Charizma je talent, ktorý pomáha jedincovi komunikovať pocity, myšlienky a vízie tak, aby ovplyvnil svoje okolie. Dalo by sa povedať, že poniektorí čelní predstavitelia politických strán, vlády i štátu vykazujú určité črty charizmy:

 • sú výnimočne expresívni ľudia, ktorí často vo svojich vystúpeniach používajú metafory a prirovnania
 • využívajú svoje rečnícke schopnosti na ovplyvnenie, presvedčenie a mobilizáciu straníkov a ľudí
 • vyznačujú sa veľkými ideálmi
 • dokážu pre ľudí vytvárať vízie, hlbší zmysel života a určitú misiu
 • oplývajú vnútornou energiou, odhodlanosťou a intelektom
 • dokážu vykonštruovať jasný obraz toho, kde by ste mali byť a kým by ste mali byť
 • majú vysokú sebadôveru, ktorá im pomáha prekonať aj ťažké situácie
 • majú silu, ktorá im pomáha k tomu, aby sa s nimi ľudia dokázali identifikovať

Potrebujeme vôbec charizmatických lídrov?

      „Armáda baranov, ktorú vedie lev, je silnejšia, ako armáda levov, ktorú vedie baran.“

                                                                                                 Napoleon Bonaparte

Mať na čele strany, vlády, organizácie, alebo štátu charizmatického lídra vedie k výstupom ako:

 1. Motivácia ľudí.

Charizmatickí lídri majú pozitívny vplyv na dosahovanie cieľov, ktoré si ľudia stanovujú. Charizma lídrov tiež zvyšuje sebadôveru ľudí ako aj ich pracovný výkon.  

 1. Morálny rozvoj spoločnosti.

Charizmatickí lídri morálne pozdvihujú ľudí a národ. Vytvárajú zhodu medzi hodnotami, ktoré hlásajú a ľuďmi, ktorí ich nasledujú. Dokážu tiež vytvárať kolektívnu orientáciu. To znamená, že ľudia sa prenesú cez individuálne góly a ciele a budú žiť a pracovať v prospech spoločnosti.

Charizmatickí lídri vytvárajú kolektívnu orientáciu v spoločnosti, v ktorej ľudia žijú pracujú v prospech celého národa. 

 1. Nezávislosť občanov.

Charizmatický líder podnecuje rozvoj ľudí a národa, čo následne vytvára prostredie na inovácie, kreativitu a nezávislosť v myslení a rozhodovaní. 

 1. Priťahovanie ľudí s talentom.

Ľudia sú priťahovaní k stranám/inštitúciám s charizmatickým lídrom. Navyše, tí, ktorí sa rozhodujú do akej strany vstúpiť/pre akú inštitúciu pracovať, sa často rozhodnú pre tú, kde je manažment postavený na charizmatickom leadershipe. 

 

Test 1:

Ktorý z týchto politikov bol/je podľa vás charizmatický?

Charizmatický pán politik; alebo rozdiel medzi dobrom a zlom v politike.
Charizmatický pán politik; alebo rozdiel medzi dobrom a zlom v politike.
Charizmatický pán politik; alebo rozdiel medzi dobrom a zlom v politike.
Charizmatický pán politik; alebo rozdiel medzi dobrom a zlom v politike.
Charizmatický pán politik; alebo rozdiel medzi dobrom a zlom v politike.
Charizmatický pán politik; alebo rozdiel medzi dobrom a zlom v politike.
Charizmatický pán politik; alebo rozdiel medzi dobrom a zlom v politike.
Charizmatický pán politik; alebo rozdiel medzi dobrom a zlom v politike.
Charizmatický pán politik; alebo rozdiel medzi dobrom a zlom v politike.
Charizmatický pán politik; alebo rozdiel medzi dobrom a zlom v politike.
Charizmatický pán politik; alebo rozdiel medzi dobrom a zlom v politike.
Charizmatický pán politik; alebo rozdiel medzi dobrom a zlom v politike.
Charizmatický pán politik; alebo rozdiel medzi dobrom a zlom v politike.
Charizmatický pán politik; alebo rozdiel medzi dobrom a zlom v politike.
Charizmatický pán politik; alebo rozdiel medzi dobrom a zlom v politike.
Charizmatický pán politik; alebo rozdiel medzi dobrom a zlom v politike.
Charizmatický pán politik; alebo rozdiel medzi dobrom a zlom v politike.
Charizmatický pán politik; alebo rozdiel medzi dobrom a zlom v politike.
Charizmatický pán politik; alebo rozdiel medzi dobrom a zlom v politike.
Charizmatický pán politik; alebo rozdiel medzi dobrom a zlom v politike.

Naučená charizma?

Výskum i prax ukazuje, že lídri sa charizme môžu naučiť. Jednou z techník, ktorá sa často využíva pri „nadobúdaní“ charizmy, je impression management (IM). IM je proces, pri ktorom si líder buduje svoj imidž v očiach občanov pomocou:

 1. humoru
 2. záujmom o ľudí 
 3. získavania informácií na základe správneho kladenia otázok, aktívneho počúvania a následného podávania vhodných informácií (t.j. hovoria to, čo chceme počuť)

Zneužívanie charizmatického leadershipu

Či už sú naše vrcholové politické špičky charizmatické od prírody, alebo sa charizme „naučili“ a s dobrým úmyslom ju využívajú na dosiahnutie cieľov, ktoré sú prínosom pre slovenskú spoločnosť, nie je ani tak podstatné. Dôležité však je, že časť nášho politického spektra svoju charizmu zneužíva vo svoj individuálny prospech a prospech svojho najbližšieho okolia.

 1. Zneužívanie moci

Mnohí charizmatickí politici dokážu vykonštruovať svet, v ktorom chcete žiť. Pritom je táto umelo vykonštruovaná realita zavádzajúca a nerealistická. Časť charizmatických politikov zneužíva svoje dominantné postavenie na autoritatívny štýl riadenia ľudí a na svoje vlastné účely. Moc je zneužívaná na manipuláciu ľudí, na vlastné obohatenie sa a získanie ešte väčšieho vplyvu a moci. Takýto lídri chcú vyhrať za každú cenu a podriadia tomuto cieľu všetky možné a dostupné prostriedky.

Charizmatický politik dokáže "vytvoriť" svet, v ktorom by ste chceli žiť. 

 1. Vízia

Tmavá stránka charizmatického lídra sa prejavuje v tvorení vízie výlučne na základe vlastných pohnútok a rozhodnutí.  To znamená, že s ľuďmi nikdy nevedú dialóg o spoločnom smerovaní, aj keď mnohí vytvárajú takýto dojem. Politika, ktorý zneužíva svoju charizmu, nezaujímajú postoje a ciele ľudí a okolia, pretože ich ciele sú podriadené jeho vlastným záujmom a víziám.

 1. Dialóg

Napriek tomu, že charizmatickí lídri vytvárajú dojem, že s nami otvorene komunikujú, vedú jednostrannú komunikáciu. Nepočúvajú, čo im vraví okolie a akúkoľvek formu argumentácie vnímajú ako útok a kritiku na ich osobu. Okolie sa tak vyhýba akejkoľvek konštruktívnej debate a protichodným názorom, aby predišlo negatívnym reakciám zo strany lídra.

 1. Spätná väzba

Konštruktívna spätná väzba na lídrove správanie sa a jeho postoje a názory je kontraproduktívna. Je totižto uzavretý pred cudzími názormi a zmena v myslení a správaní sa je nemožná. Takýto politik je zahľadení do svojho ja a kladie dôležitosť na svoju osobu. Vyžadujú si neustály obdiv a pozornosť okolia. Vďační a poslušní prisluhovači vravia presne to, čo chce takýto politik počuť, bez ohľadu na to, či je to vhodné pre spoločnosť. 

 1. Rozvoj spoločnosti

Zneužitie charizmy v spojitosti s intelektuálnym rozvojom ľudí sa vyznačuje v očakávaní, že bez otázok a argumentov sú všetky rozhodnutia lídra akceptované. Lídri nepodporujú iný pohľad na problém, či kreatívne a inovatívne zmýšľanie ľudí. Rozvoj a napredovanie v práci je často na poslednom mieste, potreby občanov sú často nevyslyšané a potenciál ľudí nevyužitý.  

Tab. 1 Správanie sa charizmatického lídra a lídra, ktorý charizmu zneužíva (Howell & Avolio)

Charizmatický leadership

Zneužitie charizmatického leadershipu

Využíva silu na pomoc a službe okoliu

Moc využíva iba na vlastné obohatenie sa a splnenie svojich cieľov

Svoje vízie upravuje na základe potrieb a túžob občanov

Jeho vízia je prvoradá

Prijíma a učí sa z konštruktívnej kritiky a spätnej väzby

Vyhýba sa kritike, odmieta rozličné názory

Podporuje a vyvoláva prostredie, v ktorom sa môže voľne argumentovať

Jeho rozhodnutia sú vždy správne

Vedie otvorený dialóg

Vytvára dojem dialógu, no vedie jednostrannú komunikáciu

Podporuje a rozvíja profesionálny rast ľudí

Nevytvára prostredie na rast ľudí a nevníma ich potreby

Delí sa o uznanie a zásluhy pripisuje podriadeným

Výsledky a ciele pripisuje jedine svojim schopnostiam, skúsenostiam a snahe

Test 2

Ktorý charizmatický politik (ak ste nejakého vybrali v Teste 1) využíva svoju charizmu v prospech spoločnosti a ktorý v prospech seba a svojho blízkeho okolia?

Záver

Sila a schopnosť charizmatických politikov pozitívne transformovať našu spoločnosť je znakom efektívneho leadershipu. Avšak, iba tenká línia delí  využívanie charizmy na dosiahnutie cieľov organizácie, alebo jej prípadné zneužívanie vo vlastný prospech. Treba si však uvedomiť, že sila a moc, ktorou charizmatickí lídri disponujú, je vytváraná našim vnímaním koho považujeme, alebo nepovažujeme za charizmatického.

Blog je založený na článku Charismatický leadership: organizační spása nebo zatracení? publikovanom v Moderní řízení 10/2016, ročník 51, str. 32-34. 

Celý článok a viac si môžete prečítať tu alebo na

www.executive-business-consulting.com/mediaebc