Dostal som na posúdenie habilitačnú prácu. Nebyť toho, že som predtým ústne prisľúbil, že ju prečítam a ohodnotím, okamžite by som ju vrátil. Zistil som, že odmena za oponovanie 290 strán rukopisu (250 strán habilitačnej práce plus 40 strán rôznych príloh) bude 33 eur, zhruba 0,11 eura za stranu. Príprava posudku mi trvala 5 dní. Pri osemhodinovej pracovnej dobe mi vychádza hodinová mzda 82 centov. To predsa znie lepšie - či nie?

Túto kráľovskú odmenu – zníženú o dane a odvody – dostanem za podrobné prečítanie práce, za overenie unikátnosti zdrojov (v rámci boja proti plagiátorstvu), za posúdenie náročnosti vedeckých cieľov, kvality dosiahnutých výsledkov, ich obťažnosti a originality. Všetko musím zhrnúť do posudku a explicitne sa v ňom vyjadriť, či autora navrhujem menovať docentom.

Z psychologického hľadiska je najťažšie asi to posledné. Ide nielen o morálny záväzok voči škole, ktorá titul udeľuje, ale aj voči uchádzačovi o titul. Posudok je neanonymný, takže „áno“ aj „nie“ majú individuálny podtón. Pri posudkoch sa obyčajne natrápim – nerád by som bol, keby sa titul schváleného uchádzača ukázal ako pochybný (viď príklad).

Nositeľov titulov, ktoré nezodpovedajú medzinárodným štandardom, je u nás hodne. Absurdné finančné ohodnotenie práce posudzovateľov je jednou z príčin. Keď sa oponent dozvie, koľko dostane za svoju činnosť vyžadujúcu odborné znalosti a mnohoročné skúsenosti, núkajú sa mu dve možnosti:

  • Prácu preštudovať bez ohľadu na honorár s vedomím, že oponent sa pritom niečo dozvie o autorovi, jeho poznatkoch a skúsenostiach, pracovisku a duchu, ktorý na ňom vládne. Na základe poznatkov výsledok odobrí alebo prácu označí ako nepostačujúcu. Zamietnutím, pochopiteľne, riskuje negatívnu reakciu uchádzača a jeho okolia.
  • Povedať si, že žiadne trampoty nestoja za tie peniaze. Prácu stačí prelistovať, podchytiť základnú terminológiu a podľa nej napísať kladný posudok. (Odmena bude oveľa primeranejšia času tvorby.)

Faktom je, že chatrný honorár priam navádza k druhej možnosti. Niekedy mám dokonca obavu, či práve toto nie je cieľom.

Morálne dopady takto vypracúvaných posudkov sú nedozerné, dlhodobé a pre štruktúru akademickej obce fatálne. Sitom prejdú aj uchádzači, ktorí by pri serióznejšom posudzovaní neuspeli. Tí v budúcnosti – už ako vlastníci titulov – budú rovnako benevolentne posudzovať svojich nasledovníkov. Autor posudku sa teda vyjadruje nielen ku konkrétnej osobe, ale formuje aj budúcu štruktúru akademickej komunity. Jeho práca by preto mala byť primerane ohodnotená. Naopak, pri preukázaní neoprávneného udelenia titulu by malo byť zverejnené nielen meno uchádzača, ale aj všetkých hodnotiteľov. Niektorí by možno začali byť opatrnejší.

Aj to by mohol byť krok k skvalitneniu vysokoškolských pracovísk.