V úvodnom  článku týkajúcom sa príjmov v zahraničí sme si rozobrali, kto sa považuje za daňového rezidenta na Slovensku. V pokračovaní popíšeme metódy na zamedzenie dvojitého zdanenia a praktickou pomôckou je tabuľka kurzov cudzích mien za rok 2008.

Zamedzenie dvojitého zdanenia - dve metódy

Skutočnosť, že daňový rezident SR musí v daňovom priznaní uviesť aj príjem v zahraničí, neznamená automaticky, že bude platiť daň z príjmov v zahraničí ešte raz na Slovensku.

Postup pri výpočte dane v prípade príjmov zo zahraničia určuje § 45 zákona č.595/2003 Z.z. o dani z príjmov. Tento postup závisí od toho, o aký štát ide.

Metóda zápočtu dane

Ak ide o príjem zo štátu, s ktorým má Slovensko uzatvorenú zmluvu o zamedzení dvojitého zdanenia metódou zápočtu dane, daň zaplatená v cudzom štáte sa započíta na úhradu dane vypočítanej v daňovom priznaní avšak najviac vo výške dane pripadajúcej na príjmy z cudzieho štátu.

Ak daň zaplatená v cudzom štáte je vyššia ako daň vypočítaná podľa slovenského zákona o dani z príjmov, daňový úrad občanovi nič vracať nebude. Naopak ak daň zaplatená v cudzom štáte je nižšia ako daň vypočítaná podľa slovenského zákona o dani z príjmov, občan musí vzniknutý rozdiel na Slovensku doplatiť.

Pre slovenských daňových rezidentov je preto nevýhodné, ak pracujú v štáte, v ktorom sú nižšie sadzby dane ako na Slovensku a Slovensko má s týmto štátom uzatvorenú zmluvu o zamedzení dvojitého zdanenia s metódou zápočtu dane. Daň z príjmu zaplatia v danom štáte a naviac budú musieť doplatiť daň i na Slovensku.

Slovensko má uzavreté zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia s metódou zápočtu dane s nasledujúcimi štátmi:

Austrália, Belgicko, Bielorusko,  Bulharsko, Česko, Čierna Hora, Fínsko, Chorvátsko, Indonézia, Írsko, Island, Izrael, Juhoafrická republika, Kanada, Kórejská republika, Litva, Lotyšsko, Maďarsko, Malta, Poľsko, Portugalsko, Rumunsko, Ruská federácia, Slovinsko, Spojené štáty americké, Srbsko, Švajčiarsko, Turecko, Turkmenistan, Ukrajina, Uzbecká republika.

Metóda vyňatia príjmov

Ak ide o príjem zo štátu, s ktorým má Slovensko uzatvorenú zmluvu o zamedzení dvojitého zdanenia metódou vyňatia príjmov, príjmy z cudzieho štátu sa síce v daňovom priznaní uvedú, avšak daň sa v daňovom priznaní z týchto príjmov nepočíta.

Slovenským daňovým rezidentom sa pri tomto spôsobe na Slovensku nebude vracať žiadna daň zaplatené v zahraničí ale na druhej strane ani nebude musieť na Slovensku nič doplácať. Výnimkou sú situácie, kedy má daňovník príjem aj na Slovensku a príjem dosiahnutý v zahraničí spôsobí, že sa v úhrne zvýši základ dane nad hranicu, pri ktorej sa znižujú nezdaniteľné časti (na daňovníka, na manželku) a daňovník doplatí na "milionársku" daň.

Metóda vyňatia príjmov sa uplatní aj v prípade, ak mal slovenský daňový rezident príjmy zo závislej činnosti:

  • za prácu vykonávanú pre Európske spoločenstvá a ich orgány, ktoré boli preukázateľne zdanené v prospech všeobecného rozpočtu Európskej únie, alebo
  • zo zdrojov v zahraničí, zo štátu, s ktorým Slovenská republika nemá uzavretú zmluvu, a tieto príjmy boli v zahraničí preukázateľne zdanené.

Slovensko má uzatvorené zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia s metódou vyňatia príjmov s nasledujúcimi štátmi:

Bosna a Hercegovina, Brazília, Cyprus, Čína, Dánsko, Francúzsko, Grécko, Holandsko, India, Japonsko, Luxembursko, Macedónsko, Nemecko, Nigéria, Nórsko, Rakúsko, Slovinsko, Srí Lanka, Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska, Španielsko, Švédsko, Talianko, Tunisko.

Pozor!

Podľa novely zákona o dani z príjmov, účinnej od 1.3.2009, pri podávaní daňového priznania môže daňovník - daňový rezident SR, ktorý mal príjmy zo závislej činnosti zo zdrojov v zahraničí, použiť metódu vyňatia príjmu, ak je tento postup pre daňovníka výhodnejší.

Znamená to že aj v prípade, ak má Slovenská republika uzatvorenú so štátom, v ktorom daňovník dosiahol príjmy zo závislej činnosti, zmluvu o zamedzení dvojitého zdanenia s metódou zápočtu dane, môže pri podávaní daňového priznania použiť metódu vyňatia príjmov.

To, či takto možno postupovať už pri podávaní daňového priznania za rok 2008, nebolo v čase písania príspevku jasné.

Prepočet z cudzej meny na slovenské koruny

Príjem zo zahraničia sa v daňovom priznaní musí prepočítať na slovenské koruny. Podľa § 31 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov sú štyri možnosti ako prepočítať príjem:

  • Použije sa priemerný kurz za kalendárny mesiac, v ktorom bol poskytnutý príjem.
  • Použije sa kurz platný v deň, v ktorom bol prijatý príjem v cudzej mene.
  • Použije sa ročný priemerný kurz za zdaňovacie obdobie, za ktoré sa podáva daňové priznanie (za daný rok).
  • Použije sa priemer z priemerných mesačných kurzov za kalendárne mesiace, v ktorých daňovník poberal príjmy, za ktoré podáva daňové priznanie.

Poistné zaplatené v cudzej mene v zahraničí sa prepočíta rovnako, ako príjem (viď vyššie).

Daň sa v súlade s § 31 ods. 4 zákona prepočíta s použitím ročného priemerného kurzu za zdaňovacie obdobie, za ktoré sa podáva daňové priznanie (za daný rok).

Priemerné kurzy slovenskej koruny voči niektorým menám v roku 2008 nájdete tu (zdroj www.nbs.sk):

Obdobie

1 AUD

1 BGN

1 CZK

1 DKK

1 EUR

100 JPY

1 CAD

100 HUF

I.08

20,088

17,148

1,286

4,502

33,538

21,102

22,595

13,114

II.08

20,488

16,947

1,304

4,446

33,141

20,987

22,49

12,658

III.08

19,456

16,61

1,289

4,357

32,497

20,74

21,039

12,487

IV.08

19,096

16,56

1,292

4,342

32,388

20,082

20,26

12,751

V.08

19,223

16,123

1,256

4,227

31,534

19,424

20,279

12,715

VI.08

18,566

15,506

1,244

4,066

30,323

18,256

19,227

12,498

VII.08

18,513

15,502

1,289

4,065

30,314

18,01

18,984

13,071

VIII.08

17,924

15,513

1,252

4,068

30,339

18,487

19,206

12,889

IX.08

17,277

15,48

1,236

4,059

30,28

19,713

19,91

12,587

X.08

15,832

15,575

1,229

4,086

30,453

22,754

19,528

11,772

XI.08

15,71

15,539

1,21

4,08

30,392

24,613

19,614

11,461

XII.08

15,076

15,443

1,161

4,054

30,204

24,768

18,306

11,418

Priemer r.2008

18,121

15,999

1,255

4,197

31,291

20,709

20,124

12,464

Obdobie

1 NOK

1 PLN

1 RON

1 CHF

1 SEK

1 USD

1 GBP

I.08

4,218

9,297

9,093

20,672

3,557

22,797

44,924

II.08

4,166

9,255

9,068

20,604

3,538

22,495

44,188

III.08

4,08

9,186

8,733

20,656

3,455

20,977

42,016

IV.08

4,066

9,402

8,887

20,314

3,456

20,55

40,74

V.08

4,008

9,257

8,616

19,418

3,386

20,253

39,795

VI.08

3,798

8,987

8,297

18,779

3,238

19,512

38,329

VII.08

3,768

9,288

8,464

18,74

3,206

19,215

38,23

VIII.08

3,803

9,248

8,609

18,7

3,229

20,196

38,344

IX.08

3,719

8,972

8,363

18,978

3,17

21,047

37,871

X.08

3,552

8,551

8,127

20,003

3,095

22,778

38,722

XI.08

3,457

8,177

8,05

20,101

3,007

23,863

36,755

XII.08

3,234

7,593

7,734

19,563

2,824

22,654

33,792

Priemer r.2008

3,825

8,944

8,509

19,71

3,266

21,346

39,52

Všetky "Daňové a odvodové tipy" nájdete tu (kliknite).

Poznámka. Seriál, ktorý čítate, chcem vydať v knižnej podobe. Na to však potrebujem sponzora. Ak máte záujem, ozvite sa mi prosím.