Nový zákon č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve nahradil od prvého marca tohto roku pôvodnú, viackrát novelizovanú legislatívnu normu z roku 1991. O mesiac nato vstúpil do platnosti aj ďalší dôležitý predpis pre poisťovníctvo, nový zákon o Úrade pre finančný trh (ÚFT).

Zmena legislatívneho prostredia pre poisťovne posunula slovenský poistný trh výrazne európskym smerom. Nový zákon podrobne definuje funkcie poisťovní a zaisťovní, posilňuje právomoci dozorného orgánu, ktorým je práve ÚFT, no zároveň ruší niektoré obmedzenia pre poistné inštitúcie.

S voľnosťou rastie aj zodpovednosť

Poisťovne napríklad už nemusia predkladať ÚFT na schválenie všeobecné poistné podmienky jednotlivých produktov. Tento prístup sa spolieha na profesionalitu vo vedení poisťovne, zároveň však vyžaduje aj väčšiu zodpovednosť. Nová legislatíva napríklad zavádza osobnú zodpovednosť manažmentu poisťovne za jej výsledky.

Každá poisťovňa si navyše musí vytvoriť vlastné oddelenie vnútornej kontroly a určiť zodpovedného aktuára – poistného matematika, ktorý každoročne podáva ÚFT správu o tvorbe a umiestnení rezerv poisťovne.

„Zmeny v dozore vnímame pozitívne, súčasný proaktívny prístup dokáže predísť tomu, aby niektoré neželateľné situácie vôbec nastali,“ hovorí viceprezident Slovenskej asociácie poisťovní (SAP) a vrchný operačný riaditeľ Amslico AIG Life Roman Holček.

Poisťovne sú povinné podávať dozornému orgánu kvartálne informácie o vlastnom hospodárení a výsledkoch. Na základe monitoringu údajov je tak možné prijímať prípadné nápravné opatrenia či vykonať dohliadku na mieste.

„Nová legislatíva môže jednoznačne viesť k posilneniu stability celého sektora,“ dodáva R. Holček. Súhlasí s ním aj prezident SAP, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ Union poisťovacej, a.s., Bratislava Tibor Bôrik. „Nové opatrenia prispejú k zvýšeniu dôvery ľudí, ako aj k finančnému zdraviu poisťovní,“ očakáva.

Zákon pamätá už aj na zaisťovne

Jednou z dôležitých úprav je aj dôsledné rozdelenie poistných inštitúcií na životné, neživotné a zaisťovne. Každá z týchto foriem má špecifické nároky na minimálnu výšku základného imania. Neživotné poisťovne musia mať minimálne 50 – 200 mil. Sk, podľa typu neživotných produktov, ktoré poskytujú. Životné poisťovne musia začať najmenej s 80 miliónmi korún, pre zaisťovne je minimálnym základným imaním miliarda korún.

Poisťovne, ktoré získali univerzálnu licenciu pred rokom 2001, sa nemusia rozdeliť na dve samostatné jednotky. O životných a neživotných poistkách však musia účtovať osobitne. Ich základné imanie musí byť prinajmenšom súčtom minimálneho imania pre obidve poistné odvetvia.

Do novej úpravy sa už dostali aj paragrafy, ktoré stanovujú pravidlá pre poistných sprostredkovateľov – maklérov. Popri odbornej spôsobilosti musia mať uzavretú aj poistku zodpovednosti za škodu spôsobenú vlastnou činnosťou, a to minimálne na sumu päť miliónov korún. Ministerstvo financií tak do zákona zapracovalo požiadavky Slovenskej asociácie maklérov v poisťovníctve, ktoré by mali priniesť väčšiu transparentnosť aj do tohto podnikania.

Zákon nezabúda ani na predpokladaný vstup SR do Európskej únie. Zavádza ustanovenia potrebné pre voľný pohyb služieb. Nadobudnú účinnosť v okamihu, keď sa Slovensko stane právoplatným členom Európskej únie.