Výberová komisia posudzovala pri výberovom konaní na privatizáciu podnikov Slovenskej autobusovej dopravy (SAD) ponuky jednotlivých uchádzačov podľa piatich kritérií. Popri formálnom výpise z obchodného registra a údajoch na posúdenie Protimonopolným úradom SR sa nosnými stali kúpna cena a platobné podmienky s podnikateľským zámerom a profilom kupujúceho.

Ambície viacerých uchádzačov sa skončili na dokladoch preukazujúcich finančné krytie kúpnej ceny. Komisia však svoje rozhodnutia v jednotlivých prípadoch opierala o rôznu interpretáciu tých istých kritérií. Ani vyššia cenová ponuka nemusela znamenať víťazstvo uchádzača, ktorý podľa komisie nemal dostatok skúseností z pôsobenia v brandži či mal pochybnú podnikateľskú minulosť. Pri iných uchádzačoch to nebolo prekážkou a komisia sa uspokojila s prísľubmi do budúcnosti.

Protimonopolné ťaženie

Švédsky Connex Transport AB, Solna, sa po úspechu v privatizácii SAD Bratislava uchádzal aj o SAD, a.s., Košice. Zvíťazila však spoločnosť Bustrans, s.r.o., Košice, ktorá sa autobusovou dopravou nikdy nezaoberala, pôsobí iba v podporných službách.


„Pri posudzovaní kredibility a skúseností nového vlastníka nás nikto nemohol poraziť, sme totiž najväčší prepravca osôb v Európe a úspešne fungujeme aj v Česku. Nepoznám cenu, ktorú ponúkli naši konkurenti, ale keďže vyhrali, je isté, že ponúkli viac. Rešpektujeme to,“ hovorí sklamaný šéf Connexu Cyril H. Carniel.

Bustrans naopak ponúkol o pol druha milióna korún nižší kapitálový vstup. Komisia však pri prakticky rovnakých ponukách svoje rozhodnutie zdôvodnila snahou o zabránenie „monopolného postavenia jedného vlastníka a prevádzkovateľa verejnej dopravy“.

Hovorca Ministerstva pre správu a privatizáciu národného majetku SR Róbert Merva nesúhlasí s názorom, že výberová komisia supluje činnosť Protimonopolného úradu SR. „V prípade Košíc a Bratislavy išlo o výraznú domináciu v zahraničnej a zájazdovej doprave, keď tieto dva podniky v nej majú spolu dominantné postavenie. Je to aj názor protimonopolného úradu, ktorý sa vyjadruje ku každému základnému privatizačnému projektu,“ hovorí.

„Navyše sa prijal aj akýsi úzus, že jeden investor nemôže získať viac ako tri SAD na Slovensku a nesmú byť dve z nich v tesnej blízkosti seba,“ vysvetľuje R. Merva. V oslovovacom liste záujemcom sa však o týchto podmienkach nepíše.

Šanca dlžníkom

Napriek zámeru získať silných investorov, ktorí by sa postarali o obnovu zastaraného vozidlového parku, privatizačná komisia sa posudzovaním finančnej sily investorov nezaoberala. Uspokojila sa s výberovým kritériom vinkulácie kúpnej ceny, ktorá pozostáva z platby za 49 % akcií (v priemere tri percentá ich nominálnej ceny) a prostriedkov na prvé zvýšenie základného imania (12 % z celkového kapitálového vstupu).

Do súťaže sa tak dostali nielen novozaložené spoločnosti, ktoré doteraz nevykonávali žiadnu činnosť, ale aj veľkí dlžníci. Napríklad už spomínaný Bustrans je dlžný Slovenskej konsolidačnej, a.s., Bratislava vyše 70 mil. Sk.

Kritériá pre posudzovanie návrhov vo výberovom konaní

 • Identifikácia kupujúceho
 • Návrh kúpnej ceny a platobných podmienok
 • Doklady, ktorými záujemca preukazuje finančné krytie kúpnej ceny
 • Podnikateľský zámer a profil kupujúceho
 • Údaje pre posúdenie návrhu na privatizáciu Protimonopolným úradom SR

PRAMEŇ: Ministerstvo pre správu a privatizáciu národného majetku SR

Dlžníkom Českej finančnej, s.r.o., Praha, ktorá spravuje nedobytné pohľadávky českých bánk, je ČSAD Ostrava, a.s., Ostrava, ktorá zvíťazila vo výberovom konaní na banskobystrickú SAD. Jej nesplácaný záväzok má hodnotu viac ako 300 mil. Kč (450 mil. Sk).

Hoci asistent generálneho riaditeľa ČSAD Ostrava Tomáš Vrátný v polovici mája pre TREND bez bližšieho vysvetlenia uviedol, že Česká finanční pohľadávku „už neponúka“, riaditeľ spoločnosti Vladimír Franc na otázku TRENDU reagoval 31. mája listom s ponukou na osobné rokovanie o jej odkúpení.

Ako vysvetľuje R. Merva, privatizačná komisia neskúmala tento subjekt ani jeho záväzky voči tretím osobám. „Posudzovala sa predložená ponuka, ktorá splnila požadované kritériá a bola vyhodnotená ako najlepšia. Rozhodla o nej vláda SR,“ hovorí.

Zelená manažérom

Hoci v týchto prípadoch sa privatizačná komisia nezaujímala o históriu privatizérov, urobila tak pri SAD, a.s., Liptovský Mikuláš. Záujemca M+K, s.r.o., Banská Bystrica neuspel, pretože „výberová komisia bola upozornená na skutočnosti, súvisiace s riadiacou činnosťou spoločníkov z minulého obdobia, ktoré spochybnili prípadný výber spoločnosti“.

V SAD Liptovský Mikuláš neuspel ani druhý uchádzač vykonávajúci autobusovú dopravu. Nestačilo ani to, že ponuka Bystrickej dopravnej spoločnosti, a.s., Banská Bystrica bola o desatinu vyššia ako ponuka víťaznej Gotfri, s.r.o., Bratislava. Pri nej sa výberová komisia uspokojila so sľubom, že „kvalifikované riadenie SAD zabezpečí zmluvným vzťahom s terajším manažmentom“.

Manažéri, ktorých pri transformácii podnikov SAD v roku 1999 nominovala do funkcií súčasná vláda, sa podieľajú aj na privatizácii ďalších spoločností, pričom k investíciám rádovo v desiatkach miliónov korún sa zaväzujú ich spoločnosti zväčša s minimálnym zákonným základným imaním.

Protežovanie manažérov viedlo výberovú komisiu až k protirečeniu. Kým v prípade privatizácie SAD, a.s., Nové Zámky uviedla, že maďarský záujemca Eurobus má znalosti podmienok vo verejnej doprave, z čoho vyplýva predpoklad, že „strategická funkcia verejnej pravidelnej autobusovej dopravy v regióne bude naďalej zabezpečovaná a rozvíjaná“, pri dunajskostredskej SAD už Eurobus „neuvádza žiadne skúsenosti v oblasti mestskej a prímestskej dopravy, čo tvorí podstatu podnikateľskej činnosti akciových spoločností SAD“. Napriek tomu, že jeho ponuka bola o štvrtinu vyššia, výberová komisia vybrala konkurenčnú Dunajskostredskú autobusovú dopravu, s.r.o., Dunajská Streda, založenú manažérmi SAD.

Smola Eurobusu

Tretí pokus Eurobusu sa skončil tiež neúspechom. Napriek najvyššej ponuke na privatizáciu podielu v SAD Trnava neuspel, pretože kvôli víťazstvu v Nových Zámkoch „nespĺňa podmienku prijatú komisiou, v zmysle ktorej nie je možný predaj 49 % podielu akcií teritoriálne susediacich spoločností SAD v regióne jednému záujemcovi“.

Zloženie výberovej komisie (spolu sedem členov)

Stáli členovia:

 • Mária Machová – ministerka pre správu a privatizáciu národného majetku SR
 • Vladimír Drozda – štátny tajomník Ministerstva pre správu a privatizáciu národného majetku SR
 • Jaroslav Hnatič – generálny riaditeľ sekcie cestnej dopravy Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií (MDPT) SR
 • Michal Balog – štátny tajomník MDPT SR

Alternujúci členovia:

 • za Fond národného majetku SR – Bohuslav Brendza, Milan Schmidt, Štefan Volner
 • za NR SR – Ľudovít Macháček, Pavol Prokopovič, Jaroslav Wolf

PRAMEŇ: Ministerstvo pre správu a privatizáciu národného majetku SR

Ministerstvo privatizácie pritom v oslovovacom liste o takýchto podmienkach záujemcov neinformovalo. Víťazom sa teda stal jediný záujemca, ktorý splnil podmienky - firma PRINTcentrum, s.r.o., Bratislava. Ani pri tejto spoločnosti výberovej komisii neprekážal nedostatok skúseností z pôsobenia v brandži. Zabral prísľub prevodu 33 % akcií na manažérsku TAD, s.r.o., Trnava, ktorá vo výberovom konaní stroskotala na nedostatočnom finančnom krytí, a bližšie nešpecifikovaná zmluva o spolupráci pri zastupovaní privatizačných záujmov českého dopravcu TQM, a.s., Opava.

Eurobus mal smolu aj v snahe o získanie SAD Trenčín, keď ponúkol 112 mil. Sk. Víťaz súťaže Via-Uni, s.r.o., Trenčín síce ponúkol 93 mil. Sk, ale priazeň výberovej komisie si získal záväzkom, že nad rámec vyžadovaných záväzkov preinvestuje do vozového parku 76 mil. Sk.

Tretie osoby

Rôzny prístup zaujímala výberová komisia aj k subjektom, ktoré vinkulovali prostriedky na účte Fondu národného majetku (FNM) SR. KMV vyhrala v Nitre s ponukou 115 mil. Sk, aj keď Klevitrans – Kombi group, s.r.o., Štúrovo ponúkal 140 mil. Sk. Privatizačnej komisii totiž prekážalo, že „vinkulované finančné prostriedky neboli od spoločnosti Klevitrans, ale od maďarskej firmy Kiter Ipari és Szolgáltató Kft. Budapešť“. Tá je pritom 34-percentným akcionárom Klevitransu.

Komisii však v prípade privatizéra ČSAD Ostrava stačila zmluva o budúcej zmluve o poskytnutí pôžičky, v ktorej sa Czech Cardinal zaväzuje z finančných prostriedkov získaných na základe zmluvy o úvere so škótskou BCS Ltd. poskytnúť pôžičku vo výške 5,0 mil. USD (vyše 220 mil. Sk) spoločnosti ČSAD Ostrava „na účely privatizácie v SR“.

Granusanu, s.r.o., Zvolen usilujúcemu sa o SAD Zvolen však výberová komisia vytkla, že prostriedky v prospech FNM SR vinkulovala tretia osoba. „Takýto postup finančného krytia cenovej ponuky nie je prijateľný, pretože záujemca a ten, kto preukazuje finančné krytie, sú rozdielne subjekty,“ konštatuje komisia.

Počty s ponúkanou cenou

Ani v prípade SAD Zvolen nezvíťazili najvyššie ponuky. D.K.C., s.r.o., Zvolen ponúkla 118 mil. Sk a Granusan 120 mil. Sk, z ktorých však 37 mil. Sk chcel použiť na splatenie zostatku úverov.

Víťaz Bystrická dopravná spoločnosť (BDS), a.s., Banská Bystrica ponúkol 72 mil. Sk. Privatizačná komisia však do posudzovania zahrnula aj jeho záväzok, že nad rámec kúpnej ceny preinvestuje do nákupu autobusov ďalších 46 mil. Sk.

Napriek tomu, že tieto peniaze nepôjdu do základného imania ani sa od nich neodvíja cena ďalších akcií, výberová komisia sa rozhodla, že vďaka tomuto záväzku „sa jeho reálna cenová ponuka dostáva na úroveň 118 mil. Sk“. Komisia tak za víťaza označila BDS, keďže „v porovnaní s konkurenčnými ponukami predložila najlepšiu cenovú ponuku“.

Privatizácia podnikov Slovenskej autobusovej dopravy

Pri privatizácii SAD neplatí jednotný meter

Nadobúdateľ

Príjem FNM za 49 % akcií

(mil. Sk)

Zvýšenie ZI

privatizérom

(mil. Sk)

Zvýšenie

ZI v pros-

pech FNM

(mil. Sk)

Kapitálový

vstup

(mil. Sk)

Základné imanie

(mil. Sk)

Základné imanie po

zvýšení

(mil. Sk)

Zvýšenie základného imania

(index)

Príjem FNM/ nominálna

hodnota akcií (%)

Ážio 1

SAD Bratislava

Connex Transport AB, Solna

21,29

186,37

193,97

401,62

357,38

737,71

206,4

12,2

2,29

SAD Banská Bystrica

ČSAD Ostrava, a.s., Ostrava

8,11

64,96

67,62

140

931,09

1 063,67

114,2

1,8

0,66

SAD Dunajská Streda

Dunajskostredská autobusová doprava, s.r.o., Dunajská streda

0,22

20,29

19,49

40

79,33

119,11

150,1

0,6

1,03

SAD Humenné

Autobusová dopravná spoločnosť, s.r.o., Dunajská streda

0,3

21,9

22,8

45

91,48

136,18

148,9

0,7

1,00

SAD Košice

Bustrans, s.r.o., Košice

4,53

82,55

85,92

173

352,35

520,82

147,8

2,6

1

SAD Lučenec

Powell, s.r.o., Žiar nad Hronom

0,31

28,6

29,76

58,67

119,73

178,09

148,7

0,5

1

SAD Liptovský Mikuláš

Gotfri, s.r.o.,  Bratislava

0,29

26,81

27,91

55

214,49

269,2

125,5

0,3

1

SAD Michalovce

JM-Autodoprava, s.r.o., Trebišov

0,35

32,99

34,33

67,67

127,9

195,22

152,6

0,6

1,08

SAD Nitra

KMV Bus, s.r.o., Nitra

3,01

54,87

57,11

115

232,87

344,86

148,1

2,6

1,01

SAD Nové Zámky

Eurobus-Invest, Budapešť

1,4

43,41

45,18

90

178,31

266,91

149,7

1,6

1,03

SAD Prievidza

Advance, a.s.,

1,42

42,91

44,66

89

175,32

262,89

150

1,7

1,03

SAD Prešov

B.K. Prešov, s.r.o., Prešov

1,32

40,89

42,56

84,77

173

256,45

148,2

1,6

1

SAD Poprad

Pre-OS, s.r.o., Prešov

1,09

33,77

35,14

70

137,2

206,11

150,2

1,6

1,01

SAD Trenčín

Via-uni, s.r.o., Trenčín

1,45

44,86

46,69

93

185,12

276,67

149,5

1,6

1,53

SAD Trnava

PRINTcentrum, s.r.o., Bratislava

2,73

49,63

51,65

104

212,01

313,29

147,8

2,6

1

SAD Zvolen

Bystrická dopravná spoločnosť, a.s., Banská Bystrica

1,89

34,36

35,77

72,02

240,15

310,28

129,2

1,6

0,61

Spolu

49,72

809,16

840,57

1 698,75

3 807,72

5 457,44

143,3

2,7

1,08

ZI – základné imanie

1 Cena za 1 akciu/nominálna cena 1 akcie

PRAMEŇ: Ministerstvo pre správu a privatizáciu národného majetku SR, prepočet TRENDU

FOTO – MIRO NÔTA