Podľa § 11 ods. 8 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov:

„(8) Nezdaniteľnou časťou základu dane je do 31. decembra 2016 aj suma preukázateľne zaplatených dobrovoľných príspevkov na starobné dôchodkové sporenie, a to najviac do výšky 2 % zo základu dane (čiastkového základu dane) zisteného z príjmov podľa § 5 alebo podľa § 6 ods. 1 a 2 alebo zo súčtu čiastkových základov dane z týchto príjmov. Suma podľa prvej vety nesmie presiahnuť výšku 2 % zo 60-násobku priemernej mesačnej mzdy v hospodárstve Slovenskej republiky zistenej Štatistickým úradom Slovenskej republiky za kalendárny rok, ktorý dva roky predchádza kalendárnemu roku, za ktorý sa zisťuje základ dane.“

Novinkou platnou od roka 2013 (pozor, len do roka 2016) je skutočnosť, že daňovník si môže znížiť základ dane aj o sumu preukázateľne zaplatených dobrovoľných príspevkov na starobné dôchodkové sporenie (tzv. „druhý pilier“, a to najviac do výšky 2 % zo základu dane (čiastkového základu dane) zisteného z príjmov podľa § 5 alebo podľa § 6 ods. 1 a 2 alebo zo súčtu čiastkových základov dane z týchto príjmov.

Táto suma nesmie presiahnuť výšku 2 % zo 60-násobku priemernej mesačnej mzdy v hospodárstve Slovenskej republiky zistenej Štatistickým úradom Slovenskej republiky v kalendárnom roku, ktorý dva roky predchádza kalendárnemu roku, za ktorý sa zisťuje základ dane. Pre rok 2013 to znamená ohraničenie vo výške 2% zo 60 x 786 = 2% z 47160 = 943,20 eura.

Pre uplatnenie tejto výhody je rozhodujúce, akú sumu dobrovoľných príspevkov na starobné dôchodkové sporenie zaplatil daňovník v čase od 1.1.2013 do 31.12.2013. Pritom nie je podstatné, či sa príspevky platili pravidelne – napr. každý mesiac zrážkou zo mzdy – alebo niekoľkými platbami, či dokonca jednorazovo, napr. tesne pred koncom roka.

Uplatniť si môže sumu najviac vo výške 2% zo základu dane. Pozor, nie 2% z (hrubého) príjmu, ale zo základu dane – základom dane je u zamestnanca rozdiel medzi príjmami a jeho odvodmi, pri príjmoch podľa § 6 ods. 1 a 2 je základom dane rozdiel medzi príjmami a výdavkami. Zároveň uplatnená suma za rok 2013 nemôže byť vyššia ako 943,20 eura.

...

Príklad

Pán Adam je živnostníkom a je sporiteľom v druhom dôchodkovom pilieri. Za rok 2013 si zaplatí dobrovoľné príspevky na starobné dôchodkové sporenie každý mesiac po 20 €, spolu 240 €.

Jeho základ dane v daňovom priznaní (§ 6 ods. 1 zákona) za rok 2013 dosiahne sumu 10000 €.

Pán Adam si zníži základ dane o sumu zaplatených dobrovoľných príspevkov na starobné dôchodkové sporenie vo výške 200 €.

A to preto, lebo výška tejto nezd. časti je obmedzená ako 2% z jeho základu dane, 2% z 10000 € = 200 €.

Príklad

Pani Alica je zamestnankyňa. Od júna 2013 sa rozhodne platiť dobrovoľné príspevky na starobné dôchodkové sporenie, so zamestnávateľom sa dohodne na zrážaní týchto príspevkov z čistej mzdy. So správcovskou spoločnosťou sa dohodne na výške príspevku 15 eur mesačne s možnosťou mimoriadnych príspevkov.

Od júna do decembra 2013 zamestnávateľ pani Alici strhne a odvedie na jej dôchodkový účet dobrovoľné príspevky v celkovej výške 7 x 15 = 105 eur. Pred koncom roka 2013 si pani Alica nechá v mzdovej učtárni vyčísliť predbežný základ dane v zamestnaní za rok 2013 a zistí, že to bude suma 8000 eur. Od základu dane si tak môže odpočítať sumu 2% z 800 eur = 160 eur. Aby pani Alica „naplno“ využila daňové zvýhodnenie, ešte pred 31.12.2013 sama zaplatí sumu 55 eur ako dobrovoľný príspevok na starobné dôchodkové sporenie formou mimoriadneho vkladu.

*****

Všetky ukážky z knihy "Daňové a odvodové tipy II. (2013)" na blogu

Daňové a odvodové tipy II. na webe

Stránka fanúšikov "Daňových a odvodových tipov" na facebooku

Knihu si môžete výhodne objednať emailom na [email protected]