Podľa § 11 ods. 1 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov sa základ dane (čiastkový základ dane) zistený z príjmov podľa § 5 alebo § 6 ods. 1 a 2 alebo súčet čiastkových základov dane z týchto príjmov za rok 2013 znižuje o nezdaniteľné časti základu dane uvedené v § 11 ods. 2 (nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka), ods. 3 (nezdaniteľná časť základu dane na manželku - manžela) a ods. 8 (suma preukázateľne zaplatených dobrovoľných príspevkov na starobné dôchodkové sporenie – II. pilier). Pre väčšinu daňovníkov to znamená legálnu možnosť zníženia dane z príjmov, ktorú by vo vlastnom záujme mali naplno využiť.

Pozor, už niekoľko rokov nie je možné uplatniť si nezdaniteľné časti pri príjmoch iných, ako sú príjmy zo závislej činnosti (§ 5 zákona) a príjmy z podnikania a inej samostatnej zárobkovej činnosti (§ 6 ods. 1 a 2 zákona). Nezdaniteľné časti si tak nemôže uplatniť daňovník pri príjmoch z prenájmu (§ 6 ods. 3 zákona), pri príjmoch z použitia diela a použitia umeleckého výkonu (tantiémy, § 6 ods. 4 zákona) ani pri príjmoch z kapitálového majetku a ostatných príjmoch (§ 7 a 8 zákona). Nezdaniteľné časti nie je možné odpočítať ani pri zdanení príjmov zrážkovou daňou (§ 43 zákona).

NEZDANITEĽNÁ ČASŤ ZÁKLADU DANE NA DAŇOVNÍKA

Podľa 11 ods. 2 zákona:

„Ak daňovník v príslušnom zdaňovacom období dosiahne základ dane, ktorý a) sa rovná alebo je nižší ako 100-násobok sumy platného životného minima, nezdaniteľná časť základu dane ročne na daňovníka je suma zodpovedajúca 19,2-násobku sumy životného minima 39a) platného k 1. januáru príslušného zdaňovacieho obdobia (ďalej len „platné životné minimum“),

b) je vyšší ako 100-násobok platného životného minima, nezdaniteľná časť základu dane ročne na daňovníka je suma zodpovedajúca rozdielu 44,2-násobku platného životného minima a jednej štvrtiny základu dane; ak táto suma je nižšia ako nula, nezdaniteľná časť základu dane ročne na daňovníka sa rovná nule.“

Pre daňové priznanie resp. ročné zúčtovanie preddavkov na daň za rok 2013 platí:

Suma životného minima platná k 1.1.2013 je 194,58 eura.

19,2-násobok sumy životného minima je 3735,94 eura (zaokrúhľuje sa v súlade s § 47 zákona na eurocenty nahor).

100-násobok sumy životného minima je 19458 eur.

44,2-násobok sumy životného minima je 8600,436 eura.

To znamená

1. Ak daňovník dosiahne základ dane do 19458 eur, tak nezdaniteľná časť na daňovníka je 3735,94 eura. Základ dane tohto daňovníka sa zníži o celú sumu 3735,94 eura.

2. Ak daňovník dosiahne základ dane vyšší ako 19458 eur, tak nezdaniteľná časť na daňovníka sa vypočíta podľa vzorca:

8600,436 – (základ dane : 4), výsledok sa zaokrúhľuje na eurocenty nahor.

3. Ak daňovník dosiahne základ dane 34401,75 eura a viac, tak nezdaniteľná časť na daňovníka je nula.

Pripomínam, že posudzuje sa základ dane, nie hrubý príjem. V prípade zamestnanca je základ dane daný ako jeho príjem znížený o jeho odvody. V prípade podnikateľa (SZČO) je to jeho príjem znížený o výdavky (paušálne + odvody alebo o skutočné výdavky podľa účtovníctva). Podnikateľ si pritom základ dane môže znížiť o prípadnú stratu z minulých rokov.

Výpočet preddavkov na daň

Nezdaniteľná časť na daňovníka (na mesiac) pri výpočte preddavkov na daň zo závislej činnosti (zamestnanec) počas roka 2013 je 311,32 eura.

Kto má nárok na uplatnenie nezdaniteľnej časti na daňovníka

Nárok na zníženie základu dane o nezdaniteľnú časť na daňovníka má v zásade každý daňovník (s výnimkou daňovníkov so základom dane 34401,75 eura a vyšším a s výnimkou väčšiny dôchodcov). Nárok majú aj osoby ktoré nemajú trvalý pobyt na Slovensku, cudzinci a pod. Nárok na odpočítanie nezdaniteľnej časti majú aj nezaopatrené deti, študenti, dobrovoľne nezamestnaní, ženy na rodičovskej dovolenke atď. a to v plnej výške za celý rok, aj keď pracovali, resp. mali príjmy len časť roka.

Príklad

Zamestnanec dosiahne za rok 2013 základ dane (príjmy mínus odvody zamestnanca) vo výške 10000 €. V ročnom zúčtovaní dane (alebo daňovom priznaní) sa uplatní nezdaniteľná časť vo výške 3735,94.

Daň bude 19% zo sumy (10000 – 3735,94) = 19% z 6264,06 eura = 1190,17 eura.

Príklad

Podnikateľ – živnostník, dosiahne za rok 2013 základ dane vo výške 30000 €. V daňovom priznaní typu B si uplatní stratu za predošlé roky vo výške 5000 €. Výsledný základ dane bude suma 25000 €.

Pretože dosiahne základ dane vyšší ako 19458 eur, nezdaniteľná časť sa vypočíta ako 8600,436 – (základ dane : 4) = 8600,436 – (25000 : 4) = 8600,436 – 6250 = 2350,44 eura (zaokr. na eurocenty nahor).

Daň bude 19% zo sumy (25000 – 2350,44) = 19% z 22649,56 = 4303,41 eura.

Príklad

Poberateľ predčasného starobného dôchodku, priznaného k 1.7.2012, dostal za rok 2013 dôchodok v celkovej sume 3000 €. K 1.1.2013 predčasný starobný dôchodok poberal.

Za rok 2013 podáva daňové priznanie (typu B), pretože mal príjmy ako zamestnanec a súčasne dosiahol aj príjmy podľa § 6 ods. 2. Jeho celkový základ dane je 20000 €.

Nezdaniteľná časť sa vypočíta ako

8600,436 – (základ dane : 4) - dôchodok = 8600,436 – (20000 : 4) - 3000

= 8600,436 – 5000 - 3000 = 600,44 eura.

Daň bude 19% zo sumy (20000 – 600,44) = 19% z 19399,56 = 3685,91 eura.

TIP: Nárok na plnú výšku nezdaniteľnej časti má aj daňovník, ktorý pracoval len časť roka

Výška nezdaniteľnej časti na daňovníka nezávisí od toho, či daňovník dosahoval príjmy počas celého roka alebo len v niektorom mesiaci alebo mesiacoch. Študent, ktorý pracoval len v lete a zarobil si 1000 eur, neplatí žiadnu daň, pretože si pri výpočte dane od základu dane odpočítava celú sumu nezdaniteľnej časti 3735,94 eura.

Podobne zamestnanec, ktorý pracoval len časť roka a druhú časť roka zamestnanie nemal, resp. bol evidovaný na úrade práce, ženy na materských a rodičovských dovolenkách – majú nárok na odpočítanie plnej sumy, aj keď pracovali len časť roka.

Alebo živnostník, ktorý mal živnosť, resp. mal pridelené DIČ len časť roka, si v daňovom priznaní uplatní plnú sumu.

Príklad

Študentka VŠ pracovala počas roka 2013 spolu 4 mesiace na dohodu o brigádnickej práci študentov. Za túto dobu si zarobila spolu 2600 eur a zamestnávateľ jej z príjmov strhol preddavky na daň v celkovej výške 240 eur. Iné zdaniteľné príjmy nemala.

Zamestnávateľ na jej žiadosť po skončení roka 2013 vykoná ročné zúčtovanie. V ročnom zúčtovaní sa uplatní nezdaniteľná časť na daňovníka v plnej výške 3735,94 eura. Výsledkom bude nulová daň a zamestnávateľ na základe ročného zúčtovania vráti sumu 240 eur.

Príklad

Pán Emil pracoval ako zamestnanec v čase od 1.1.2013 do 31.3.2013. Zostatok roka 2013 bol nezamestnaný. Za 3 mesiace v zamestnaní dosiahol príjem 1800 eur (brutto). Zamestnávateľ mu z príjmu strhol odvody 246 eur a preddavky na daň 118 eur. Iné zdaniteľné príjmy pán Emil nemal.

Príjem pána Emila je nižší, ako suma 1867,97 eura. Podľa zákona tak pán Emil nemusí za rok 2013 podávať daňové priznanie.

Pre pána Emila je však výhodné podať daňové priznanie alebo požiadať bývalého zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania. V daňovom priznaní, resp. v ročnom zúčtovaní sa uplatní nezdaniteľná časť na daňovníka vo výške 3735,94 eura, výsledná daň bude nula a suma preddavkov na daň, teda 118 eur, bude pánovi Emilovi vrátená.

*****

Všetky ukážky z knihy "Daňové a odvodové tipy II. (2013)" na blogu

Daňové a odvodové tipy II. na webe

Stránka fanúšikov "Daňových a odvodových tipov" na facebooku

Knihu si môžete výhodne objednať emailom na reliaba@gmail.com