitá ekonomická pravidla se liší, ale základní principy jsou identické.
Jedním s těchto identických principů je nutná přítomnost základních výrobních faktorů a v prvé řadě nutná existence kapitálu (především ve formě finančních zdrojů). Jinak řečeno - aby stát mohl fungovat potřebuje v prvé řadě finanční zdroje. A primárním finančním zdrojem státu byly, jsou, budou daně a odvody.
Ale co se týče daní a odvodů, tato povinnost (na rozdíl od volebního práva) občanstvím ani trvalým pobytem omezena není - je (ve valné většině) vymezena lokalitou a dobou ekonomické aktivity dané osoby (resp. je vymezena bilaterálními smlouvami, které má rezidenční stát uzavřeny se státem občansko příslušným - např. smlouvou o zamezení dvojího zdanění)

Získání občanství je konkrétně v SR běh na dlouhou trať (může trvat až 8 let) a je podmíněno předchozím získáním trvalého pobytu (což také není okamžité ani samozřejmé) a někdy je navíc obojí podmíněno „blahovůlí" státních orgánů (takže klidně mluvme i o horizontu delším 10-ti let).
Oproti tomu povinnost platit zde daně a odvody vzniká okamžikem zahájení ekonomické činnosti (pokud výše zmíněné mezistátní smlouvy neurčí jinak).

Shrnuto a podtrženo - vzniká paradoxní situace -
Osoba bez slovenského státního občanství a bez trvalého pobytu na území SR, která ale na území SR žije a je ekonomicky aktivní (vykonává zde hospodářskou činnost - pracuje, podniká - čímž mj. přináší i know-how), která tedy za prvé přispívá na fungování státu tvorbou hodnot a za druhé (a to je hlavní) má POVINNOST fungování státu financovat (poskytovat státu kapitál), nemá ABSOLUTNĚ ŽÁDNÉ PRÁVO a možnost, přímo či nepřímo rozhodovat o současném či budoucím nakládání s tímto kapitálem, ani se jinak na správě a fungování tohoto státu účastnit.
A nemusím snad ani připomínat, že ono "poskytování kapitálu" (v mnoha případech v nezanedbatelné výši) je dvojí - přímé, tj. daně a odvody odvozeny z hrubé mzdy a nepřímé, tj. odvody placené zaměstnavatelem, které spolu s hrubou mzdou tvoří celkovou cenu práce .

Prakticky promítnuto - osoba, která na Slovensku (a jak už hned na začátku zaznělo - i v mnoha jiných státech) řádně pracuje, financuje stát ve formě daní a odvodů, a která mnohdy navíc řádně živí a vychovává rodinu, s úmyslem v tomto všem trvale pokračovat, je z hlediska volebního práva naprostý "Untermensch", který nesahá ani po kotníky např. alkoholikovi, žijícímu ze sociálních dávek a neplatícímu alimenty na děti, který se ale stal občanem svým narozením (tímto v žádném případě nezpochybňuji právo onoho teoretického alkoholika volit, ani v žádném případě neobhajuji redukci volebního práva, jen poukazuji na nelogičnost situace).

Tedy abych to celé shrnul - 
V žádném případě nechci ani v žádném případě neobhajuji jakékoli omezování volebního práva na základě inteligence, vzdělání, majetku, pohlaví, vysokého věku etc. - jakýkoli plnoletý, svéprávný a svobodný občan má podle mého názoru nezpochybnitelné právo volit si podle vlastního úsudku své zástupce, resp. své "správce věcí společných", jelikož význam vlastního úsudku prostě nelze - jakožto věc subjektivní - podle žádných (ani těch nejlogičtějších a objektivních) kriterií diversifikovat či vážit.
Mé stanovisko je jiné - volební právo neredukujme ale naopak rozšiřujme (a opět - nemluvím pouze o Slovensku) - připadá mi logické a spravedlivé rozšířit volební právo na osoby dlouhodobě ekonomicky aktivní v rámci daného státu a to bez ohledu na občanství či rezidenturu. Podle mého názoru - který jsem se v textu výše snažil vyargumentovat - by fyzická osoba, která je v daném státě ekonomicky aktivní minimálně po dobu 2-3 let, řádně platí daně a odvody a pokud existuje reálný předpoklad, že v tomto stavu hodlá setrvat (např. na základě udělení dlouhodbého pracovního víza, existence pracovní smlouvy na dobu neurčitou, založení rodiny s občanem daného státu etc.) by měla mít právo aspoň participovat na správě věcí veřejných, ergo, měla by disponovat aktivním volebním právem. A to - respektujíce i občanský aspekt volebního práva - při zachování volebního práva v jeho "domovském" státě v nezměněné / neredukované podobě.

A na úplny závěr bych rád uvedl, že jsem si vědom citlivosti a diskutabilnosti tématu volebního práva a že lze jen velmi těžko (a momentálně snad neexistuje jediná osoba na světě která to dokáže) definovat, který pohled na věc je ten logický a oprávněný, či jaký stav je ten "best and final".
Ale co je jednoznačné - toto je jedno z témat, které je nutno udržovat živé, diskutovat, přehodnocovat a optimalizovat. Prostě ve finále (v budoucnu) v něm náležitě zkombinovat všechny relevantní aspekty - mj. i ten ekonomický.

Dejte mi právo volit – zaplatil jsem si ho

Zdroj: Hlasuj za tento článok na vybrali.sme.sk