V najbližších týždňoch sa bude veľa hovoriť o zmenách v štruktúre trhu verejného zdravotného poistenia na Slovensku. Možno je to nuda, ale bude sa o tom hovoriť. Pri zorientovaní v PR-manažovanej mediálnej praxi môže pomôcť vymenovanie predstaviteľných alternatív tejto štruktúry. Poradie neznamená preferenciu. Trhové podiely sú na základe výnosov v roku 2008.

1) Súčasná štruktúra. 5 zdravotných poisťovní, dve sú štátne (VšZPSZP), v prvej vykonáva akcionárske práva MZ SR, v druhej MO SR, MV SR a MDPT SR. ZP Dôvera je takmer na 100% vlastnená „holandskou“ spoločnosťou HICEE zo skupiny Penta, Apollo na 51% spoločnosťou Agel zo skupiny Třineckých železáren a zo 49% HICEE. Akcionárom Unionu je holandský poistný operátor Eureko.

sucasnost

Zdroj: sucasnost


Herfindahlov-Hirschmannov index (HHi), súhrnný index koncentrácie trhu, je 0,329. HHi nadobúda hodnoty od 0 (dokonalá konkurencia) po 1 (monopol), 0,18 a vyššie sa pokladá za vysokú koncentráciu. Matematicky ide o vážený priemer relatívnych podielov na trhu, pričom ako váhy sú použité samotné trhové podiely (súčet druhých mocnín relatívnych trhových podielov). V princípe je pre trh nižšia hodnota HHi lepšia ako vyššia (štrukturálne konkurenčnejší trh). V realite je optimum ťažko určiteľné, determinované najmä sčasti protichodnými cieľmi súťaže a úspor z rozsahu.

2) Súčasný master plan. VšZP sa zlúči zo SZP, a Dôvera s Apollom. HHi stúpne na 0,519. Ak to má fungovať, asi bude potrebná verejná transparentnosť nákupu starostlivosti a zmlúv s poskytovateľmi, asertívny nezávislý ÚDZS a sofistikovaná kompenzácia rizika. Čo najviac znížiť bariéry vstupu na trh. Exit akcionárov Dôvery odvetvovému investorovi môže byť kvôli štruktúre trhu komplikovaný.

Alternatívy štruktúry trhu zdravotného poistenia

Zdroj: master plan

3) Udržanie a posilnenie konkurenčného systému. Nepovolenie fúzií štátnych a súkromných poisťovní, prinútenie akcionárov odpredať jednu z ich poisťovní. Následne Penta neprevezme/odpredá Apollo, a štát rozdelí VšZP na polovice/tretiny majetkovo neprepojeným investorom. SZP si ponechá ako verejnú alternatívu a kvôli silovým zložkám (v radikálnom prípade by ju predal tiež). Alternatívne predá SZP a 2x tretinu VšZP, tretinu si ponechá. HH index klesne na na 0,15-0,195. Nevyhnutná aspoň čiastočná liberalizácia rozdelenia zisku a veľmi žiaduca zmena kompenzácie rizika.

konkurencia

Zdroj: konkurencia


4) Kontrolovaný prechod na unitárny systém. Štát vyjedná exit za trhových podmienok s Pentou a Eurekom. Prípadne, ak je to ústavne možné, vyvlastní ich za trhovú cenu. Spojené s výraznou zmenou legislatívy, nákladné, právne riziká. HHi bude prirodzene 1.

5) Súčasný master plan so zredukovaním trhu, Union odíde alebo sa predá Pente a zlúči s Dôverou. HHi stúpne na 0,561-0,596. Situácia ako 2) s výraznejším duopolným charakterom a vyššími systémovými rizikami.

redukcia

Zdroj: redukcia


6) Vertikálne rozdelenie trhu. Politická alebo obchodná dohoda s akcionármi súkromných poisťovní, legislatíva vytvorí priestor pre zmysluplné konkurenčné doplnkové poistenie, štátna superpoisťovňa bude administrovať základný balík. Variácia na 4). Nevyhnutné výrazné obmedzenie základného balíka.

Súhrnné koncentračné indexy:

Alternatívy štruktúry trhu zdravotného poistenia

Zdroj: realisticke

Alternatívy štruktúry trhu zdravotného poistenia

Zdroj: alternativne


Určite sú možné aj ďalšie kombinácie. Rád si o nich prečítam v diskusii.

Zdrojové údaje a výpočty sú tu.

<

P.S. Združenie farma firiem nechalo preložiť 2 predchádzajúce blogposty na distribúciu v zahraničí, a láskavo mi ich poslalo. V angličtine sú kúzelné!