Viac flexibility, možnosť pracovať z iného miesta ako je pracovisko a snaha nastaviť si pracovné podmienky podľa potreby. Aj takéto novinky má po novom od marca budúceho roka priniesť rozsiahla novela Zákonníka práca, ktorá je aktuálne v medzirezortnom pripomienkovom konaní. Na rokovanie vlády by sa mal dostať už v októbri.

Po novom sa má v Zákonníku práce upraviť domácka práca a telepráca. „Zohľadňuje sa, vzhľadom na využívanie mobilného  internetu v praxi, že prácu možno vykonávať kdekoľvek na svete, spresňuje sa možnosť kombinácie telepráce a práce na pracovisku,“ uvádza sa v predkladanom materiáli rezortu.  

Za domácnosť pre účely domáckej práce či telepráce bude považované akékoľvek miesto, ktoré je iné ako priestor zriadený zamestnávateľom. Zamestnanec si bude môcť sám zvoliť po dohode s firmou, odkiaľ bude môcť prácu vykonávať, ak to povaha jeho práce umožňuje.

V praxi to má fungovať jednoducho. V pracovnej zmluve už nebude musieť byť uvedené konkrétne miesto vykonávania práce, ale určí sa, že sa ponecháva na zamestnancovi. „Týmto sa umožňuje aj takzvaná  mobilná telepráca a  tzv. digitálni nomádi,“ konštatuje sa v novele Zákonníka práce.

Zákon treba viac spružniť

Zamestnávatelia podľa Miriam Filovej, hovorkyne Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení SR (AZZZ SR) dlhodobo upozorňujú na slabú pružnosť tohto zákona. „Digitálna doba si v súčasnosti  vyžadujú flexibilnejší Zákonník práce a novú úpravu pracovnoprávnych vzťahov. Zamestnanci pracujú častejšie z domu prostredníctvom telefónu, internetu a ďalších nových technológií,“ skonštatovala pre TREND.

Aj podľa Petra Serinu, výkonného riaditeľa Podnikateľskej aliancie Slovenska, štát potrebuje zapracovať na viacerých témach, ktoré firmy dlhodobo trápia.

„Problémy sú dlhoročné. Zmena tvorby zákonov, zníženie kvantity a zvýšenie kvality zákonov. Zníženie byrokracie. Spružnenie pracovného práva. Podpora konkurencie schopnosti, zníženie daňového, ale najmä odvodového zaťaženia,“ objasňuje problémy z praxe.

Lepšia flexibilita Zákonníka práce by mohla aspoň čiastočne podporiť mobilitu na pracovnom trhu. Podľa vlaňajších dát spoločnosti TREXIMA na sledovanej vzorke 3 823 firiem v podnikateľskej sfére (678 177) vykonávalo domácku prácu len 0,06 zamestnancov a teleprácu 0,05 zamestnancov.

Dohoda bude potrebná

Nová legislatíva pracovníkom umožní vykonávať domácku prácu či teleprácu, teda elektronický prenos dát na diaľku, ale nebude to možné jednostranne, musí na to existovať dohoda medzi zamestnávateľmi a zamestnancami. Firma to nebude môcť nariadiť, ani zamestnanec sa sám rozhodnúť, kde bude prácu vykonávať. „Miesto práce ako podstatná náležitosť pracovnej zmluvy musí byť naďalej predmetom dohody,“ uvádza rezort práce v návrhu novely.

Minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Milan Krajniak.
Neprehliadnite

Krajniak zruší ďalšie Dankove výnimky. Výpadok v rozpočte zaplatia ľudia vo firmách

V prípade domáckej práce a telepráce musí byť urobené aj rozhodnutie o organizácii pracovného času. Buď ho organizuje zamestnávateľ, a to ako fixný pracovný čas alebo pružný pracovný čas. Ďalšou možnosťou je ponechať rozhodnutie výlučne na zamestnancovi, teda bude musieť odovzdať do určitého času výsledok svojej práce.

Zaujímavosťou legislatívneho návrhu je, že ak firma bude súhlasiť so  „samorozvrhovaním“ pracovného času zamestnancom, nemôže mu do tohto procesu nijako vstupovať. Teda, nemôže mu určovať, ktoré dni má pracovať a ako si má rozvrhnúť pracovný týždeň. Zamestnanec si sám slobodne určí svoje pracovné dni, prestávku v práci, dobu odpočinku, vyšetrenie a ošetrenie u lekára a podobne.

Právo odpojiť sa od práce

V prípade domáckej práce a telepráce sa v rôznych častiach Zákonník práce má zmodernizovať tak, aby zohľadňoval trendy v oblasti digitalizácie, pričom zamestnanec by mal mať počas práce z domu právo odpojiť sa. Teda v praxi to bude znamenať, že napríklad zamestnanec bude mať právo počas nepretržitého denného odpočinku, ale i počas voľna či sviatku, nepracovať, teda nepoužívať pracovné prostriedky.

Platiť to má napríklad mimo jeho pracovného času (ak nejde o prácu nadčas či pracovnú pohotovosť) v čase prekážok v práci, počas dovolenky či sviatku. Firma to nebude môcť posudzovať ako nesplnenie povinnosti, pokiaľ pracovník odmietne prácu vykonať.

Jaroslave Lukačovičovej, poradkyne Združenia podnikateľov Slovenska sa pozdáva, že Zákonník práce sa modernizuje. Sú v ňom však aj body, ktoré sú čiastočne v neprospech zamestnanca. „Napríklad v prípade, ak si zamestnanec rozvrhuje sám pracovný čas domáckej práce alebo telepráce, nemá nárok na mzdu za nadčasy, príplatky za sviatky, víkendy a noc,“ konštatuje na margo zmien. Firmy sa tak podľa nej chcú chrániť voči možným nadčasom počas vykonávania telepráce či domáckej práce.  

Pozdáva sa jej tiež ochrana zamestnanca počas čerpania jeho dovolenky, sviatku či čase nepretržitého odpočinku, čo sú veci, ktoré sa často zneužívajú aj pri klasických zamestnancoch.

Zmeny aj pri dočasnom prideľovaní 

Novela Zákonníka práce tiež obsahuje úpravu dočasného prideľovania zamestnancov medzi materskými a dcérskymi spoločnosťami. Prináša nový model primeranej zodpovednosti odberateľa práce alebo služby za nelegálne zamestnávanie zamestnancov.

„Spoluzodpovednosť bude v prípade cezhraničného poskytovania služby vznikať až v prípadoch dlhodobého poskytovania služby. Predlžuje sa tak v súčasnosti zavedená lehota, a to z piatich dní v období 12 mesiacov na 30 dní v období 12 mesiacov,“ uviedol rezort práce v doložke vplyvov.