Keďže sa blíži výplata prvých dôchodkov z druhého piliera a je na stole tzv. anuitná novela, rozhodli sme sa po čase opäť pripomenúť problém týkajúci sa krížových dotácií v Sociálnej poisťovni a ich vplyvu na výšku dôchodku pre účastníkov v druhom pilieri.

Fond starobného poistenia Sociálnej poisťovne je každoročne v deficite prevyšujúcom jednu miliardu eur. Na jeho krytie dostáva dotácie z iných fondov, najviac z rezervného fondu solidarity. Tieto krížové dotácie dosiahli napríklad v roku 2013 takmer 44 % z celkových príjmov daných fondov.

Tabuľka: Krížové dotácie do Fondu starobného poistenia Sociálnej poisťovne (FSP SP), v tis. EUR

2011

2012

2013

Bilancia FSP SP v bežnom roku

-1 027 527

-1 085 609

-1 235 241

Krížové dotácie z iných fondov

1 165 000

1 066 000

1 270 685

Tvorba iných fondov v bežnom roku

2 733 524

2 733 118

2 905 397

Podiel krížových dotácií na tvorbe iných fondov

42,62 %

39,00 %

43,74 %

Zdroj: Návrh rozpočtu Sociálnej poisťovne na rok 2014 a rozpočtový výhľad na roky 2015 a 2016, Príloha 2

Odvody do všetkých fondov Sociálnej poisťovne predstavujú 34,6 % z hrubej mzdy, z toho 18 % sú odvody do fondu starobného poistenia (resp. 14 % pre účastníkov v druhom pilieri) a zvyšných 16,6 % sú odvody do iných fondov. To znamená, že na starobné dôchodky z prvého piliera šlo v roku 2013 popri štandardných 18-percentných odvodoch aj 7,3 % (44 % * 16,6 %) v podobe krížových dotácií z iných fondov.

Keďže účastníci v druhom pilieri platia nižšie odvody do prvého piliera (14 % namiesto 18 %), adekvátne sa im pri výpočte dôchodku skráti dôchodok z prvého piliera. Konkrétne o 2/9 (4/18 = 2/9). Za obdobie pred septembrom 2012 sa druhopilieristom bude krátiť dôchodok z prvého piliera až o jednu polovicu, keďže vtedy platili do druhého piliera 9 % hrubej mzdy (9/18 = 1/2).

Problémom sú však spomínané krížové dotácie. Ak by sme ich totiž napríklad v roku 2013 premenili na odvody do prvého piliera, dostali by sme celkové sadzby 25,3 % (18 % + 7,3 %), resp. 21,3 % (14 % + 7,3 %) pre účastníkov druhého piliera. Z toho by potom plynulo miernejšie krátenie dôchodkov z prvého piliera, konkrétne nie o 2/9 (= 0,22), ale o 4/25,3 (= 0,16). Je zrejmé, že ide o významný rozdiel, nie je totiž jedno, či za každé euro teoretického nároku na dôchodok z prvého piliera dostanete menej o 22 alebo 16 centov. Pre ilustráciu, pri 400-eurovom dôchodku a štyridsiatich rokoch sporenia by to mohlo spôsobiť až 24-eurový rozdiel v dôchodkoch.

Rozdiel v krátení dôchodku je ešte väčší pri pohľade na rok 2011, počas ktorého sa do druhého piliera odvádzalo 9 % hrubej mzdy. Podľa súčasnej legislatívy sa bude sporiteľom za tento rok krátiť dôchodok z prvého piliera o jednu polovicu (= 0,5), po zohľadnení krížových dotácií by to bolo len o 9/25,1 (= 0,36).

Za súčasného stavu platí, že čím vyššie sú krížové dotácie, tým menej sa oplatí byť v druhom pilieri. V dobre nastavenom systéme by krížové dotácie výhodnosť druhého piliera ovplyvňovať nemali. Riešením je krížové dotácie zrušiť, zreálniť výšku jednotlivých odvodov do Sociálnej poisťovne a následne upraviť aj výpočet dôchodku pre druhopilieristov. Alebo výšku krížových dotácií adekvátne zohľadňovať pri výpočte dôchodku z prvého piliera, napríklad aj spôsobom popísaným v tomto článku.

INEKO na uvedený problém upozorňuje dlhodobo, napríklad už v tomto článku z roku 2007: Sporiteľom hrozí neprimerané krátenie dôchodku. Ďakujem tiež známemu z brandže, že mi ho prednedávnom pripomenul.

Peter Goliaš

riaditeľ INEKO