Obdobie do konca marca patrí každoročne k sezóne daňovej optimalizácie vo firmách. Hoci väčšina podnikateľov na Slovensku nie je spokojná s aktuálnym stavom legálnej daňovej optimalizácie, mnohí z nich v praxi podľa odborníkov všetky novinky zákona ani nevyužívajú.

Nové úpravy by im pritom výrazne pomohli znížiť daňové zaťaženie, a to najmä vďaka ich aktivitám v oblasti inovácií, vedy a výskumu. „Cieľom novelizácie je podporiť výrobu s vyššou pridanou hodnotou vo firmách, ktoré podnikajú na Slovensku,“ hovorí Martin Kiňo, partner slovenskej audítorskej a poradenskej spoločnosti Moore BDR, ktorá je členom medzinárodnej siete Moore Global. Objasňuje aj výhody, ktoré so sebou daňové novinky prinášajú.

Považujete súčasné možnosti daňovej optimalizácie za dostatočné?
Slovenská daňová legislatíva poskytuje rôzne možnosti daňovej optimalizácie, avšak niektoré opatrenia si môžu uplatniť len vybrané skupiny podnikov, ako je superodpočet na výskum a vývoj, takzvaný patent box, či daňové úľavy pre príjemcov investičných stimulov. Podnikatelia by však uvítali možnosti optimalizácie všeobecnejšieho charakteru, ktoré sa týkajú zmien vo flexibilnejšom odpisovaní majetkov, rozšírenie možnosti uplatňovania daňovej straty či zjednodušenie uplatňovania daňových výdavkov.

V rámci slovenského priemyslu pribúda mnoho vývojárskych a R&D firiem. Naďalej pôjde o rastový trend. Ktoré možnosti majú?
Aktuálne máme v slovenskej legislatíve ukotvené tri opatrenia, ktoré sa dajú uplatniť pre R&D firmy. Ide o superodpočet nákladov na výskum a vývoj, ktorý spočíva vo viacnásobnom zahrnutí určitého druhu výdavku do základu dane po splnení zákonom stanovených podmienok. Ďalším opatrením je režim patent box, v rámci ktorého sa oslobodzuje časť príjmov plynúcich z využívania patentov, úžitkových vzorov a softvéru, ktoré sú výsledkom vlastnej R&D činnosti firmy. Posledným opatrením je nová dočasná podpora pre produktívne investície s previazaním na koncept priemyslu 4.0 formou dodatočného odpočtu nákladov na takéto investície.

Koľko percent v priemere môžu firmy vďaka R&D ušetriť?
V prípade využitia oslobodenia príjmov či časti príjmov v rámci režimu patent box, podnikatelia môžu pri splnení zákonom stanovených podmienok ušetriť na dani až 50 percent, čo znamená zdanenie príslušnej časti príjmov plynúce v rámci režimu patent box sadzbou desať a pol percenta. Podnikatelia, ktorí využijú superodpočet, následne pokračujú vo výskume a vývoji aj v ďalších rokoch, môžu odpočítať z predchádzajúcich rokov určitú výšku nákladov na výskum a vývoj druhýkrát, a tým môžu dosiahnuť efektívnu sadzbu dane aj na úrovni nula percent.

Oblasť inovácií je pomerne obšírna. Čo spadá do takejto oblasti a podľa akého kľúča by sa mali firmy orientovať, ak nechcú zostať prekvapené, že ich biznisu sa optimalizácia netýka?
Na to, aby si firma dokázala uplatniť daňové zvýhodnenia na výskumno-vývojové aktivity, je potrebné, aby sa dobre orientovala vo viacerých právnych predpisoch, nakoľko zákon o dani z príjmov priamo nedefinuje, ktoré prvky by mali tieto aktivity napĺňať. Z tohto hľadiska posúdenie, či naozaj ide o výskumno-vývojovú činnosť, môže byť niekedy veľmi zložitou úlohou. Okrem toho je ďalej nevyhnutné, aby firma disponovala potrebnou dokumentáciou, s ktorou preukáže, že spĺňa všetky podmienky pre uplatnenie daňového zvýhodnenia.