Posledné dve soboty boli Janka a Danka na plavárni. Následne vydali blog a navrhli do daňovej legislatívy zaradiť oslobodenie nepeňažných benefitov v rozsahu 500 až 1 000 eur (https://blog.etrend.sk/radovan-ihnat/janka-adanka-opat-na-plavarni.html). A v priebehu pár dní Ministerstvo financií zverejnilo návrh novely zákona o dani z príjmov v ktorom, okrem iného, navrhujú takéto oslobodenie vo výške 500 eur (https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2019/329).

Janka a Danka sa vraj pozastavovali nad tým, prečo Ministerstvo financií ešte v marci tvrdilo, že chystá úplne nový zákon o dani z príjmov. A keď zástupcovia Komory daňových poradcov poznamenali, že nový zákon by si vyžadoval väčší časový priestor a odbornú diskusiu, boli označení za klamárov ((https://www.finance.gov.sk/sk/media/tlacove-spravy/predstavitelia-skdp-bez-hanby-klamu.html?forceBrowserDetector=blind, https://www.skdp.sk/webnew/main.nsf/0/3E19A861ED9AA18FC12583B6004D5DCC?opendocument).

A v apríli potom Ministerstvo do legislatívneho procesu zaradilo novelu zákona o dani z príjmov, čiže vlastne to, čo od začiatku navrhovala Komora... Nuž nedorozumenia sa stávajú, poďme k pozitívam. Sme v predvolebnom roku a tak novela zákona prináša pre daňovníkov skoro samé dobré správy. A Janka s Dankou sa domnievajú, že  dobrým dňom pre daňovníkov ešte nie je koniec a v legislatívnom procese sa naštartuje súťaž o ďalšie vylepšovanie daní v prospech daňovníkov. Čo teda návrh novely obsahuje?

Zdaňovanie fyzických osôb:

 • Oslobodenie nepeňažných benefitov zamestnanca do výšky 500 eur ročne v prípade ak sú hradené z nedaňových nákladov zamestnávateľa;
 • Oslobodenie nepeňažného príjmu zamestnanca vo forme dopravy do zamestnania organizovanej zamestnávateľom do výšky 60 eur mesačne. Limituje sa ale daňová uznateľnosť nákladov zamestnávateľa ak vyťaženosť tejto dopravy nedosiahne 70% kapacity;
 • Oslobodenie pri predaji cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu cenných papierov sa sprísňuje a bude sa uplatňovať najskôr 12 mesiacov po ich prijatí na regulovaný trh – to môže byť zlá správa pre exit stratégie niektorých úspešných start-upov (ale ak aj nestíhajú zakótovanie akcií do konca roka, v koporátnej časti budú aj dobré správy);
 • Upravujú sa niektoré technické procesy spojené so mzdovou agendou zamestnancov, napr. nebude potrebné podpisovať každoročne žiadosť o uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane a daňového bonusu;
 • Hranica daňovej povinnosti pre platenie preddavkov fyzickou osobou sa zvyšuje zo sumy 2500 na sumu 5 000 eur.

Čo na to Janka a Danka? Sú spokojné, že ich Ministerstvo počúva a že konečne sa niečo robí aj pre zamestnancov (https://blog.etrend.sk/radovan-ihnat/co-chyba-v-navrhu-novely-zakona-o-dani-z-prijmov.html).   

Aj keď stále málo a oslobodených 500 eur je pomerne nízka suma. Ale Danka dnes ráno Janke vravela, že snáď Danko, ako najväčší súčasný daňový novelizátor, dá aj viac. Nad čím sa Janka s Dankou ešte pobavili bola dôvodová správa k novele, podľa ktorej je cieľom oslobodenia odstránenie administratívy napríklad pri zdaniteľných nepeňažných benefitoch, ako sú „parkovné na pozemku zamestnávateľa, teambuildingové akcie, firemné večierky.“ Ruku hore, kto doteraz tušil, že teambuildingy predstavujú nepeňažný zdaniteľný príjem zamestnancov...  

Zdaňovanie právnických osôb

 • Pre účely oslobodenia zisku právnickej osoby z predaja cenných papierov sa upresňuje, že od dane sa oslobodzuje aj príjem z predaja kmeňových akcií a (rôznych typov) akcií jednoduchej spoločnosti na akcie – sľúbili sme niečo pozitívne pre tie start-upy (plus stále platí 7%-ná daň na dividendy);
 • Zvyšuje sa tzv. Superodpočet nákladov na výskum a vývoj zo 100% až na 200% oprávnených nákladov;
 • Upravuje sa rozsah nákladov daňovníka, ktorých daňová uznateľnosť je podmienená zaplatením; rozširuje sa o služby vedenia firiem a poradenské služby v oblasti podnikového riadenia; Vypustili sa výdavky na získanie noriem a certifikátov;
 • Implementujú sa ustanovenia Smernice ATAD 2 o zamedzení hybridných nesúladov;
 • Zmluvné pokuty a úroky z omeškania, poplatky z omeškania budú u dlžníka (opäť) považované za daňový výdavok, avšak až po ich zaplatení;
 • Pozitívne sa menia pravidlá pre uplatňovanie daňovej straty (zatiaľ iba tých nových); Daňovník bude môcť daňovú stratu odpočítať počas 5 bezprostredne po sebe nasledujúcich zdaňovacích období;
 • Aj pri právnických osobách sa zvyšuje hranica základu dane, pri ktorom je daňovník povinný platiť preddavky na daň, zo sumy 2 500 na 5 000 eur.

Janka a Danka hodnotia tieto návrhy pozitívne. Najmä tie nešťastné daňové straty, kde bola súčasná legislatíva extrémne prísna (https://blog.etrend.sk/dobroslav-stica/pozor-na-velku-stratovu-lupez-2.html). Rovnako podpora výskumu a vývoja – pri výške „superodpočtu“ 200% by malo byť povinnosťou každého finančného manažéra si zajtra sadnúť s technickým riaditeľom a zamyslieť sa nad potenciálnym projektom výskumu a vývoja vo svojej firme. A majitelia a investori v start-upoch majú stále priestor na daňovo efektívny predaj podielov.

Spoločné ustanovenia

 • Do zákona sa dostáva pojem “Mikrodaňovník” - fyzická alebo právnická osoba s príjmami z podnikania do výšky 49 790 eur (limit pre registráciu na DPH) ročne. Mikrodaňovník bude mať možnosť uplatniť si odpisy majetku ľubovoľne počas doby jeho odpisovania; Rovnako bude mať voľnosť pri uplatňovaní daňovej straty a tvorbe daňovo uznateľnej opravnej položky na nepremlčané pohľadávky;
 • Do zákona sa zavádza odpisová skupina 0 s dobou odpisovania 2 roky, ktorá sa bude uplatňovať na automobily s palivom/zdrojom energie so skratkou BEV alebo PHEV, t.j. elektrické a hybridné autá.

Janke a Danke sa to páči, konečne reálna snaha a podporu malého a stredného podnikania a ekológie. Ale počkajme ako to dopadne v praxi...

A prečo to Janka a Danka riešia už teraz keď novela ešte len ide do pripomienkového konania a určite môžeme očakávať ďalšie zmeny? Tie súčasné návrhy sú technické a nie politické a už by sa teda nemali meniť. A už teraz vytvárajú priestor pre daňové plánovanie pre rok 2020. Napríklad v oblasti nepeňažných benefitových plánov (možno aj Cafeteria systémy už budú daňovo fungovať), daňových strát (ak sa dá posunúť do 2020), výskumu a vývoja (tam sa toho zmestí viac ako si na prvý pohľad možno myslíme) alebo rýchleho uvedenia na regulovaný trh CP (0% je stále menej ako 7%).