Žalobu podalo občianske združenie Európsky inštitút pre ochranu spotrebiteľa, kde je člen vedenia Roman Brecely, ktorý je zároveň vedúcim pracovnej skupiny Siete pre energetiku.

Združenie tvrdí, že tak mala urobiť pre údajnú neoprávnenú fakturáciu. Konkrétne má ísť o neoprávnené uplatňovanie tarify za prevádzkovanie systému v rámci koncovej ceny elektriny. V prípade úspechu na súde by každá domácnosť mohla dostať približne 300 EUR za celé obdobie neoprávnenej fakturácie od roku 2010, tvrdí hovorkyňa Karolína Ducká v tlačovej správe. 

„Táto tarifa je súčasťou mesačnej faktúry pre všetky domácnosti, avšak spotrebitelia za jej úhradu nedostávajú od dodávateľov elektriny žiadne vecné plnenie a jej platba nijak nesúvisí s dodávkou elektriny domácnostiam. Tarifa má teda povahu autoritatívneho poplatku, o ktorom vie verejnosť len veľmi málo. Výnosy smerujú výrobcovi elektriny z domáceho uhlia, k výrobcom zelenej energie a výrobcom elektriny kombinovanou formou,“ vyhlásil Roman Brecely.

Združenie žiada súd o preverenie, či sa toto stopercentné prenesenie záťaže súvisiacej s podporou uhlia a zelenej energie na odberateľov elektriny deje v súlade so zákonmi. „Občania majú totiž nielen právo poznať pozadie systému podpory, na ktorý sa skladajú, ale aj právo vyjadriť sa k tomu, či vôbec chcú takýto systém podpory,“ doplnil R. Brecely.

Tarifa je dnes určená rozhodnutím Úradu pre reguláciu sieťových odvetví vo výške 21,82 EUR/MWh bez DPH, pričom priemerná slovenská domácnosť zaplatí na tejto tarife ročne cca 80 EUR vrátane DPH. Tarifa dnes tvorí cca 16 % koncovej ceny elektriny.

Oprava: Strana Sieť poslala opravené znenie tlačovej správy. Podľa pôvodnej podala žalobu strana Sieť, podľa aktualizovanej Občianske združenie Európsky inštitút pre ochranu spotrebiteľa