Zatiaľ to totiž vyzerá, že predbežný návrh vychádza buď zo zlých predpokladov alebo úplne ignoruje ekonomický vývoj. Bohužiaľ, zlé nastavenie rozpočtu neovplyvní len tento a ďalší rok, ale aj obdobie nasledujúcich rokov a tým pádom aj strednodobú podobu zdravotníctva.

Príjmová strana

Predstavuje sumár príjmov hlavne od ekonomicky aktívneho obyvateľstva a poistencov štátu. Medzi rokmi 2014 a 2017 rástla na úrovni cca 3%, pričom v roku 2017 prijmi dosiahli úroveň 4.5 miliardy eur. Z nich 3.1 miliardy eur prispeli všetci ekonomicky aktívni (rast na úrovni cca 5%) a zvyšok tvoril podiel poistencov štátu (deti, dôchodcovia a pod.), ktorých negatívny dopad na rast príjmov bol teda približne -2%.

Prečo je to tak? Pretože ekonomike sa v posledných rokoch darilo a celý výpadok bol krytý peniazmi z príjmov ekonomicky aktívnych občanov. Ak by však toto nastavenie pokračovalo, už v roku 2019 skončíme s celkovými príjmami za poistencov štátu pod 1 miliardou EUR a tento schodok približne 300 miliónov EUR bude opäť musieť zaplatiť ekonomicky aktívne obyvateľstvo. Program stability predpokladá pokles príjmov za poistencov štátu na 1 miliardu eur (rok 2019) až 800 miliónov eur (rok 2021). Sme na túto variantu pripravení? Naozaj chceme, aby štát už na dnes podfinancované zdravotníctvo prispieval ešte menej?

Výdavky

Predstavujú sumár výdavkov na jednotlivé sektory v rámci zdravotníctva, kde najviac peňazí ide na ambulantnú starostlivosť, následne lekárenskú a ústavnú starostlivosť. Medzi rokmi 2014 a 2017 rástli na úrovni cca 4%, v roku 2017 výdavky skončili na úrovni 4.6 miliardy eur. Nie je preto žiadnym prekvapením, že sa sektor musel opäť dofinancovávať, čo je však úplne nesystémové a vytvára neštandardné prostredie.

Zoberme si v rámci výdavkovej strany len dva príklady, o ktorých sa v poslednej dobe intenzívne diskutovalo. A to je nárast miezd, teda mzdový automat a navýšenie miezd sestrám. Len tento nárast spôsobí minimálny nárast výdavkov na úrovni cca EUR 120 - 150 miliónov pre celý sektor. Chcem pripomenúť, že mzdy síce rástli v každom sektore, ale rast bol vždy založený na individuálnych výsledkoch jednotlivých firiem a nie celoplošne bez akéhokoľvek princípu zásluhovosti.

Druhým príkladom sú náklady na neefektívne lieky, resp. doplatky za lieky hradené plne poisťovňami. Tento dopad bude mať v roku 2019 hodnotu cca 150 – 200 miliónov eur, pričom vo väčšine prípadov sú to lieky pre pacientov a poistencov štátu. Nepovažujem za problém, že sa štát rozhodol byť sociálny a solidárny, ale mal by na to myslieť aj pri vykrývaní týchto nákladov.

Kam smerujeme?

V prípade, že tento nesystémový prístup štátu, či už na strane príjmov alebo výdavkov, bude pokračovať, v roku 2022 môže nastať kolaps systému. Jednoduchá matematika jasne dokazuje, že ak sa príjem za poistencov zníži pod súčasnú úroveň, tak systém VZP v najbližších rokoch (už aj v roku 2019) bude výrazne podfinancovaný.

Dnes ekonomicky aktívny občan na mesačnej báze prispieva do systému 117 až 130 eur, pričom priemerné náklady na zdravotnú starostlivosť sú 70-80 eur. Rovnako ako pre poistenca štátu, za ktorého však štát prispieva len 30 - 40 eurami mesačne. Dnes to ešte ako tak vychádza.

Ale ak sa bude pokračovať v politike znižovania platby za poistenca štátu a zvyšovania nákladov (mzdy, doplatky za lieky, neefektivita nemocníc a obstarávania a pod.) bude každý z nás v roku 2022 musieť do systému prispievať ďalších 46 mesačne, aby dostal aspoň minimum zdravotnej starostlivosti. A je jedno či cez odvody alebo priamymi platbami, páčiť sa to nikomu nebude.

Začnime si teda hovoriť pravdu o zdravotníctve a rozhodujme sa na základe faktov. Je čas zahodiť ideologické a politické diskusie a akceptovať súčasné východiská. Ak totiž chceme súčasný stav zachovať, štát tomu musí prispôsobiť aj príspevok za svojich poistencov. V opačnom prípade si budeme musieť otvoriť peňaženky my všetci a rozdiel doplatiť.