Prvá fáza uvoľňovania sa na Slovensku začne už o dva dni skôr než, sa pôvodne predpokladalo, a tak už od 26. februára nebudú trápiť podnikateľov režimy OTP, OP a OP+.

Druhá fáza je zatiaľ ohlásená na koniec marca, čo vedie mnohých zamestnávateľov, aby postupne motivovali zamestnancov na návrat do kancelárskych priestorov.

Cieľom nie je len zisk

Na home office si síce zamestnávatelia museli zvyknúť, no v mnohých odvetviach by radšej svojich zamestnancov videli osobne, pričom ich nemusí motivovať len obava z poklesu výkonnosti či túžba kontrolovať.

Martin Menšík, marketing manager spoločnosti Profesia, vysvetľuje, že najmä v odvetviach, ktoré majú štruktúru práce založenú na tímových riešeniach, je osobný kontakt dôležitý. „Vtedy vie práve konštruktívna offline diskusia priniesť viac riešení,“ uvádza.

Ďalším dôvodom je firemná kultúra a firemné hodnoty. Neúčasť na pracovisku totiž môže mať vplyv na lojalitu pracovníkov, o ktorých zamestnávatelia prísť nechcú.

Po dobrom aj po zlom

Preto často organizujú takzvané incentívne programy, napríklad rôzne prednášky alebo tímové aktivity na pracovisku.

Niektoré spoločnosti sa snažia nalákať ľudí naspäť do kancelárie aj presťahovaním sa do nových a atraktívnejších priestorov.

„Pre vyšší komfort zamestnancov veľa spoločností v kancelárskych priestoroch začalo poskytovať rôzne aktivity, ako napríklad jogu, služby kaderníctva a podobne,“ opísal príklady nových trendov odborník na reality Viktor Obtulovič.

Druhou možnosťou je pre firmy znižovanie atraktivity práce z domu, čo môžu napríklad robiť prostredníctvom krátenia dotácií na home office alebo zavádzania zdieľaných pracovných miest pre zamestnancov, ktorí sa v kancelárií nevyskytujú potrebný počet dní.

Ak však tieto nástroje nefungujú, vzniká pre zamestnávateľa problém. Domácka práca a telepráca, ako zákon home office označuje, je totiž vždy predmetom dohody.

Pracovné právo nemožno ignorovať

„Nie je možné, aby zamestnávateľ prikazoval jednostranne výkon domáckej práce proti vôli zamestnanca a rovnako aj naopak, aby zamestnanec sám rozhodoval, kde bude jeho miesto výkonu práce, pretože sa domnieva, že môže vykonávať prácu aj z domu,“ potvrdila Petronela Rybová z advokátskej kancelárie Semančín & Partners.

Môžu sa totiž dohodnúť napríklad na novej forme hybridnej práce, v rámci ktorej sa striedajú dni strávené na pracovisku s dňami home officu.

Práve túto alternatívu ako možný scenár vývoja u mnohých firiem očakáva aj M. Menšík, podľa ktorého tu hybridný formát rôznych pomerov práce z domu a práce z kancelárie už s nami zostane.

Druhou možnosťou pre obe strany je dohodnúť sa na skončení pracovného pomeru dohodou. Samotné zotrvanie na home office však nemôže byť dôvodom na ukončenie pracovného vzťahu.

Trestá sa dovolenkou aj výpoveďou

Potvrdila to aj P. Rybová: „To, že zamestnávateľ so zamestnancom sa nedohodnú na domáckej práci, nikdy nemôže automaticky znamenať, že pracovný pomer sa skončí“.

Zamestnávateľ však nie je bezmocný. Ak by sa zamestnanec odmietal dohodnúť a nedochádzal by na pracovisko, mohlo by to byť vyhodnotené ako neospravedlnené zameškanie zmeny respektíve pracovného dňa.

V takom prípade by mu mohol zamestnávateľ krátiť dovolenku, a to v dĺžke jedného až dvoch dní za každé neospravedlnené zameškanie.

Ak by už zamestnancovi žiadna dovolenka neostala, môže zamestnávateľ pristúpiť najprv k zrazeniu prednostných zrážok zo mzdy a ak by ani to nepomohlo, tak aj k zrazeniu náhrady mzdy za dovolenku, na ktorú zamestnanec stratil nárok, prípadne na ktorú mu nárok nevznikol.

V krajných prípadoch môže dôjsť aj k okamžitému skončeniu pracovného pomeru, avšak iba vtedy, ak zamestnanec svojim nechodením do práce závažne porušil pracovnú disciplínu.

Z rovnakého dôvodu môže zamestnanec dostať aj výpoveď, pričom v oboch prípadoch mu zamestnávateľ nie je povinný vyplatiť odstupné.

Ak by sa nenavštevovaním kancelárie zamestnanec dopúšťal menej závažného porušenia pracovnej disciplíny, musí ho najprv zamestnávateľ písomne na možnosť výpovede upozorniť.

Výpoveď príde na rad v prípade, ak by napriek tomuto upozorneniu zamestnanec svoje konanie nezmenil.