Ak chceme hovoriť o centrách integrovanej zdravotnej starostlivosti dnešnými očami musíme sa najskôr vrátiť do roku 2014, kedy vláda pod vedením ministerky Zvolenskej a pravdepodobne pod tlakom záujmových skupín rozhodli uchádzať sa o európske peniaze spôsobom , ktorý by v našej spoločnosti nemal mať miesto.

Slovenská lekárska komora, už na Sneme, konanom v septembri 2014, prijala jasné stanoviská, v ktorých sa okrem iného s poľutovaním konštatovalo slabé zapojenie organizácií zástupcov zdravotníckych pracovníkov a poskytovateľov zdravotnej starostlivosti do prípravy týchto dokumentov. Tie sa nám javili ako nejasné, nekonzistentné, a v praxi problematicky implementovateľné. V niektorých prípadoch dokonca nielenže neprinášajúce nástroje na zlepšenie ukazovateľov zdravia obyvateľov Slovenska a postavenia existujúcich poskytovateľov ambulantnej zdravotnej starostlivosti v systéme, ale naopak zneisťujúce vo vzťahu k funkčnosti alebo dostupnosti. V konečnom dôsledku nemuseli priniesť prospech ani pacientom a to napríklad aj znížením dostupnosti zdravotnej starostlivosti s obmedzením slobodnej voľby lekára.

Slovenská lekárka komora konštatovala, že navrhovaný projekt vytváral vo veľkej miere riziko, že cieľom celého projektu mala byť iba zmena vlastníckych vzťahov . Absentoval popis zabezpečenia mechanizmov vnútornej integrácie (v rámci centier) a vonkajšej integrácie (zdravotnícke zariadenia a iné zariadenia v okolí centra) odborných a špecializovaných zdravotníckych činností ako paralelne bežiacich procesov. Nehovorilo sa prakticky nič o možných formách integrácie ako takej, ale celý projekt sa točil predovšetkým okolo výstavby a rekonštrukcie centier zdravotnej starostlivosti na primárnej úrovne.

Z pohľadu Slovenskej lekárskej komory bol uvedený dokument nepripravený na praktickú realizáciu a autori nepochopili skutočný význam systému integrovanej zdravotnej starostlivosti ako i aktuálnych potrieb slovenského zdravotníctva.

Slovenská lekárska komora sa viackrát na rôznych fórach vyjadrila, že neodmieta integráciu zdravotnej starostlivosti, ale odmieta fyzickú centralizáciu lekárov do centier podľa ľubovôle štátnych úradníkov bez zapojenia lekárov.

Aj zásluhou práce Slovenskej lekárskej komory, opakovanou medializáciu, stanoviskami a postojom na rôznych fórach, sme sa snažili dať tejto realitnej koncepcii stop. Čo sa nám nakoniec v tom období aj podarilo. Dôležitú úlohu ale tiež zohrali naše opakované stretnutia priamo s členmi Európskej komisie, ktorá mala na starosti a v zodpovednosti čo najefektívnejšie využívanie európskych peňazí z operačného programu IROP.

Následne v jeseni 2015 projekt CIZS odmietlo aj samotné ministerstvo zdravotníctva ústami exministra MUDr. Viliama Čisláka.

V posledných týždňoch sme sa dozvedeli, že ministerstvo zdravotníctva sa predsa len bude zaoberať ďalším priebehom CIZS a efektívnym využitím európskych peňazí, ale údajne v inej forme, ako sa projekt pripravoval pred 2-3 rokmi.

poslednom rokovaní na MZ SR, v predmetnej veci, dňa 18. apríla 2017 sme boli informovaní o reštartovaní tohto projektu , tiež sme boli ubezpečení , že Slovenská lekárska komora bude prizvaná k spolupráci v procesoch týkajúcich sa prípravy a implementácie centier , pričom v súčasnosti je rozpracovaná možnosť ich rozmiestnenia v jednotlivých regiónoch, ako i to, kto môže byť oprávneným prijimateľom týchto fondov.

Na základe uvedeného Slovenská lekárska komora, berúc do úvahy vzájomnú podmienenosť vybudovania urgentných príjmov v slovenských nemocniciach z finančných prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja prostredníctvom Integrovaného regionálneho operačného programu, súhlasila so spustením procesu implementácie pri vzájomnej úzkej spolupráci

SLK má záujem aktívne vstupovať do celého procesu, aby počas celého jeho obdobia bola garantovaná ochrana existujúcich poskytovateľov ambulantnej zdravotnej starostlivosti pred reprivatizáciou Preto sme predložili ako zásadnú požiadavku rešpektovania princípu „iniciatívy zdola“, t. j. do procesu sa zapoja iba tí poskytovatelia zdravotnej starostlivosti, ktorí na základe výzvy na čerpanie prostriedkov o to prejavia záujem.

Na stretnutí bolo dohodnuté, že MZ SR prerokuje so SLK otázky, súvisiace s implementáciou týchto CIZS do praxe (napr. kto bude prevádzkovateľom centra, na akom právnom základe sa bude využívať spoločná infraštruktúra centra a iné, ktoré sa môžu vyskytnúť).

SLK má záujem na zapojení jej zástupcov do procesov uskutočňovaných v súvislosti s etablovaním CIZS v regiónoch .

Je nevyhnuté, aby MZ SR vyvinulo dostatočné úsilie na realizáciu potrebných súvisiacich legislatívnych úprav na podporu činnosti CIZS (redefinícia správne poskytnutej zdravotnej starostlivosti, možnosť spolufinancovania prevádzky zdravotníckych zariadení z prostriedkov miest a obcí, prípadne VÚC, sprístupnenie ďalších finančných zdrojov na financovanie prevádzky CIZS, definovanie združenia praxí poskytovateľov zdravotnej starostlivosti na účel vytvorenia CIZS),

Uvedomujeme, že nastavenie výstavby a implementácia projektu CIZS minulou vládou nie je to, čo slovenské zdravotníctvo v súčasnosti potrebuje. Projekt integrovanej zdravotnej starostlivosti, tak ako SLK celý čas deklarovala, by nemal byť o budovách a realitnom biznise. Primárna zdravotná starostlivosť dnes akútne potrebuje niečo iné, integráciu poskytovanej zdravotnej starostlivosti a s ňou súvisiacu sieť a odborný personál na jej pokrytie.

Veríme však, že spoločným úsilím účastníkov tohto projektu a konsenzom predídeme rôznym možným konfliktom a projekt bude realizovaný v záujme pacienta i poskytovateľa zdravotnej starostlivosti.