Je pravdepodobné, že práve v tomto roku sa začne pracovať na tvorbe novej slovenskej bezpečnostnej stratégie. Ak sa tak nestane, podľa príspevku, ktorý som napísal spolu s výkonným riaditeľom OZ Alfa Martinom Dubécim, zdanlivo k žiadnej zásadnej zmene nedôjde. Armáda bude strážiť, ostaneme členom NATO a platy budú naďalej chodiť na účty zamestnancov. Strategickým krokom nášho štátu však v takom prípade bude verejnosť i svet rozumieť ešte menej než dnes.    

Proces je rovnako dôležitý ako výsledok

Slovensko pri zmýšľaní o bezpečnostnej politike zaspalo ako Šípková Ruženka. Nemá však zmysel prijímať nový dokument za každú cenu, len ako esejistickú prácu bez reálnej diskusie. Ako v príspevku píšeme, proces je rovnako dôležitý ako výsledok. Nová stratégia by mala vzniknúť na základe širokého straníckeho a spoločenského konsenzu, pričom by mala viesť ku konkrétnym modernizačným krokom.

Z čoho by mala nová stratégia vychádzať?

Zmeny v medzinárodnom systéme. Podľa nášho názoru čelí SR viacerým problémom v dôsledku zmien v medzinárodných vzťahoch. Rastúci počet krajín nekoná v súlade s pravidlami medzinárodného práva, čím sú ich kroky menej predvídateľné. Navyše, rastúca rozdrobenosť medzinárodného poriadku umožňuje vznik nových entít s rôznym stupňom územnej, ideologickej, či vojenskej konsolidácie. Týchto aktérov spája jedna vec – reálne môžu ohroziť Slovensko a jeho spojencov.

K vzniku nových  bezpečnostných hrozieb paradoxne prispieva vývoj moderných technológií. V súčasnosti sa štát musí pripraviť nielen na konvenčné, ale napríklad aj na kybernetické útoky. Práve neštátni aktéri vedia takýmito zbraňami napáchať veľké škody aj pri relatívne nízkych nákladoch. Pri koncipovaní novej bezpečnostnej stratégie je preto podľa nás nevyhnutné analyzovať nielen štáty a medzinárodné organizácie, ale aj neštátne celky, súkromný sektor a jednotlivcov.

Slovensko a kolektívna bezpečnosť. Obranná sebestačnosť Slovenska predstavuje utopistický cieľ. Pre krajinu neexistuje iná alternatíva ochrany záujmov ako stabilný systém kolektívnej bezpečnosti v rámci NATO a EÚ. Členstvo v NATO je  pre Slovensko nezameniteľné najmä v oblasti tradičných vojenských spôsobilostí a v územnej obrane. EÚ považujeme  vďaka jej potenciálu v energetickej, digitálnej či susedskej politike za najväčší nový príspevok k bezpečnosti SR.

Regionálna spolupráca ako nevyhnutnosť. Od vzniku samostatnej SR je logické, že ozbrojené sily majú ambíciu rozvíjať všestranné spôsobilosti. Takto rozložené výdavky však z pohľadu ich reálneho prínosu neúmerne zaťažujú štátny rozpočet. Spolupráca Slovenska v oblasti výcviku, servisu a nákupu vojenského materiálu s kultúrne blízkymi krajinami V4 by umožnila výrazné úspory. Pri regionálnej spolupráci však nejde len o efektivitu verejných prostriedkov. Ako zdôrazňujeme, vyšehradské krajiny môžu posilniť spoločné bezpečnostné spôsobilosti, a to v oblasti vojenského vzdelávania (príklad Pobaltských štátov), či tvorbou stálej brigády V4.

Domáce úlohy pre domáce inštitúcie. O slovenskej bezpečnosti sa reálne diskutovalo jedine pri vzniku štátu a pri vstupe do NATO a EÚ. Zatiaľ čo iné oblasti verejného sektoru prešli modernizačnými vlnami, riešenie otázok bezpečnosti nenapredovalo. Považujeme preto za dôležité systematicky podchytiť verejnú debatu aj silnejšou medzirezortnou koordináciou a prispieť tak k hmatateľným štrukturálnym zmenám.

Vyššie nároky na financie. Poddimenzované financovanie bezpečnosti je už chronicky známy fakt. Keď priveľmi horí, obdobie slabého rozpočtového krytia vystrieda nárazové zvýšenie výdavkov na ad hoc modernizačné projekty. Takýto stav nielenže vyvoláva množstvo otázok, ale neprospieva ani napĺňaniu bezpečnostných funkcií štátu. Začiatkom nového prístupu by mohlo byť nielen riešenie otázky financovania z nominálneho hľadiska, ale predovšetkým systém hodnotenia, či nám investované prostriedky prinášajú požadovaný úžitok (value for money).

K zmene pri nakladaní s verejnými financiami v oblasti bezpečnosti postupne aj tak príde. Rastie totiž tlak na slovenských obstarávateľov vysvetliť verejnú hodnotu a opodstatnenosť výdajov. Bezpečnostná stratégia môže byť katalyzátorom pri riešení tohto trendu i ďalších spomínaných problémov. Je najvyšší čas pristúpiť k ochrane krajiny koncepčne a aktívne.

Celý príspevok nájdete tu.

Vladimír Bilčík je analytik Slovenskej spoločnosti pre zahraničnú politiku.