Žiadny podnikateľský zámer nie je príliš veľký, no od určitého momentu môže byť jeho samotná realizácia a financovanie pre jednu banku priveľké sústo. V takom prípade prichádza do hry úver, ktorý spoločne poskytuje viac finančných inštitúcií súčasne. Táto možnosť môže byť výhodnejšia ako iné formy financovania. O tom, kedy je vhodné na financovanie využiť syndikovaný úver, aké sú jeho základné kritériá a komu je primárne určený, sme sa porozprávali so Zuzanou Koštialovou, riaditeľkou odboru veľkých firemných klientov a nastupujúcou členkou predstavenstva Tatra banky.

Ilustračné foto
Zdroj: Tatra banka
Ilustračné foto

Úverovanie firiem sa modernizuje

Tatra banka patrí k lídrom v rámci korporátneho bankovníctva. Čo považujete za kľúčové dôvody?

Tatra banka sa od začiatku svojho pôsobenia na slovenskom bankovom trhu profilovala ako silná korporátna banka. Firemný biznis je dlhodobo stabilným pilierom nášho úspechu. Základom nášho dominantného postavenia na trhu v tomto segmente je najmä dlhodobo silný vzťah s klientmi, ich vynikajúca znalosť a profesionalita poskytovaných služieb. Vďaka tomu vieme flexibilne reagovať na potreby našich klientov a sprevádzať ich na ceste k úspechu a ďalšiemu rozvoju ich biznisu. To, že sa nám to doposiaľ darí, potvrdzujú aj nadpriemerné výsledky merania spokojnosti našich firemných klientov. V neposlednom rade okrem odbornosti, ponuky adekvátnych produktov a profesionality je to aj prístup našich ľudí a ich pripravenosť urobiť pre klienta čosi viac. Takzvaná „extra míľa“ je často faktorom, ktorým sa dokážeme odlíšiť od konkurencie.  Snažíme sa byť kreatívni a riešenie navrhnúť priamo pre potreby klienta.

Kam sa v prípade digitálnych riešení v súčasnosti uberajú trendy?

Významným motorom ďalšieho urýchlenia digitalizácie bola vo všetkých oblastiach najmä pandémia, bankovníctvo samozrejme nevynímajúc. Napriek tomu, že sme na trend digitalizácie nastúpili už predtým, obdobie práce z domu prispelo k výraznému rastu digitálnych riešení. A to najmä v oblastiach bežnej operatívnej obsluhy klientov, digitálneho podpisu, rôznych typov žiadostí, potvrdení, úverových ponúk či predaja produktov banky cez digitálne kanály. V Tatra banke budeme čoskoro podpisovať digitálne aj kompletnú úverovú dokumentáciu vrátane zabezpečovacích zmlúv. Okrem aspektu zefektívnenia servisu je nemenej významný aj výrazný pokles potreby tlačenia množstva dokumentov v papierovej podobe.

Veľkým projektom pomôžu syndikáty

Ako digitalizácia vstúpila do poskytovania syndikovaných úverov?

Syndikovaný úver je relatívne špecifický komplexný sofistikovaný produkt. V tomto smere, v porovnaní s inými službami pre korporátnych klientov, nie je digitalizácia zatiaľ tak využívaná. Dokumentácia k syndikovaným úverom má svoje špecifické pravidlá a je štandardne pripravovaná v spolupráci s externými právnymi kanceláriami. Bežný servis však klientom, ktorí tento typ financovania využívajú, samozrejme v digitálnej forme poskytujeme. Na druhej strane komplexné informácie pre veriteľov, ktorí syndikovaný úver poskytujú, sú uložené v dátovom úložisku, ktoré existuje už celé roky.

Syndikované úvery typicky financujú veľké projekty. Čím sa v hlavných črtách líšia od štandardných úverov?

Takýto typ financovania je typicky využívaný najmä v dvoch prípadoch. V prvom rade vtedy, keď jedna banka nie je pripravená samostatne financovať väčší projekt z titulu potreby rozloženia miery rizika medzi viacerých veriteľov. Ten druhý dôvod sú legislatívne obmedzenia, ktoré bankám vymedzujú maximálny  možný limit na financovanie jedného klienta, resp. skupiny prepojených klientov.

Výhodou pre klienta je aj fakt, že v rámci syndikovaného úveru, je dohodnutý takzvaný aranžér transakcie, ktorý koordinuje celý proces s ostatnými veriteľmi. Dlžník teda prioritne komunikuje s aranžérom a nie so všetkými veriteľmi individuálne, čo mu výrazne zjednodušuje proces nielen pri negociácii podmienok financovania a zmluvnej dokumentácie, ale aj počas obdobia života daného úveru. Zmluva sa v takomto prípade uzatvára medzi dlžníkom a viacerými veriteľmi. Ide o zložitejší štruktúrovaný produkt, ktorý má špeciálne pravidlá a riadi sa väčšinou takzvanými LMA (Loan Market Association) štandardmi. Úverová  dokumentácia je výrazne obsiahlejšia, avšak klient je vďaka tomuto typu úveru schopný financovať rozsiahle projekty v objeme niekoľkých stoviek miliónov eur.

Ako v tomto prípade vyzerá schvaľovanie? Na čo sa má klient pripraviť, ak o takýto úver žiada a ako dlho sa takýto úver schvaľuje?

Väčšinou už počas prvých indikatívnych diskusií o veľkých projektoch je zrejmé, že vzhľadom na celkový požadovaný objem financovania pôjde o syndikovaný úver. V prípade, že klient má už skúsenosti s týmto typom financovania, obráti sa väčšinou na banku, s ktorou už podobné financovanie v minulosti štrukturoval, často už aj s presnou predstavou, ktoré banky by mali byť súčasťou syndikátu. Ak dlžník skúsenosti s týmto produktom nemá, väčšinou požiada banku o vyskladanie syndikátu bánk. Celý proces prebieha v úzkej koordinácii medzi skupinou aranžéra s veriteľmi a dlžníkom. V závislosti od počtu veriteľov, komplexnosti transakcie, legislatívneho rámca obchodu, potrebných súhlasov rôznych orgánov či iných faktorov by dlžník mal počítať s časovým rámcom niekoľkých mesiacov.

Ilustračné foto
Zdroj: Tatra banka
Ilustračné foto

Ako v tomto smere vyzerá medzinárodná spolupráca bánk?

Spolupráca s medzinárodnými bankami je častá najmä v prípade, keď lokálne banky vystupujú v úlohe takzvaného partcipanta a rolu aranžéra zastáva medzinárodná banka. Ide väčšinou o spoluprácu na financovaní medzinárodných projektov, kedy je dlžníkom zahraničný subjekt, často materská firma slovenských dcérskych spoločností, ktoré sú našimi významnými lokálnymi klientmi. So syndikovaným rizikom sa obchoduje na medzinárodnom trhu, banka si v prípade záujmu môže kúpiť podiel na syndikáte na sekundárnom trhu, alebo naopak môže svoj podiel v prípade potreby ďalej predať inému veriteľovi. Na takéto transfery existujú presné pravidlá, ktoré upravuje zmluvná dokumentácia.

Ako vyzerá na Slovensku trh so syndikovanými úvermi a aký objem takýchto úverov má Tatra banka v súčasnosti v portfóliu?

Počet transakcií, ktoré sa realizujú touto formou, je u nás pomerne nízky. Ročne sa zrealizuje maximálne niekoľko desiatok obchodov tohto typu. Tatra banka má na trhu významné postavenie a zároveň sa jej darí udržiavať pozíciu lídra v počte transakcií, pri ktorých figuruje v roli aranžéra. Silnú pozíciu na trhu sa nám podarilo vybudovať najmä vďaka  vytvoreniu špeciálneho útvaru v našej banke, takzvaného „syndication desk“, ktorý vznikol na slovenskom trhu ako prvý. Aktuálny objem tohto typu financovanie prekročil v Tatra banke objem jednej miliardy eur.

Aké druhy projektov sa týmto spôsobom na Slovensku financujú?

Typicky ide o veľké projekty v oblasti financovania výstavby nehnuteľností, rovnako akvizičné financovanie, kedy dlžník financuje takýmto úverom kúpu inej spoločnosti. Tiež sa takýmto spôsobom zvyknú financovať rozsiahle investičné projekty na zelenej lúke, projekty v oblasti infraštruktúry, alebo investície, ktoré svojim rozsahom presahujú možnosti jednej banky.

Komu sú tieto úvery určené?

Všeobecne sú určené najmä firemným klientom, ktorí realizujú veľké investície a riziko je potrebné rozdeliť medzi viaceré banky.

Prečo by sa mal klient rozhodnúť práve pre syndikovaný úver a nezískať prostriedky napríklad emitovaním korporátnych dlhopisov, prípadne iným druhom financovania?

Klient má, samozrejme, možnosť voľby. Preferencie dlžníkov na využitie vhodného nástroja na financovanie majú rôzne dôvody. Všeobecne možno povedať, že na slovenskom trhu je syndikovaný úver vhodnejší nástroj ako dlhopis vtedy, keď dlžník nedisponuje ratingom od medzinárodnej ratingovej agentúry, a teda nie je možné realizovať eurobondovú emisiu. Významným faktorom bola v posledných rokoch aj cena financovania, kedy si dlžník v dobrej finančnej kondícii vedel zabezpečiť cez úver zdroje lacnejšie. Každopádne sú viaceré alternatívy a je na voľbe dlžníka aký nástroj zvolí ako najvhodnejší. Stretávame sa aj s kombináciou oboch nástrojov pri zabezpečení financovania jedného projektu.

V akých oblastiach Tatra banka vidí priestor na rast syndikovaných úverov? Aké sektory ekonomiky budú generovať dopyt po tomto druhu financovania?

V posledných rokoch sa počet úverov, kde figuruje viac ako jeden veriteľ, zvyšuje. Na slovenskom trhu však častejšie hovoríme o takzvanom „klubovom financovaní“. V takom prípade je už na začiatku transakcie známy počet participujúcich veriteľov aj ich podiel na celkovom financovaní. V tomto prípade prichádza často s návrhom klubu aj samotný dlžník. Na našom trhu sú klubové dohody frekventovanejšie a obľúbené. Menšie objemy transakcií povedzme od päťdesiat do osemdesiat miliónov eur vedia spoločne vyskladať aj dve až tri lokálne banky. Pre dlžníka je to pomerne flexibilné riešenie, dokumentácia zvykne byť jednoduchšia. Uvedený produkt využívajú klienti z rôznych oblastí podnikania, v posledných rokoch dominujú projekty v oblasti výstavby nehnuteľností.

Zelené projekty

Zohľadňuje sa pri tomto type financovania aj dnes tak významný aspekt ESG?

ESG element sa už v takýchto transakciách objavuje, a to vo forme špeciálnych finančných kovenantov, teda podmienok , ktoré ak dlžník splní, bude môcť benefitovať z atraktívnejších komerčných podmienok. Typicky sa znižuje marža spojená s úverom. Ako príklad takejto podmienky môžem uviesť záväzok zníženia produkcie emisií oxidu uhličitého.

Ilustračné foto
Zdroj: Tatra banka
Zuzana Koštialová

Je absolventkou štúdia so špecializáciou na medzinárodný obchod na Ekonomickej univerzite v Bratislave. Súčasťou banky sa stala v roku 1994, od začiatku svojho pôsobenia sa na rôznych pozíciách venovala budovaniu korporátneho bankovníctva  a riadeniu vzťahov s klientmi.

Počas svojho pôsobenia v banke tiež vybudovala silný tím zameraný na akvizíciu medzinárodných korporátnych klientov. Spolupracovala aj na viacerých optimalizačných projektoch a riadila prvú private equity investíciu Tatra banky na slovenskom trhu. Od 1. júla je členkou predstavenstva Tatra banky.

Veľkí korporátni klienti | Tatra banka