Aktualizovali sme portál o školách o výsledky Testovania 9 a maturít za uplynulý školský rok. Pozíciu základnej školy s najlepšími výsledkami obhájila ZŠ SSV na Skuteckého ulici v Banskej Bystrici. Pri gymnáziách si vymenili prvú a druhú pozíciu gymnázium v Sučanoch (Komenského 215) a gymnázium v Košiciach na Poštovej 8, ktoré sa dostalo na vrch aktuálneho rebríčka. Medzi strednými odbornými školami (SOŠ) najlepšie výsledky opäť dosiahla obchodná akadémia na Kukučínovej 2 v Trnave.

Inštitút INEKO začal začiatkom roka 2012 prevádzkovať internetový portál, ktorého cieľom je prezentovať verejnosti široký okruh informácií o základných a stredných školách v SR. Veríme, že portálom pomôžeme jednak rodičom a budúcim žiakom, ale aj samotným školám, pretože dostávajú k dispozícii nástroj na porovnávanie sa a tiež dodatočnú motiváciu k lepším výsledkom. Inak povedané, ak majú ľudia viac kvalitných informácií, dokážu sa na ich základe lepšie rozhodnúť.

V súčasnosti prichádzame s aktualizáciou údajov na portáli – doplnili sme nové údaje za merania vykonávané Národným ústavom certifikovaných meraní vzdelávania. V prípade základných škôl boli doplnené výsledky žiakov v Testovaní 9 a pri stredných školách zas výsledky písomnej časti externej formy maturít. V oboch prípadoch sa doplnené údaje vzťahujú k školskému roku 2013/14. Novinkou je, že počnúc týmto školským rokom sú už dostupné údaje za maturity aj zvlášť len za žiakov denného štúdia na stredných školách (doteraz boli dostupné iba súhrnné údaje pri školách, ktoré mali nielen denných, ale aj externých žiakov). Takéto údaje (len za denných žiakov) zlepšujú možnosť porovnávania škôl, a preto prechádzame na ich uvádzanie namiesto súhrnných údajov. Za staršie školské roky sú však naďalej dostupné len súhrnné údaje.

Aj na základe týchto doplnených údajov sme zostavili aktuálne celkové hodnotenie škôl, a to s využitím údajov z rokov 2011 až 2014 (novšie údaje s vyššou váhou). Metodika pritom zohľadňuje nielen výsledky žiakov v celonárodných testoch, ale aj mimoriadne výsledky žiakov (napríklad v olympiádach) a pri stredných školách aj mieru nezamestnanosti absolventov. Toto celkové hodnotenie vzniká zvlášť pre základné školy, zvlášť pre gymnáziá a zvlášť pre SOŠ. Do hodnotenia boli pribraté iba tie školy, ktoré mali za posledné 4 roky aspoň 80 testovaných/zmaturovaných žiakov a 80 absolventov. Podrobná metodika je dostupná na portáli (skoly.ineko.sk/metodika).

Pre ilustráciu uvádzame 3 rebríčky, ktoré obsahujú po 10 najlepšie umiestnených škôl na Slovensku v rámci svojej kategórie (poradie škôl je určené podľa dosiahnutého skóre).

názov

ulica

obec

skóre 2014

skóre 2013

1.

Základná škola SSV

Skuteckého 8

Banská Bystrica

8,1

8,2

2.

Základná škola

Horná 19

Ochodnica

7,8

7,3

3.

Základná škola s MŠ

Dlhé nad Cirochou 231

Dlhé nad Cirochou

7,4

6,9

4.

Základná škola

Krosnianska 4

Košice - Dargovských Hrdinov

7,3

7,0

5.

Základná škola

T. J. Moussona 4

Michalovce

7,1

6,4

6.

Spojená škola sv. Františka z Assisi - ZŠ

Karloveská 32

Bratislava - Karlova Ves

7,1

6,5

7.

Spojená škola - ZŠ Košická

Novohradská 3

Bratislava - Ružinov

7,0

6,9

8.

Základná škola

Študentská 9

Snina

6,8

6,4

9.

ZŠ G. Czuczora s VJM

G. Czuczora 10

Nové Zámky

6,7

6,8

10.

Základná škola

Nám. L. Novomeského 2

Košice - Staré Mesto

6,7

6,6

GYM

názov

ulica

obec

skóre 2014

skóre 2013

1.

Gymnázium

Poštová 9

Košice - Staré Mesto

8,2

8,1

2.

Bilingválne gymnázium

Komenského 215

Sučany

8,2

8,1

3.

Spojená škola - Gymnázium Jura Hronca

Novohradská 3

Bratislava - Ružinov

8,1

8,0

4.

Škola pre mimoriadne nadané deti - Gymnázium

Teplická 7

Bratislava - Nové Mesto

7,9

7,6

5.

Gymnázium M.R.Štefanika

Športová 41

Nové Mesto nad Váhom

7,9

7,6

6.

Gymnázium P. J.Šafárika

Ul. akademika Hronca 1

Rožňava

7,7

7,4

7.

Gymnázium A. Vrábla

Mierová 5

Levice

7,5

7,5

8.

Evanjelické gymnázium

Škultétyho 10

Košice - Staré Mesto

7,5

7,4

9.

Gymnázium

Grösslingová 18

Bratislava - Staré Mesto

7,5

7,5

10.

Gymnázium J. A. Raymana

Mudroňova 20

Prešov

7,4

7,2

SOŠ

názov

ulica

obec

skóre 2014

skóre 2013

1.

Obchodná akadémia

Kukučínova 2

Trnava

8,1

8,0

2.

SPŠ elektrotechnická

Plzenská 1

Prešov

7,7

7,7

3.

OA Milana Hodžu

Martina Rázusa 1

Trenčín

7,5

7,5

4.

Hotelová akadémia

MUDr. Alexandra 29

Kežmarok

7,4

7,4

5.

Spojená škola SPŠP.HA.ŠG

Slančíkovej 2

Nitra

7,4

7,5

6.

Obchodná akadémia

Jesenského 6

Považská Bystrica

7,4

7,4

7.

SPŠ odevná

Sovietskych hrdinov 369/24

Svidník

7,3

7,3

8.

Súkr. stredná odb.škola

Ul. 29. augusta 4812

Poprad

7,3

7,1

9.

Súkr. HA SD Jednota

Vinohradská 48

Šamorín

7,2

7,1

10.

Obchodná akadémia

Murgašova 94

Poprad

7,2

7,2

Návštevník portálu si môže tiež zobraziť profily jednotlivých škôl, alebo si zostaviť vlastné rebríčky podľa rôznych kritérií, pričom k dispozícii má celkovo 33 rôznych ukazovateľov vypovedajúcich buď o podmienkach pre vyučovanie, alebo o dosiahnutých výsledkoch žiakov. Ukazovatele môžu vypovedať o kvalite vyučovacieho procesu, resp. o podmienkach a dosiahnutých výsledkoch žiakov príslušnej školy. Tieto údaje však nehodnotia kvalitu školy priamo, ale informujú o vybraných parametroch školy. Presný zoznam ukazovateľov, ich opisy vrátane informácie o tom, akých typov škôl sa týkajú, možno nájsť na portáli.

Upozornenia:

Výsledky písomných maturít nehodnotia kvalitu školy komplexne, ale informujú o výsledkoch dosiahnutých jej žiakmi. Tieto výsledky nezohľadňujú rozdiely medzi žiakmi jednotlivých škôl spôsobené inými faktormi než je vzdelávací proces (napríklad rozdiely v sociálnom zázemí) a nemerajú ani pridanú hodnotu školy, čiže to, aké zručnosti a vedomosti škola odovzdala svojim žiakom.

Výsledky písomných maturít na školách s významným podielom externých študentov nemusia byť reprezentatívne, pretože externí študenti často študujú popri práci, a preto môžu dosahovať horšie výsledky.

Hodnotenie pri stredných odborných školách nezahŕňa výsledky z maturít z odborných predmetov, ktoré sú súčasťou meraní získaných vedomostí a zručností žiakov SOŠ. Tieto údaje sme do hodnotenia nemohli zaradiť, pretože nie sú verejne dostupné.

Výsledky písomných maturít z cudzích jazykov môžu byť skreslené pri tých školách, kde má významná časť žiakov certifikát z cudzieho jazyka. Tieto certifikáty totiž môžu slúžiť ako náhrada maturity, a preto sa ich výsledky nepremietnu do hodnotenia školy.

Je potrebné si uvedomiť, že škola môže poskytovať kvalitnú výučbu, no napriek tomu môžu jej žiaci dosahovať podpriemerné výsledky, a to napríklad v dôsledku toho, že veľká časť žiakov školy pochádza zo sociálne znevýhodneného prostredia. Dosiahnuté výsledky v jednotlivých ukazovateľoch či umiestnenia škôl v rebríčkoch je vždy potrebné posudzovať v kontexte prostredia, v ktorom sa škola nachádza a žiakov, ktorí na nej študujú.

Údaje o školách sú prevzaté a prešli spracovaním. Majú informatívny charakter a INEKO neručí za ich správnosť. Niektorým školám sa nepodarilo priradiť údaje v dôsledku nedostatočnej kompatibility databáz. Údaje môžu byť priebežne dopĺňané. Nemožno vylúčiť možné chyby vzniknuté napríklad pri zbere dát či pri testovaní žiakov.

Portál je dostupný na stránke: skoly.ineko.sk. Projekt finančne podporuje Nadácia Orange.

Matej Tunega

Autor spolupracuje s inštitútom INEKO

Ak sa Vám aktivity a činnosť inštitútu INEKO zdajú prínosné, budeme veľmi radi, ak nás podporíte v našej ďalšej práci.