Jaroslav Haščák: Zmluvy s elektrárňami rušiť nechceme

PPC Holding nepodal najvyššiu ponuku za Paroplynový cyklus (PPC), napriek tomu zvíťazil. Čím ste presvedčili?

Nemáme žiadne vierohodné informácie o obsahu ostatných ponúk, ktoré boli Fondu národného majetku [FNM] SR predložené za 90-percentný podiel v PPC, sme však presvedčení, že naša ponuka bola plne konkurencieschopná.

Aké faktory pôsobili proti vyššej cenovej ponuke?

Jeden všeobecný – neistota budúcich vzťahov na relevantnom trhu. Tento faktor sa prejavuje takmer vo všetkých aspektoch očakávaného hospodárenia PPC – od neistoty v zmluvných vzťahoch až po neistoty vyplývajúce z liberalizácie energetických trhov. Domnievame sa, že aj ostatní záujemcovia o PPC si tieto riziká uvedomovali a zohľadnili ich pri svojich úvahách nad ponúkanou cenou.

Penta sa podľa informácií TRENDU ako jediný záujemca podujala problémy s partnermi PPC vyriešiť. Čo to znamená?

Je našou snahou ich riešiť a v tomto zmysle sme aj formulovali záväzky k FNM. Vyvinieme úsilie, aby sme presvedčili obchodných partnerov PPC o potrebe riešiť situáciu a dohodli sa na nezávislých expertoch, ktorí by posúdili vecnú stránku problematiky. Na tomto podklade chceme viesť konštruktívny dialóg o budúcich vzťahoch založených na dlhodobých zmluvách. Musíme vychádzať z toho, že jediným spôsobom, ako môžeme na situáciu v súčasnosti vplývať, je využitie pozície akcionára, tu sme však zatiaľ limitovaní právom veta druhého akcionára – Slovenských elektrární [SE]. Dlhodobé zmluvy predstavujú logicky previazaný celok, takže diskusia sa musí viesť so všetkými obchodnými partnermi, nielen Bratislavská teplárenská. Významné slovo bude mať v celej veci aj Európska investičná banka, pre ktorú bola práve stabilita dlhodobých zmlúv významnou podmienkou financovania PPC.

Jaroslav Haščák: Zmluvy s elektrárňami rušiť nechceme

Bola hlavným motívom vašej účasti v tendri dlhodobá zmluva s SE?

Motív bol úplne jasný a jednoduchý - sektoru sieťových odvetví sa hodláme venovať dlhodobejšie. O tom svedčia naše posledné investície do českých vodární a PPC, ako aj plánované investície – vodárenské spoločnosti v SR, možno teplárenské spoločnosti. Zmluvný vzťah s SE síce vytvára možnosti, ale nie je jedinou alternatívou a nemá v sebe z pohľadu PPC len pozitívne faktory. Ak by to bolo také jednoduché, asi by cena, ktorú ponúkali konkurenční účastníci, bola podstatne vyššia.

Koľko by museli SE ponúknuť za kontrakt, ak by ho chceli kúpiť?

Neuvažujeme o zrušení zmlúv. Chceme hľadať obchodné riešenie na báze položenej súčasným stavom zmlúv. Okolnosti renegociácie budú predmetom obchodných rokovaní medzi SE a PPC.

SE hovoria o miliardových potenciálnych stratách…

Podľa nás je nezmyselné tvrdenie, že zmluva medzi PPC a SE vytvára dieru za 15 miliárd korún v neprospech SE. Vychádzať pri kalkuláciách len z ceny silovej elektriny je zjednodušovaním veci. Dlhodobá zmluva je o poskytnutí kapacity zdroja, a teda je aj vecou SE, ako efektívne sú pripravené a ochotné ju využívať. Už v súčasnosti SE využívajú PPC ako zdroj terciárnej regulácie. Keď sa vyvinie trh s podpornými službami, je len otázkou času, kedy sa PPC stane vhodným kandidátom aj na poskytovanie sekundárnej a primárnej regulácie. Cena týchto služieb je niekoľkonásobne vyššia ako cena silovej elektriny. A pri kalkuláciách nemožno vynechať ani skutočnosť, že v dôsledku doterajšieho vývoja cien to boli práve SE, kto zo zmluvy výrazne profitoval – na úkor PPC.

Existuje spôsob, ako by sa mohli vzťahy PPC a SE dostať do polohy, že elektrárne si nebudú ťažkať?

Sme presvedčení, že áno.

V cene za PPC ste ocenili prakticky len bankové úvery, aj to len v nominále. A čo rastúce cash-flow? A fakt, že pri vývoji kurzu eura platí PPC záporné úroky? Firma má navyše mnohonásobne vyššie ukazovatele rentability ako veľkí hráči v energobiznise. Ani to ste neocenili?

Pri oceňovaní sme brali do úvahy podstatne viac faktorov, než je spomenutých v otázke. Pravda je aj to, že zmluva pokračuje aj nasledujúcich desať rokov [po roku 2013], keď tieto ukazovatele budú dosahovať výrazne horšie hodnoty.

Čo ak sa nepodarí od elektrární získať 10 percent paroplynu? Ako bude Penta postupovať? Použijete nátlakové metódy? Minister Pavol Rusko mal pri kritike nátlaku zo strany finančných skupín hovoriť práve o Pente…

Nemáme dôvod domnievať sa, že by sa mala situácia vyostrovať spôsobom, aký naznačuje otázka. Vychádzame z rozhodnutia vlády z januára tohto roku, ktorým sa priklonila k paralelnému predaju akcií PPC vo vlastníctve SE. Minister hospodárstva nedávno uviedol, že očakáva predaj akcií PPC vlastnených SE v horizonte jedného mesiaca.

Čo ak si SE akcie ponechajú?

Ak by si aj napriek tomu SE akcie ponechali, spoliehame sa na profesionálny a racionálny prístup oboch strán. Či už hovoríme o akcionárskej pozícii alebo pozícii obchodných partnerov, sú obe strany v dobrom slova zmysle vzájomne odkázané na uvážlivý prístup a zbližovanie postojov. Boj znamená prehru oboch. (jj)

Foto – Miro Nôta