GROUP POLICY-INTEGRATED DATA LEAK PREVENTION (DLP) FOR PROTECTING SENSITIVE INFORMATION

Každá spoločnosť má dôverné informácie. Dáta a informácie sú pre každú organizáciu to najcennejšie. Tie môžu byť vo forme osobných údajov zamestnancov a zákazníkov, ako aj výsledky výskumu, obchodné tajomstvo, zmluvy alebo dokumenty zhromažďujúce duševné vlastníctvo, politiky a strategických dokumentov a kľúčových osobností firmy samotnej. Podľa štatistík býva viac ako polovica firemných dát uložená bez akejkoľvek ochrany na koncových zariadeniach. Citlivé dáta sú tak vystavené vysokému riziku straty alebo odcudzeniu.

Jednoduchý prístup užívateľov / zamestnancov k prenosným diskovým zariadeniam s rozhraním USB (flash-disky, MP3 prehrávače a fotografické aparáty) potom toto riziko ešte ďalej zvyšuje. Únik dát môže začať u nič netušiacich zamestnancov alebo zlomyseľných používateľov, ktorí kopírujú firemné alebo citlivé informácie z ich počítača na flash disk, smartphony, PDA, СD/DVD, alebo iné praktické formy prenosného úložiska. Únik dát môže tiež pochádzať zo zdieľaných súborov alebo krádežou zariadení. Riešenie Data Safe data leak prevention (DLP) rieši všetky tieto hrozby. Data Safe DLP presadzuje v oblasti ochrany údajov a audítorskej politiky maximálnu mieru bezpečnosti, zabraňuje úniku dát uložených na firemných počítačoch, notebookoch, zdieľaných sieťových a úložných systémov.

Tak ako máte kľúč od svojho domu alebo kancelárie, predstavuje Data Safe kľúč k vašim dokumentom. Odomknite vďaka nemu všetky svoje šifrované dáta, nech sú uložené kdekoľvek. Pri riešení prevencie straty dát, vaše dáta sú automaticky zabezpečené a chránené proti strate v týchto šiestich krokoch.

Oblasti ochrany dát a ich správa

  • Ochrana dát online šifrovaním na koncovej stanici
  • Obmedzenie používania výmenných médií a šifrovanie dát na nich
  • Monitoring používania dát a chovanie užívateľa
  • Bezpečné prihlásenie do počítača pomocou čipovej karty / tokenu
  • Proaktívne návrhy nastavenia bezpečnostných politík 

Data Safe zabezpečuje ochranu informácií a dát na koncových staniciach meraných vo viacerých vrstvách. Kombinuje ochranu dát online transparentným šifrovaním s obmedzením nežiadúceho používania výmenných médií. Pomocou centrálnej vzdialenej správy tak možno ľahko chrániť dáta na notebookoch, koncových staniciach užívateľov a zároveň účelne obmedzovať využívanie výmenných zariadení užívateľmi. Jednoduchá implementácia a jednoduché ovládanie sú hlavnými rysmi produktu. 

Váš podnik pracuje s cennými dátami. Chránite ich dostatočne?

Spoločnosť SecurStar Slovakia môže vášmu podniku pomôcť:

Jednoduché nasadenie a centrálny management

Riešenie Data Safe je postavené na minimálnej náročnosti na implementáciu, prevádzku, správu a používanie. Nízke hardvérové nároky umožňujú prevádzku prakticky v akomkoľvek prostredí. Ide o produkt postavený na moderných technológiách, maximálne previazaný s doménovým prostredím (Active Directory) a operačným systémom Windows. 

Súlad s právnymi predpismi na ochranu informácii a dát

Data Safe eliminuje riziko úniku citlivých informácii z počítačov zamestnancov v dôsledku jednoduchej nedbanlivosti, úmyslu alebo krádeže. Data Safe DLP je bezpečnostná platforma, ktorá obsahuje šablony politik v oblasti ochrany údajov a podporuje dodržiavanie podnikových pravidiel aj HIPAA, Sarbanes-Oxley and PCI DSS.

Vyhodnocovanie hrozieb 

Riešenie Data Safe zabezpečuje priebežný zber, spracovanie a vyhodnotenie prevádzkových informácií získavaných z klientskych staníc do prehľadov, ktoré umožňujú správcovi aktívne nastavenie optimálnych bezpečnostných politík a následné overovanie ich dodržiavanie. Bezpečnostnú politiku tak možno ľahko nastaviť, vynútiť a kontrolovať s cieľom znížiť bezpečnostné riziká na minimum. Všetky prípadné bezpečnostné incidenty sú zaznamenávané pre vyhodnotenie rizík. 

Prístup zamestnancov k citlivým dátam vo vnútri firmy a ich následná strata alebo odcudzenie patrí k najčastejším príčinám bezpečnostného incidentu. Aj prostý servisný zásah môže znamenať, že sa vaše dáta spoločne s notebookom alebo len s pevným diskom dostanú mimo chránené firemné prostredie. Riešenie Data Safe tieto riziká eliminuje on-line šifrovaním v okamihu ukladania súborov na lokálne disky. Prístup k súborom je umožnený len dešifrovaním autorizovaným užívateľom. 

Keďže technológia spoločnosti SecurStar Slovakia chráni dáta vašich zákazníkov a renomé vášho podniku, môžete sa sústrediť na jeho riadenie a rast.

SecurStar Slovakia je jedným z popredných poskytovateľov riešení bezpečnosti IT na Slovensku a v Českej Republike. V úzkej spolupráci so svojimi zákazníkmi - podniky, orgány verejnej správy a medzinárodné organizácie - SecurStar Slovakia vyvíja a implementuje vysoko výkonné produkty a state-of-the-art bezpečnostné IT riešenia. Tak SecurStar Slovakia nielen udržuje IT infraštruktúru bezpečnú pre svojich zákazníkov, ale tiež dosahuje inteligentnú optimalizáciu procesov a vytvára udržateľnú pridanú hodnotu. V SecurStar Slovakia, sa viac ako 60 odborníkov zameriava na otázky, ako je šifrovanie (Data Safe), government, kybernetická bezpečnosť ( FireEye ) s cieľom byť vždy o krok vpred pred konkurenciou z hľadiska kvality a technológie. SecurStar Slovakia kladie dôraz na dlhodobé vzťahy so svojimi zákazníkmi v atmosfére založenej na partnerstve, o čom svedčia úspešné bezpečnostné vzťahy či už zo štátnej správy alebo zo súkromného sektoru. Záujemcom o bližšie informácie odporúčame pokračovať alebo kontaktovať SecurStar Slovakia na webstránke www.securstar.sk alebo na tel. čísle 02/3231 0963 

Nenechajte si rozkradnúť firmu zvnútra!