Kvôli fiškálnej rozšafnosti slovenských vlád v období rokov 2009-2010, ktoré spôsobili podstatné zvýšenie fiškálneho deficitu, sa konsolidácia verejných financií opäť raz stala veľmi horúcou témou ekonomickej politiky. Ostáva ňou aj napriek úctihodnému medziročnému zníženiu deficitu verejného sektora v roku 2011 o približne 3,5% HDP pretože ten stále zostáva relatívne vysoký (4,6% HDP). Keďže v roku 2013 bude Slovensko musieť dostať fiškálny deficit pod tri percentá HDP a pravdepodobne veľmi rýchlo smerovať k prakticky vyrovnanému rozpočtu, otázky ako znižovať deficit bude v najbližšom období patriť k tým najurgentnejším.

Existuje mnoho spôsobov ako znížiť deficit verejných financií. Aké sú skúsenosti ekonomickej teórie a praxe s rôznymi spôsobmi fiškálnej konsolidácie ? Znižovať výdavky či zvyšovať dane? Zvýšenie ktorých daní je najmenej škodlivé pre hospodársky rast ? Aj keď nemám ani zďaleka ambíciu navrhnúť komplexný plán konsolidácie, rád by som načrtol niekoľko princípov a návrhov, ktoré by snáď mohli byť užitočné pri diskusii o tvorbe budúcich rozpočtov.

Začnime základnou otázkou, či konsolidovať rýchlo alebo postupne. Samozrejme pri deficite viac ako 8% HDP - zvlášť v súčasnom období neistoty a krehkých finančných trhov  - bolo pre krajinu ako je Slovensko takmer otázkou života a smrti konsolidovať razantne. Ďalšie tempo znižovania deficitu by však optimálne  malo byť postupné, tak aby príliš neohrozilo ekonomický rast. Aspoň také sú závery posledných štúdií Medzinárodného menového fondu (MMF). Voľne parafrázujúc hlavného ekonóma MMF Oliviera Blancharda – fiškálna konsolidácia je skôr maratónom a ako behom na krátke trate. Aj preto je rok 2012, kedy konsolidácia verejných financií bude pravdepodobne stagnovať, premrhanou príležitosťou rozložiť náklady fiškálnej konsolidácie na dlhšie časové obdobie a vyhnúť sa opäť skokovej konsolidácií.

Ďalšou základnou otázkou je, či konsolidovať skôr znižovaním výdavkov alebo zvyšovaním daní. Aj keď odhliadneme od filozofického aspektu tejto otázky, je zaujímavé, že ekonomické štúdie (napríklad tie z dielne MMF) nám dávajú návod. Konsolidovať znižovaním výdavkov sa zdá byť pre ekonomický rast menej škodlivé ako zvyšovanie daní. Podľa mojej mienky preto práve na výdavkovú stranu by sa mala sústrediť pozornosť budúcich tvorcov rozpočtu. Počas svojej kariéry som mal príležitosť pracovať vo verejnom i súkromným sektore a rozdiel v efektívnosti a produktivite práce je priam priepastný. Podľa môjho odhadu z centrálnych úradov, či ministerstiev, by mohlo postupne odísť 30-50% úradníkov pri zachovaní kvality výstupu (pri rozumnej reštrukturalizácií úradov). Priestor pre úspory je aj v oblasti verejného obstarávania, či efektivite niektorých ďalších verejných výdavkov.

Rozmer fiškálneho deficitu, ktorému čelí Slovensko, však pravdepodobne bude vyžadovať aj opatrenia na strane príjmov. Podľa ekonomických štúdií (napr. OECD) sú pre ekonomický rast najmenej škodlivé dane z nehnuteľnosti a nepriame dane, naopak najviac škodia príjmové dane najmä dane z príjmu právnických osôb.

Porovnania s krajinami OECD ale aj skúsenosť z môjho okolia – aj keď ide len o anekdotickú skúsenosť – naznačuje, že zdanenie majetku na Slovensku je tak nízke, že i niekoľkonásobné zvýšenie tejto dane by mohlo byť politicky prijateľné. Navyše by mohla byť zmenená štruktúra dane, ktorú je možno urobiť progresívnou typu – prvých 50m2 by mohlo byť zdanených sadzbou x% na m2, ďalších 50 m2 napr. 1,5x, nasledovných 50 m2  2x atď. tak aby spoluobčania zo sociálne zo slabších majetkových skupín platili menej na m2 ako tí, ktorí si to skutočne môžu dovoliť.

Zdroje do rozpočtu je možné získať i zvýšením nepriamych daní, najmä DPH – je to podľa mojej mienky oveľa lepšia alternatíva z hľadiska dopadu na ekonomický rast (najmä v dlhšom časovom horizonte) ako zvýšenie príjmových daní. Samozrejme razantné zvýšenie DPH je politicky citlivé pretože zasahuje aj najzraniteľnejšie vrstvy obyvateľstva. Je však možné vymyslieť schému podľa ktorej by tí najpostihnutejší dostávali počas určitého obdobia vyrovnávajúcu dávku (napríklad príjmovo spodných 20-30% obyvateľstva). Možno si niektorí spomenú, že niečo podobné zaviedla federálna vláda v roku 1991 pri liberalizácií cien. Domácností zo strednej a vyššej vrstvy by i niekoľkopercentné zvýšenie DPH uniesli bez vážnych ekonomických problémov.

Samozrejme oblasť konsolidácie verejných financií je komplexnou oblasťou  a tento príspevok nemal za cieľ navrhnúť program ako úplne zaplátať dieru vo verejných financiách. Niektoré princípy, či návrhy by však mohli prispieť k  diskusii ako konsolidovať verejné financie najmä s ohľadom na minimalizáciu negatívneho dopadu na ekonomický rast.