V pozícii developera priemyselných budov a lídra európskeho trhu sa s nami rozprával Erik Ivaničko - riaditeľ spoločnosti Panattoni Slovensko:

Každá kríza alebo významný faktor, ktorý silno hýbe trhom, prináša aj nové a pozitívne trendy. Nariadenia sú veľmi dôležité. Pomáhajú subjektom v celom odvetví pracovať rovnakým smerom a rovnakou rýchlosťou, aby sa dosiahli spoločné ciele. Znižovanie energetickej náročnosti priemyselných nehnuteľností je pre našu spoločnosť základnou filozofiou. Už dlhodobo pristupujeme k výstavbe tak, že štandardy, ktoré určuje legislatíva, spĺňame vysoko nad rámec. Dáva nám to zmysel. Nie preto, že nám to určuje niekto z Bruselu, ale preto, že chápeme nevyhnutnosť takéhoto prístupu.
 
Môžete nám priblížiť ako impulzy smerujúce k energetickej efektívnosti a dekarbonizácii formujú vaše aktivity?

 K zníženiu energetickej náročnosti priemyselných nehnuteľností pristupujeme komplexne a zameriavame sa na  niekoľko paralelných problémov. Prioritou je znižovanie prevádzkových emisií, zníženie energetickej náročnosti vykurovania objektov, zníženie nákladov na prevádzku budovy a celkovú udržateľnosť podnikania v našich priemyselných nehnuteľnostiach. Významnú úlohu zohráva tiež zavádzanie technológie na výrobu dostatočného množstva energie na mieste, aby sa odstránila potreba spotreby elektrickej energie z národnej siete.
 
Významný pokrok smerom k dosiahnutiu nulovej čistej prevádzky logistických budov môžeme dosiahnuť prostredníctvom iniciatív v oblasti obnoviteľných zdrojov energie, ako je inštalácia fotovoltaických solárnych panelov na strechách a výmena plynových vykurovacích systémov za tepelné čerpadlá. Hľadanie alternatívnych riešení, materiálov a technológií s lepšími parametrami znižujúcimi energetickú náročnosť nie je však vždy prechádzka ružovou záhradou. Napríklad aj pri inštalovaní fotovoltaiky narážame na komplikovanú administratívu a proces pri povoľovaní a pripájaní do sústavy.
 
Znižovanie obsahu uhlíka v stavebných materiáloch je náročnejšie, takže cesta k čistej nulovej výstavbe je menej jasná. Len málo dodávateľov vyrába stavebné materiály s certifikátmi, ktoré informujú developerov o ich uhlíkovej stope, takže je ťažké zmerať množstvo vteleného uhlíka. . Existujú však niektoré účinné kroky, ktoré môžu developeri už teraz podniknúť na zníženie emisií na staveniskách, napríklad meraním a riešením emisií CO2 vznikajúcich pri preprave stavebných materiálov. To nám pomohlo znížiť emisie pri výstavbe o 20 percent.

Erik Ivaničko, riaditeľ spoločnosti Panattoni Slovensko
Zdroj: Panattoni Slovensko
Erik Ivaničko, riaditeľ spoločnosti Panattoni Slovensko

Je potrebné si ale povedať, že prvotná investícia do riešení s nižšími energetickými nárokmi býva obvykle vyššia, než je štandardom. Vďaka výsledkom a preukázanej správnosti riešení, je ale možné na domáci trh prinášať unikátne a ekologické projekty, ktoré pomáhajú kultivovať trh a nastavovať úroveň udržateľného priemyselného developmentu.

 Spoločnosť Panattoni v uplynulých rokoch zaznamenala významný rozmach a expandovala už  celkovo na deväť nových trhov vrátane Indie.

Čo je dôležité pre zahraničné spoločnosti, ktoré k nám môžu prísť?
 
Okrem štandardných požiadaviek ako kvalifikovaná pracovná sila, ekonomická stabilita, je pre nich dôležité aj plánovanie.
V tomto duchu sa to u nás bohužiaľ trochu komplikuje. Klienti vnímajú proces EIA a povoľovacieho konania ako strašiaka. Dúfam, že nová zmena legislatívy pomôže túto našu nevýhodu otočiť na výhodu. Samozrejme je dôležité, aby sa nové projekty diskutovali a boli nastavené s výhľadom do budúcna, ale nesmieme dopustiť, aby u nás dochádzalo v niektorých prípadoch k šikanóznemu správaniu. Takéto správanie zaťažuje nie len úrady, ktoré sú zahltené, ale v konečnom dôsledku už v niektorých prípadoch aj súdy. To nerobí Slovensku dobré meno.
 
Budú teda stíhať priemyselní developeri pokryť dopyt po výrobných, či logistických kapacitách?
 
Dostupnosť  takýchto plôch je na historickom minime naprieč celou Európou. Predpokladáme teda, že nájomná aktivita zostane silná, keďže miera neobsadenosti sa v roku 2022 znížila na rekordne nízku úroveň a dosiahla 3,5 percenta. V tomto roku sa síce očakáva dokončenie veľkého počtu nových projektov, ale s predpokladaným presunom výroby z Ázie sa prognózuje ďalšie historické minimum.

Snažíme sa vyjsť v ústrety potrebám slovenského hospodárstva, ktoré má práve vďaka presunu výrobných kapacít naspäť do Európy teraz jedinečnú šancu prilákať na náš trh nových zamestnávateľov. Som rád, že napríklad spoločnosť Siemens Healthineers presunula výrobu svojich zdravotníckych prístrojov z Číny do nášho parku v Košiciach. Ponuka nových pracovných miest s vysokou pridanou hodnotou nie je možná bez priestoru na podnikanie.

Ilustračné foto
Zdroj: Panattoni Slovensko
Ilustračné foto

Čo prináša aktivita takýchto developerov pre slovenský trh?
 
Je nutné si uvedomiť, že priemyselný development predstavuje nenahraditeľnú infraštruktúru potrebnú  pre chod ekonomiky. E-commerce dokáže suplovať retail, práca z kancelárskych priestorov sa dokáže plynule presúvať do domácich. Avšak výroba akéhokoľvek produktu a jeho následné uskladnenie byť zastúpené v inej forme nedokáže. Spoločnosti navyše dnes hľadajú rýchle a agilné spôsoby, ako uspokojiť svoje maloobchodné požiadavky. Hlavným zameraním „nových, ale aj etablovaných“ spoločností je tak mať čo najväčšiu flexibilitu podnikania. Je pre nich dôležité mať možnosť zväčšovať, alebo zmenšovať svoje prevádzky podľa ich nastavenia. Toto dokážu len v celkoch s nájomným modelom, ktorý nachádzajú u nás. Preto dokážu efektívne reagovať na trh, zákazníkov, ale aj na ich potreby plánovania.