Podľa § 11 ods. 6 zákona ak daňovník je poberateľom starobného dôchodku, predčasného starobného dôchodku, výsluhového dôchodku alebo porovnateľných dôchodkov zo zahraničia, a dôchodok mu bol priznaný k 1.1.2013 alebo ešte skôr, nezdaniteľná časť na daňovníka určená podľa predošlého postupu sa zníži o sumu dôchodku za rok 2013. Ak je suma dôchodku za rok 2013 vyššia, ako suma nezdaniteľnej časti na daňovníka, výsledná nezdaniteľná časť na daňovníka je nula. Pozor, uvedené obmedzenie sa nevzťahuje na poberateľov invalidných dôchodkov, sirotských dôchodkov atď.

TIP: Ako si môžu pomôcť dôchodcovia

Ako je uvedené vyššie, nezdaniteľnú časť na daňovníka za rok 2013 si nemôžu uplatniť daňovníci, ktorí sú poberateľmi starobných dôchodkov, predčasných starobných dôchodkov, výsluhových dôchodkov alebo porovnateľných dôchodkov zo zahraničia, ak im bol dôchodok priznaný k 1.1.2013 alebo ešte skôr. Respektíve pri relatívne nízkom dôchodku si môžu uplatniť len sumu nezdaniteľnej časti na daňovníka zníženú o sumu dôchodku, ktorý poberali počas roka 2013.

Pre ľudí, ktorí sa blížia k dôchodkovému veku, respektíve uvažujú o predčasnom dôchodku, to znamená – ak je to možné – aby nežiadali o dôchodok krátko pred koncom roka, respektíve k 1.1., ale aby so žiadosťou o dôchodok počkali do 2. januára.

Príklad

Pani Elena dosiahla dôchodkový vek 4. decembra 2012. K tomuto dňu mohla požiadať o starobný dôchodok. Pani Elena ešte pracuje a vie, že ak by o dôchodok požiadala pred 2. januárom 2013, tak by si v roku 2013 nemohla uplatniť nezdaniteľnú časť na daňovníka.

Preto pani Elena požiadala o starobný dôchodok až k 2. januáru 2013. Stratila síce približne jeden mesačný dôchodok, má však za rok 2013 nárok na nezdaniteľnú časť na daňovníka vo výške 3735,94 eura, čo pri sadzbe dane 19% znamená úsporu na dani 709,83 eura.

Ak už daňovník starobný dôchodok poberá, nárok na nezdaniteľnú časť na daňovníka za rok „X“ v plnej výške získa v prípade, ak požiada Sociálnu poisťovňu o pozastavenie dôchodku – a to tak, aby daňovník k 1.1. roka „X“ dôchodok nepoberal. Poberateľ starobného dôchodku má právo požiadať Sociálnu poisťovňu o pozastavenie výplaty dôchodku, viď § 112 ods. 8 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení.

Starobné dôchodky a predčasné starobné dôchodky vypláca Sociálna poisťovňa vopred. Napríklad ak bol starobný dôchodok vyplatený 20. decembra 2012, tak to bol starobný dôchodok vyplatený za obdobie od 20. decembra 2012 do 19. januára 2013 a takýto poberateľ starobného dôchodku si môže za rok 2013 uplatniť nárok na nezdaniteľnú časť na daňovníka len vo výške prípadného rozdielu sumy 3735,94 eura a sumy dôchodku vyplateného za rok 2013.

Poberateľovi predčasného starobného dôchodku Sociálna poisťovňa automaticky prestane vyplácať dôchodok od dňa jeho splátky splatnej po dni vzniku dôchodkového poistenia zamestnanca alebo povinne dôchodkovo poistenej SZČO. Sociálna poisťovňa obnoví výplatu predčasného starobného dôchodku odo dňa nasledujúceho po dni zániku tohto dôchodkového poistenia. Pre krátko trvajúce doby dôchodkového poistenia (kratšie ako mesiac) zároveň platí, že Sociálna poisťovňa nevyplatí sumu predčasného starobného dôchodku za obdobie trvania dôchodkového poistenia.

Príklad

Pani Eva poberá predčasný starobný dôchodok od 1.8.2013. Od 27.12.2013 bude pracovať na dohodu o pracovnej činnosti, dohoda bude trvať do 2.1.2014. Počas trvania dohody bude pani Eva dôchodkovo poistená. Za dobu od 27.12.2013 do 2.1.2014 vrátane jej Sociálna poisťovňa predčasný starobný dôchodok nevyplatí.

V tomto prípade platí, že pani Eva nebude k 1.1.2014 poberať predčasný starobný dôchodok. To znamená (ak sa nezmení zákon), že za rok 2014 bude mať nárok na uplatnenie nezdaniteľnej časti na daňovníka v plnej výške.

Poberatelia invalidných dôchodkov majú nárok na uplatnenie nezdaniteľnej časti na daňovníka. Tu je dôležitá otázka, čo sa stane v prípade, ak poberateľ invalidného dôchodku dosiahne dôchodkový vek a získa tak nárok na starobný dôchodok.

Samotný fakt, že poberateľ invalidného dôchodku dosiahne dôchodkový vek ešte neznamená, že prestane poberať invalidný dôchodok a začne automaticky poberať starobný dôchodok. O starobný dôchodok treba v Sociálnej poisťovni požiadať. Podľa § 81 ods. 1 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení sa následne vypláca tá dôchodková dávka, ktorá je vyššia. Na tento fakt treba tiež vopred pamätať, ak poberateľ dôchodku pracuje a je predpoklad, že by mohol využiť nárok na nezdaniteľnú časť na daňovníka.

*****

Všetky ukážky z knihy "Daňové a odvodové tipy II. (2013)" na blogu

Daňové a odvodové tipy II. na webe

Stránka fanúšikov "Daňových a odvodových tipov" na facebooku

Knihu si môžete výhodne objednať emailom na reliaba@gmail.com