Partner advokátske kancelárie Havel & Partners Štěpán Štarha a advokátka kancelárie Patrícia Jamrišková pripravili pre TREND najdôležitejšie zmeny v obchodnom zákonníku.

Zjednodušenie prístupu k podnikaniu je realizované umožnením:

(i)      zakladania spoločností s ručením obmedzeným zjednodušeným spôsobom;

(ii)    zriadenia podnikov a organizačných zložiek podnikov zahraničných právnických osôb so sídlom v niektorom z členských štátov Európskej únie (EÚ) alebo v niektorom zo zmluvných štátov Dohody o Európskom hospodárskom priestore (EHP) zjednodušeným spôsobom;

(iii)   výmeny informácií o podnikoch a organizačných zložkách podnikov zahraničných právnických osôb medzi členskými štátmi EÚ alebo EHP prostredníctvom systému prepojenia centrálnych registrov.

Okrem toho Novela prináša rozšírenie údajov zapisovaných do obchodného registra pri slovenských právnických osobách, ako aj významnú zmenu ohľadom akcií pre akciové spoločnosti s premenlivým základným imaním, tzv. SICAV.

Štěpán Štarha, Havel & Partners
Neprehliadnite

Štěpán Štarha sa stal spoločníkom Havel & Partners, Jiří Kunášek jej partnerom

1. Zakladanie s.r.o. zjednodušeným spôsobom

Od februára 2023 je možné založiť spoločnosť s ručením obmedzeným aj zjednodušeným spôsobom a to prostredníctvom elektronického formulára na vytvorenie štandardizovaného vzoru spoločenskej zmluvy.

Pomáhať s jeho vyplnením bude interaktívny sprievodca. Formulár k založeniu bude prístupný v slovenskom aj anglickom jazyku. To by malo pomôcť zahraničným subjektom so založením s.r.o. na Slovensku.

Pre uľahčenie založenia s.r.o. bude zavedená aj elektronická služba na zápis údajov do obchodného registra využitím štruktúrovaných údajov zo spoločenskej zmluvy vypracovanej pomocou vzoru.

Nebude teda nutné prepisovať údaje zo spoločenskej zmluvy do ďalšieho formulára za účelom zabezpečenia zápisu novej s.r.o. do obchodného registra, ale tieto by sa mali prepísať automaticky.

Taktiež odpadne povinnosť ohlasovania živností okresnému úradu ešte pred podaním návrhu na zápis novej s.r.o. obchodnému registru, nakoľko tú za konateľa spoločnosti zabezpečí registrový súd.

S cieľom zabezpečiť rýchlosť zápisu s.r.o. založenej zjednodušeným spôsobom bude registrovým súdom príslušným na zápis tejto spoločnosti výlučne Okresný súd Žilina, bez ohľadu na sídlo spoločnosti.

Aplikácia zjednodušeného spôsobu založenia neprichádza do úvahy v každom prípade, ale len za kumulatívneho splnenia všetkých hmotnoprávnych i procesnoprávnych zákonných podmienok. Okrem uvedených podmienok musia byť splnené aj ostatné zákonné povinnosti súvisiace so založením novej eseročky

Považujem za dôležité upozorniť na podmienku týkajúcu sa konateľa, konkrétne povinnosť konateľa byť zapísaný v registri fyzických osôb. Konateľom môže byť len občan SR alebo cudzinec prihlásený na pobyt na území SR, cudzinec, ktorému bol udelený azyl alebo cudzinec bez pobytu na území SR, ktorý je evidovaný v informačných systémoch. To výrazne limituje najmä zahraničných konateľov.

Hmotnoprávne podmienky založenia s.r.o. zjednodušeným spôsobom:

* spoločnosť nemá viac ako päť spoločníkov,

* spoločnosť je založená za účelom podnikania,

* predmetom podnikania spoločnosti sú len vybrané činnosti zodpovedajúce zoznamu voľných živností podľa osobitného predpisu o živnostenskom podnikaní,

* predmet podnikania spoločnosti netvorí viac ako 15 vybraných činností zodpovedajúcich zoznamu voľných živností podľa osobitného predpisu o živnostenskom podnikaní,

* obchodné meno spoločnosti musí obsahovať dodatok označujúci právnu formu s.r.o.,

* vklady spoločníkov spoločnosti sú výlučne peňažné,

* správcom vkladu je konateľ,

* spoločnosť nemá ustanovenú dozornú radu.

Procesné podmienky založenia s.r.o. zjednodušeným spôsobom:

* konateľ spoločnosti je spôsobilý na právne úkony, dosiahol vek 18 rokov, je bezúhonný a je zapísaný v registri fyzických osôb,

* spoločníkmi spoločnosti sú iba osoby, ktoré majú vedený účet v banke alebo v pobočke zahraničnej banky, ktorá má sídlo v členskom štáte EÚ alebo v niektorom zo zmluvných štátov Dohody o Európskom hospodárskom priestore,

* spoločníci spoločnosti, ktorí sú fyzickými osobami, nie sú pri zakladaní spoločnosti zastúpení,

* spoločníci spoločnosti, ktorí sú právnickými osobami, konajú pri zakladaní spoločnosti prostredníctvom štatutárneho orgánu.

Čo sa týka ostatných dokumentov potrebných pre založenie a zápis s.r.o. do obchodného registra (napríklad súhlas s umiestnením sídla, písomné vyhlásenie správcu vkladu o splatení vkladu, písomné vyhlásenie zakladateľa, že nie je jediným spoločníkom vo viac ako dvoch spoločnostiach s ručením obmedzeným, ak spoločnosť založila jediná fyzická osoba) či dokumentov, ktoré sa povinne predkladajú do zbierky listín pri alebo po založení spoločnosti (napríklad podpisový vzor konateľa), ich predloženie sa bude aj naďalej vyžadovať.

Dokonca v porovnaní s bežným založením s.r.o. bude potrebné navyše predložiť aj ďalšie dokumenty (napríklad písomné vyhlásenie fyzickej osoby, ktorá sa navrhuje zapísať ako konateľ o jej spôsobilosti na právne úkony, písomné vyhlásenie spoločníka, že má vedený účet v banke alebo pobočke zahraničnej banky, ktorá má sídlo v členskom štáte EÚ alebo EHP s uvedením označenia účtu a banky alebo pobočky zahraničnej banky, v ktorej je účet vedený).

Naďalej zostáva zachovaný platný postup založenia s.r.o., ktorý bude mať význam nielen v prípadoch, ak nebudú splnené uvedené podmienky využitia zjednodušeného spôsobu založenia, ale aj vtedy, ak budú mať zakladatelia záujem podrobnejšie respektív špecificky upraviť vnútorné usporiadanie spoločnosti či vzájomné vzťahy.

2. Zriadenie podniku alebo organizačnej zložky podniku zahraničnej právnickej osoby zjednodušeným spôsobom

Možnosť zjednodušeného zriadenia sa dotkne aj podniku alebo organizačnej zložky podniku zahraničnej právnickej osoby, ktorá má sídlo v EÚ alebo EHP. Od februára 2023 bude môcť zahraničná právnická osoba zriadiť podnik alebo organizačnú zložku podniku zjednodušene.

V prípade využitia takéhoto založenia nebude musieť vopred ohlásiť živnosti, nakoľko túto povinnosť za ňu vykoná registrový súd, ktorým bude taktiež Okresný súd Žilina, bez ohľadu na sídlo podniku alebo organizačnej zložky podniku.

Na aplikáciu zjednodušeného spôsobu zriadenia podniku alebo organizačnej zložky podniku bude rovnako nutné splniť všetky zákonné hmotnoprávne i procesnoprávne podmienky. Okrem uvedených podmienok musia byť splnené aj ostatné zákonné povinnosti súvisiace so zriadením podniku alebo organizačnej zložky podniku.

Dovolím si upriamiť pozornosť najmä na povinnosť vedúceho podniku alebo organizačnej zložky podniku byť zapísaný v registri fyzických osôb. Túto funkciu môže vykonávať len občan SR alebo cudzinec prihlásený na pobyt na území SR, cudzinec, ktorému bol udelený azyl alebo cudzinec bez pobytu na území SR, ktorý je však evidovaný v informačných systémoch.

Hmotnoprávne podmienky zriadenia podniku alebo organizačnej zložky podniku zjednodušeným spôsobom:

* podnik alebo organizačná zložka podniku zahraničnej právnickej osoby sa zriaďuje za účelom podnikania,

* predmetom podnikania podniku alebo organizačnej zložky podniku zahraničnej právnickej osoby sú len vybrané činnosti zodpovedajúce zoznamu voľných živností podľa osobitného predpisu o živnostenskom podnikaní a

* predmet podnikania podniku alebo organizačnej zložky podniku zahraničnej právnickej osoby netvorí viac ako 15 vybraných činností zodpovedajúcich zoznamu voľných živností podľa osobitného predpisu o živnostenskom podnikaní.

Procesné podmienky zriadenia podniku alebo organizačnej zložky podniku zjednodušeným spôsobom:

* vedúci podniku zahraničnej právnickej osoby alebo vedúci organizačnej zložky podniku zahraničnej právnickej osoby je spôsobilý na právne úkony, dosiahol vek 18 rokov, je bezúhonný a je zapísaný v registri fyzických osôb,

* zahraničná právnická osoba má vedený účet v banke alebo v pobočke zahraničnej banky, ktorá má sídlo v členskom štáte EÚ alebo v niektorom zo zmluvných štátov Dohody o Európskom hospodárskom priestore.

Čo sa týka ostatných dokumentov, ktoré je potrebné predložiť pri návrhu na zápis podniku alebo organizačnej zložky podniku (napríklad súhlas s umiestnením sídla, zakladateľský dokument zahraničnej právnickej osoby, osvedčenie o zápise zahraničnej právnickej osoby do obchodného registra alebo inej evidencie) či dokumentov, ktoré sa povinne predkladajú do zbierky listín (napríklad podpisový vzor vedúceho podniku alebo organizačnej zložky podniku zahraničnej osoby), ich predloženie sa bude aj naďalej vyžadovať.

V porovnaní s bežným zriadením podniku alebo organizačnej zložky podniku bude potrebné navyše predložiť aj ďalšie dokumenty (napríklad písomné vyhlásenie fyzickej osoby, ktorá sa navrhuje zapísať ako vedúci podniku alebo organizačnej zložky podniku o jej spôsobilosti na právne úkony, písomné vyhlásenie osoby oprávnenej konať v mene zahraničnej právnickej osoby, že zahraničná právnická osoba má účet vedený v banke alebo pobočke zahraničnej banky, ktorá má sídlo v členskom štáte EÚ alebo EHP s uvedením označenia účtu a banky alebo pobočky zahraničnej banky, v ktorej je účet vedený).

Naďalej ostáva zachovaná možnosť zriadiť podnik alebo organizačnú zložku podniku štandardným spôsobom.

3. Rozšírenie rozsahu údajov zapisovaných do obchodného registra a systém prepojenia centrálnych registrov

Novela má zlepšiť dostupnosť a kvalitu informácií o podnikoch a organizačných zložkách podnikov zahraničných právnických osôb, ktoré sa zriaďujú na území EÚ alebo EHP.

Tento cieľ sa má dosiahnuť zavedením povinnosti pre obchodné registre a iné evidencie o vzájomnej informovanosti o skutočnostiach, týkajúcich sa podnikov a organizačných zložiek podnikov a ich zriaďovateľov, teda prostredníctvom systému prepojenia centrálnych registrov.

Registre a evidencie na území EÚ alebo EHP by sa mali bezodkladne navzájom informovať o zmenách, ktoré nastanú v súvislosti s podnikom alebo organizačnou zložkou podniku, teda o vzniku podniku alebo organizačnej zložky podniku, o zmene údajov podniku alebo organizačnej zložky podniku, o zmene údajov o zriaďovateľovi, či o výmaze podniku alebo organizačnej zložky podniku.

Po obdržaní tejto informácie by mal obchodný register tieto skutočnosti automaticky premietnuť v rámci zápisu spoločnosti.

Novelou sa rozširuje aj rozsah údajov, ktoré sa zapisujú do obchodného registra. Po novom bude  pri slovenskej právnickej osobe v obchodnom registri uvedená informácia o jej podniku alebo organizačnej zložke podniku zriadenej na území EÚ alebo EHP v rozsahu:

(i)      označenie a adresa umiestnenia podniku alebo organizačnej zložky podniku,

(ii)    identifikačné číslo podniku alebo organizačnej zložky podniku, pridelené zahraničným obchodným registrom alebo inou evidenciou, v ktorej je podnik alebo organizačná zložka podniku slovenskej právnickej osoby zapísaná alebo povinná ukladať listiny,

(iii)   dátum zápisu podniku alebo organizačnej zložky podniku do zahraničného obchodného registra alebo inej evidencie,

(iv)   dátum výmazu podniku alebo organizačnej zložky podniku v zahraničnom obchodnom registri alebo inej evidencii,

(v)     označenie zahraničného obchodného registra alebo inej evidencie, do ktorej je zapísaný podnik alebo organizačná zložka podniku, a číslo zápisu.

Výsledkom bude stav, že v obchodnom registri SR budú pri zapísanej spoločnosti uvedené aktuálne informácie o jej podnikoch a organizačných zložkách zriadených na území EÚ alebo EHP a zároveň pri podniku alebo organizačnej zložke podniku zahraničnej osoby budú uvedené aktuálne údaje o zahraničnej osobe, ak má táto osoba sídlo na území EÚ alebo EHP.

Vďaka zavedeniu systému prepojenia centrálnych registrov by mali odbudnúť povinnosti pre podniky alebo organizačné zložky podnikov ohľadom aktualizovania ich zapísaných údajov.

4. Zmeny pre akciové spoločnosti s premenlivým základným imaním, tzv. SICLAV

Okrem vyššie uvedených zmien zlepšujúcich prístup k podnikaniu bol novelou zrušený zákaz vydávania rôznych druhov akcií pre akciové spoločnosti s premenlivým základným imaním. S ohľadom na investičnú činnosť týchto spoločností ide o významnú zmenu, nakoľko spoločnostiam umožní vydávať prioritné akcie s obmedzenými hlasovacími právami pre investorov.

Takéto obmedzenie hlasovacích práv investorov len na nevyhnutné otázky zabezpečí lepšiu pozíciu pre zakladateľov, ktorí si týmto spôsobom dokážu zabezpečiť stabilný vplyv na smerovanie investičnej politiky spoločnosti.

Ďalšie dôležité správy

Ilustračné foto.
Neprehliadnite

Ako plánujete v budúcnosti využívať umelú inteligenciu?